[Qt] komunikat "collect2: ld returned 1 exit status" - QUrl


(eureka 170) #1

Próbuję napisać klienta FTP ( na razie wersja nieskończona), jednak podczas pisania napotkałem pewien problem. oto kod:

ftp2.h

#ifndef FTP2_H

#define FTP2_H

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

class MyWindow: public QWidget

{

  Q_OBJECT;

public:

  MyWindow();

  ~MyWindow() {}

  void SetupUi(QWidget *Form);

protected slots:

  void Connect ();

  void Disconnect ();

  void GetFile ();

  void CancelGetFile ();

  void ProcessItem (QTreeWidgetItem *item, int column);

  void CdUp();

  void Quit ();

  void ftpCommandFinished (int id, bool error);

  void ftpListInfo (const QUrlInfo & urlInfo);

  void ftpDataTransferProgress (qint64 done, qint64 total);

private:

  QGridLayout *gridLayout;

  QLabel *labelFTP;

  QLineEdit *lineEdit;

  QTreeWidget *treeWidget;

  QPushButton *pushButtonConnect;

  QPushButton *pushButtonDisconnect;

  QPushButton *pushButtonCdUp;

  QPushButton *pushButtonGet;

  QFrame *line;

  QPushButton *pushButtonQuit;


  QFtp *ftp;

  QFile *file;

  QProgressDialog *progressDialog;

};

#endif // FTP2_H

ftp2.cpp

#include 

//#include 

MyWindow::MyWindow() : QWidget()

{

  setGeometry(200,200,300,500);

  SetupUi(this);


  ftp = NULL;

  progressDialog = new QProgressDialog (this);

  progressDialog->setWindowTitle("Pobieranie pliku");


  connect (pushButtonConnect, SIGNAL(clicked()),this,SLOT(Connect()));

  connect (lineEdit, SIGNAL(returnPressed()),this,SLOT(Connect()));

  connect (pushButtonDisconnect,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(Disconnect()));

  connect (pushButtonGet,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(GetFile()));

  connect (progressDialog, SIGNAL(canceled()),this,SLOT(CancelGetFile()));

  connect (pushButtonQuit, SIGNAL(clicked()),this,SLOT(Quit()));

  connect (treeWidget,SIGNAL(itemActivated(QTreeWidgetItem*,int)),this,SLOT(ProcessItem(QTreeWidgetItem*,int)));

  connect (pushButtonCdUp,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(CdUp()));}

void MyWindow::SetupUi(QWidget *Form)

{

  Form->resize(200,345);

  gridLayout = new QGridLayout(Form);

  gridLayout->setObjectName(QString::fromUtf8("gridLayout"));

  labelFTP = new QLabel(Form);

  labelFTP->setObjectName(QString::fromUtf8("labelFTP"));


  gridLayout->addWidget(labelFTP, 0, 0, 1, 1);


  lineEdit = new QLineEdit (Form);

  lineEdit->setObjectName(QString::fromUtf8("lineEdit"));


  gridLayout ->addWidget(lineEdit,0,1,1,4);


  treeWidget = new QTreeWidget (Form);

  treeWidget->setObjectName(QString::fromUtf8("treeWidget"));

  treeWidget->setEnabled(false);


  gridLayout->addWidget(treeWidget, 1, 0, 1, 5);


  pushButtonConnect = new QPushButton(Form);

  pushButtonConnect->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButtonConnect"));


  gridLayout->addWidget(pushButtonConnect,2,1,1,1);


  pushButtonDisconnect = new QPushButton(Form);

  pushButtonDisconnect->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButtonDisconnect"));

  pushButtonDisconnect->setEnabled(false);


  gridLayout->addWidget(pushButtonDisconnect, 2, 2, 1, 1);


  pushButtonCdUp = new QPushButton(Form);

  pushButtonCdUp->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButtonCdUp"));

  pushButtonCdUp->setEnabled(false);


  gridLayout->addWidget(pushButtonCdUp, 2, 3, 1, 1);


  pushButtonGet = new QPushButton(Form);

  pushButtonGet->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButtonGet"));

  pushButtonGet->setEnabled(false);


  gridLayout->addWidget(pushButtonGet, 2, 4, 1, 1);


  line = new QFrame(Form);

  line->setObjectName(QString::fromUtf8("line"));

  line->setFrameShape(QFrame::HLine);

  line->setFrameShadow(QFrame::Sunken);


  gridLayout->addWidget(line, 3, 0, 1, 5);


  pushButtonQuit = new QPushButton(Form);

  pushButtonQuit->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButtonQuit"));


  gridLayout->addWidget(pushButtonQuit, 4, 4, 1, 1);  Form->setWindowTitle("Klient FTP");

  labelFTP->setText("Serwer FTP");

  lineEdit->setToolTip("Adres URL zdalnego komputera");

  lineEdit->setText("ftp://");

  treeWidget->headerItem()->setText(0,"Nazwa");

  treeWidget->headerItem()->setText(1,"Rozmiar");

  treeWidget->headerItem()->setText(2,"Wlasciciel");

  treeWidget->headerItem()->setText(3,"Grupa");

  treeWidget->headerItem()->setText(4,"Czas");

  treeWidget->setToolTip("Pliki i foldery na zdalnym komputerze");

  pushButtonConnect->setToolTip("Polaczenie ze zdalnym komputerem");

  pushButtonConnect->setText("Połącz");

  pushButtonDisconnect->setToolTip("Rozłączenie ze zdalnym komputerem");

  pushButtonDisconnect->setText("Rozłącz");

  pushButtonCdUp->setToolTip("Przejście do katalogu nadrzędnego");

  pushButtonCdUp->setText(QString());

  pushButtonGet->setToolTip("Pobieranie pliku");

  pushButtonGet->setText("Pobierz");

  pushButtonQuit->setToolTip("Zakończ działanie");

  pushButtonQuit->setText("Zakończ");
}


void MyWindow::Connect ()

{

  if(!ftp)

  {

    QUrl url(lineEdit -> text ().toLower ());

    if(!url.isValid() || url.scheme() != "ftp")

    {

      QMessageBox::critical(this,"Błąd", "niepoprawny adres URL");

      return;

    }

  }

}

main.cpp

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{

  QApplication app (argc, argv);

  QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ("Windows-1250"));

  MyWindow window;

  window.show ();

  return app.exec();

}

Jeżeli usunę #include , to wyświetla mi się "variable QUrl has initializer but incomplete type", a jak zostawię to jest błąd "collect2: ld returned 1 exit status". Jak rozwiązać ten problem?


(Spam) #2

Jeśli otworzysz okienko (z tego, co pamiętam) „Komunikaty kompilatora”, to tam znajdziesz dokładny opis błędu. Bo zakładam, że to Qt Creator.


(Razi) #3

network do projektu dodany? jak nie, to edytuj plik .pro i dodaj:

QT+= network

potem wyczyść i zbuduj projekt.

Ten moduł jest wymagany przez QFtp i pewnie on powoduje błąd kolekcji linkera. Zamieszczaj wszystkie komunikaty błędów z tej zakładki co Wasacz napisał, a nie tylko Problemy podczas budowania