[qt] Jak obsłużyc złożone adresy uri


(Oski225) #1

Tak jak w temacie. Gdy próbuje pobrać np. plik:

http://v8.lscache7.googlevideo.com/videoplayback?ip=0.0.0.0&sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cburst%2Cfactor&itag=5&ipbits=0&signature=BAC2468DB75DA81FA1CF367B89C5FDB85AA2E509.C1F29CAAEC862FC4BBC489BDF57F8B244DEBF20E&sver=3&expire=1248732000&key=yt1&factor=1.25&burst=40&id=02c6d59d5c2f612c

Zamiast tego pobiera się coś, jakbym pobierał taki plik:

http://v8.lscache7.googlevideo.com/videoplayback

Czyli bez dodatkowych parametrów. Wie ktoś jak włączyć do programu te parametry?


(_chris_) #2

Witam,

i prawidłowo się pobiera. Wszystko, co jest za videoplayback to parametry dla wywoływanego skryptu php, a nie elementy adresu pliku.


(Oski225) #3

Wiesz w takim razie jak wygenerować bezpośredni link do pliku *.flv?

Albo jak obsłużyć takie żądanie


(Sawyer47) #4

Ale gdzie masz ten link? Np. w labelce między (Tak się chyba włącza parsowanie kodu w tekście, tak? Mogło się coś zmienić, bo to pamiętam z czasów Qt 4.2) czy w obiekcie QUrl?


(Oski225) #5

W obiekcie QUrl


(Sawyer47) #6

Mógłbyś pokazać kawałek kodu? Z konkretnym kodem o wiele prościej pomóc.


(Oski225) #7

Sprawdzałem działanie na przykładowym programie, który jest już w bilbiotece qt:

httpwindow.h

#ifndef HTTPWINDOW_H

#define HTTPWINDOW_H


#include 


QT_BEGIN_NAMESPACE

class QDialogButtonBox;

class QFile;

class QHttp;

class QHttpResponseHeader;

class QLabel;

class QLineEdit;

class QProgressDialog;

class QPushButton;

class QSslError;

class QAuthenticator;

QT_END_NAMESPACE


class HttpWindow : public QDialog

{

  Q_OBJECT


public:

  HttpWindow(QWidget *parent = 0);


private slots:

  void downloadFile();

  void cancelDownload();

  void httpRequestFinished(int requestId, bool error);

  void readResponseHeader(const QHttpResponseHeader &responseHeader);

  void updateDataReadProgress(int bytesRead, int totalBytes);

  void enableDownloadButton();

  void slotAuthenticationRequired(const QString &, quint16, QAuthenticator *);

#ifndef QT_NO_OPENSSL

  void sslErrors(const QList &errors);

#endif


private:

  QLabel *statusLabel;

  QLabel *urlLabel;

  QLineEdit *urlLineEdit;

  QProgressDialog *progressDialog;

  QPushButton *downloadButton;

  QPushButton *quitButton;

  QDialogButtonBox *buttonBox;


  QHttp *http;

  QFile *file;

  int httpGetId;

  bool httpRequestAborted;

};


#endif

httpwindow.cpp:

#include 

#include 


#include "httpwindow.h"

#include "ui_authenticationdialog.h"


HttpWindow::HttpWindow(QWidget *parent)

  : QDialog(parent)

{

#ifndef QT_NO_OPENSSL

  urlLineEdit = new QLineEdit("https://");

#else

  urlLineEdit = new QLineEdit("http://");

#endif


  urlLabel = new QLabel(tr("&URL:"));

  urlLabel->setBuddy(urlLineEdit);

  statusLabel = new QLabel(tr("Please enter the URL of a file you want to "

                "download."));


  downloadButton = new QPushButton(tr("Download"));

  downloadButton->setDefault(true);

  quitButton = new QPushButton(tr("Quit"));

  quitButton->setAutoDefault(false);


  buttonBox = new QDialogButtonBox;

  buttonBox->addButton(downloadButton, QDialogButtonBox::ActionRole);

  buttonBox->addButton(quitButton, QDialogButtonBox::RejectRole);


  progressDialog = new QProgressDialog(this);


  http = new QHttp(this);


  connect(urlLineEdit, SIGNAL(textChanged(const QString &)),

      this, SLOT(enableDownloadButton()));

  connect(http, SIGNAL(requestFinished(int, bool)),

      this, SLOT(httpRequestFinished(int, bool)));

  connect(http, SIGNAL(dataReadProgress(int, int)),

      this, SLOT(updateDataReadProgress(int, int)));

  connect(http, SIGNAL(responseHeaderReceived(const QHttpResponseHeader &)),

      this, SLOT(readResponseHeader(const QHttpResponseHeader &)));

  connect(http, SIGNAL(authenticationRequired(const QString &, quint16, QAuthenticator *)),

      this, SLOT(slotAuthenticationRequired(const QString &, quint16, QAuthenticator *)));

#ifndef QT_NO_OPENSSL

  connect(http, SIGNAL(sslErrors(const QList &)),

      this, SLOT(sslErrors(const QList &)));

#endif

  connect(progressDialog, SIGNAL(canceled()), this, SLOT(cancelDownload()));

  connect(downloadButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(downloadFile()));

  connect(quitButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(close()));


  QHBoxLayout *topLayout = new QHBoxLayout;

  topLayout->addWidget(urlLabel);

  topLayout->addWidget(urlLineEdit);


  QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout;

  mainLayout->addLayout(topLayout);

  mainLayout->addWidget(statusLabel);

  mainLayout->addWidget(buttonBox);

  setLayout(mainLayout);


  setWindowTitle(tr("HTTP"));

  urlLineEdit->setFocus();

}


void HttpWindow::downloadFile()

{

  QUrl url(urlLineEdit->text());

  QFileInfo fileInfo(url.path());

  QString fileName = fileInfo.fileName();

  if (fileName.isEmpty())

    fileName = "index.html";


  if (QFile::exists(fileName)) {

    if (QMessageBox::question(this, tr("HTTP"), 

                 tr("There already exists a file called %1 in "

                   "the current directory. Overwrite?").arg(fileName),

                 QMessageBox::Ok|QMessageBox::Cancel, QMessageBox::Cancel)

      == QMessageBox::Cancel)

      return;

    QFile::remove(fileName);

  }


  file = new QFile(fileName);

  if (!file->open(QIODevice::WriteOnly)) {

    QMessageBox::information(this, tr("HTTP"),

                 tr("Unable to save the file %1: %2.")

                 .arg(fileName).arg(file->errorString()));

    delete file;

    file = 0;

    return;

  }


  QHttp::ConnectionMode mode = url.scheme().toLower() == "https" ? QHttp::ConnectionModeHttps : QHttp::ConnectionModeHttp;

  http->setHost(url.host(), mode, url.port() == -1 ? 0 : url.port());


  if (!url.userName().isEmpty())

    http->setUser(url.userName(), url.password());


  httpRequestAborted = false;

  QByteArray path = QUrl::toPercentEncoding(url.path(), "!$&'()*+,;=:@/");

  if (path.isEmpty())

    path = "/";

  httpGetId = http->get(path, file);


  progressDialog->setWindowTitle(tr("HTTP"));

  progressDialog->setLabelText(tr("Downloading %1.").arg(fileName));

  downloadButton->setEnabled(false);

}


void HttpWindow::cancelDownload()

{

  statusLabel->setText(tr("Download canceled."));

  httpRequestAborted = true;

  http->abort();

  downloadButton->setEnabled(true);

}


void HttpWindow::httpRequestFinished(int requestId, bool error)

{

  if (requestId != httpGetId)

    return;

  if (httpRequestAborted) {

    if (file) {

      file->close();

      file->remove();

      delete file;

      file = 0;

    }


    progressDialog->hide();

    return;

  }


  if (requestId != httpGetId)

    return;


  progressDialog->hide();

  file->close();


  if (error) {

    file->remove();

    QMessageBox::information(this, tr("HTTP"),

                 tr("Download failed: %1.")

                 .arg(http->errorString()));

  } else {

    QString fileName = QFileInfo(QUrl(urlLineEdit->text()).path()).fileName();

    statusLabel->setText(tr("Downloaded %1 to current directory.").arg(fileName));

  }


  downloadButton->setEnabled(true);

  delete file;

  file = 0;

}


void HttpWindow::readResponseHeader(const QHttpResponseHeader &responseHeader)

{

  switch (responseHeader.statusCode()) {

  case 200: // Ok

  case 301: // Moved Permanently

  case 302: // Found

  case 303: // See Other

  case 307: // Temporary Redirect

    // these are not error conditions

    break;


  default:

    QMessageBox::information(this, tr("HTTP"),

                 tr("Download failed: %1.")

                 .arg(responseHeader.reasonPhrase()));

    httpRequestAborted = true;

    progressDialog->hide();

    http->abort();

  }

}


void HttpWindow::updateDataReadProgress(int bytesRead, int totalBytes)

{

  if (httpRequestAborted)

    return;


  progressDialog->setMaximum(totalBytes);

  progressDialog->setValue(bytesRead);

}


void HttpWindow::enableDownloadButton()

{

  downloadButton->setEnabled(!urlLineEdit->text().isEmpty());

}


void HttpWindow::slotAuthenticationRequired(const QString &hostName, quint16, QAuthenticator *authenticator)

{

  QDialog dlg;

  Ui::Dialog ui;

  ui.setupUi(&dlg);

  dlg.adjustSize();

  ui.siteDescription->setText(tr("%1 at %2").arg(authenticator->realm()).arg(hostName));


  if (dlg.exec() == QDialog::Accepted) {

    authenticator->setUser(ui.userEdit->text());

    authenticator->setPassword(ui.passwordEdit->text());

  }

}


#ifndef QT_NO_OPENSSL

void HttpWindow::sslErrors(const QList &errors)

{

  QString errorString;

  foreach (const QSslError &error, errors) {

    if (!errorString.isEmpty())

      errorString += ", ";

    errorString += error.errorString();

  }


  if (QMessageBox::warning(this, tr("HTTP Example"),

               tr("One or more SSL errors has occurred: %1").arg(errorString),

               QMessageBox::Ignore | QMessageBox::Abort) == QMessageBox::Ignore) {

    http->ignoreSslErrors();

  }

}

#endif

main.cpp:

#include 


#include "httpwindow.h"


int main(int argc, char *argv[])

{

  QApplication app(argc, argv);

  HttpWindow httpWin;

  httpWin.show();

  return httpWin.exec();

}

ui_authenticationdialog.h

#ifndef UI_AUTHENTICATIONDIALOG_H

#define UI_AUTHENTICATIONDIALOG_H


#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 


QT_BEGIN_NAMESPACE


class Ui_Dialog

{

public:

  QGridLayout *gridLayout;

  QLabel *label;

  QLabel *label_2;

  QLineEdit *userEdit;

  QLabel *label_3;

  QLineEdit *passwordEdit;

  QDialogButtonBox *buttonBox;

  QLabel *label_4;

  QLabel *siteDescription;

  QSpacerItem *spacerItem;


  void setupUi(QDialog *Dialog)

  {

    if (Dialog->objectName().isEmpty())

      Dialog->setObjectName(QString::fromUtf8("Dialog"));

    Dialog->resize(389, 243);

    gridLayout = new QGridLayout(Dialog);

    gridLayout->setObjectName(QString::fromUtf8("gridLayout"));

    label = new QLabel(Dialog);

    label->setObjectName(QString::fromUtf8("label"));

    label->setWordWrap(false);


    gridLayout->addWidget(label, 0, 0, 1, 2);


    label_2 = new QLabel(Dialog);

    label_2->setObjectName(QString::fromUtf8("label_2"));


    gridLayout->addWidget(label_2, 2, 0, 1, 1);


    userEdit = new QLineEdit(Dialog);

    userEdit->setObjectName(QString::fromUtf8("userEdit"));


    gridLayout->addWidget(userEdit, 2, 1, 1, 1);


    label_3 = new QLabel(Dialog);

    label_3->setObjectName(QString::fromUtf8("label_3"));


    gridLayout->addWidget(label_3, 3, 0, 1, 1);


    passwordEdit = new QLineEdit(Dialog);

    passwordEdit->setObjectName(QString::fromUtf8("passwordEdit"));


    gridLayout->addWidget(passwordEdit, 3, 1, 1, 1);


    buttonBox = new QDialogButtonBox(Dialog);

    buttonBox->setObjectName(QString::fromUtf8("buttonBox"));

    buttonBox->setOrientation(Qt::Horizontal);

    buttonBox->setStandardButtons(QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Ok);


    gridLayout->addWidget(buttonBox, 5, 0, 1, 2);


    label_4 = new QLabel(Dialog);

    label_4->setObjectName(QString::fromUtf8("label_4"));


    gridLayout->addWidget(label_4, 1, 0, 1, 1);


    siteDescription = new QLabel(Dialog);

    siteDescription->setObjectName(QString::fromUtf8("siteDescription"));

    QFont font;

    font.setBold(true);

    font.setWeight(75);

    siteDescription->setFont(font);

    siteDescription->setWordWrap(true);


    gridLayout->addWidget(siteDescription, 1, 1, 1, 1);


    spacerItem = new QSpacerItem(20, 40, QSizePolicy::Minimum, QSizePolicy::Expanding);


    gridLayout->addItem(spacerItem, 4, 0, 1, 1);    retranslateUi(Dialog);

    QObject::connect(buttonBox, SIGNAL(accepted()), Dialog, SLOT(accept()));

    QObject::connect(buttonBox, SIGNAL(rejected()), Dialog, SLOT(reject()));


    QMetaObject::connectSlotsByName(Dialog);

  } // setupUi


  void retranslateUi(QDialog *Dialog)

  {

    Dialog->setWindowTitle(QApplication::translate("Dialog", "Http authentication required", 0, QApplication::UnicodeUTF8));

    label->setText(QApplication::translate("Dialog", "You need to supply a Username and a Password to access this site", 0, QApplication::UnicodeUTF8));

    label_2->setText(QApplication::translate("Dialog", "Username:", 0, QApplication::UnicodeUTF8));

    label_3->setText(QApplication::translate("Dialog", "Password:", 0, QApplication::UnicodeUTF8));

    label_4->setText(QApplication::translate("Dialog", "Site:", 0, QApplication::UnicodeUTF8));

    siteDescription->setText(QApplication::translate("Dialog", "%1 at %2", 0, QApplication::UnicodeUTF8));

    Q_UNUSED(Dialog);

  } // retranslateUi


};


namespace Ui {

  class Dialog: public Ui_Dialog {};

} // namespace Ui


QT_END_NAMESPACE


#endif // UI_AUTHENTICATIONDIALOG_H