[QT4, QPointer] Rysowanie za pomocą myszki

Byłbym wdzięczny gdyby ktoś (posiadający chwile wolnego czasu) napisał kod programu za pomocą którego można by było narysować przy użyciu myszy linie. Chodzi mi o to by mieć jakikolwiek punkt zaczepienia, odnośnie tego jak takie rzeczy się obsługuje w Qt. Z góry dziękuje za wszelkie konstruktywne informacje.

Witam,

Nie sądzę, żeby ktoś tutaj podjął się napisania takiego programu. Szybciej będzie skorzystać z gotowych przykładów, np. Scribble.

Ten sam przykład napisany w Pythonie:

# -*- coding: utf-8 -*-


import sip

sip.setapi('QString', 2)

sip.setapi('QVariant', 2)


from PyQt4 import QtCore, QtGui


class ScribbleArea(QtGui.QWidget):


  def __init__ (self, parent=None):

    super(ScribbleArea, self). __init__ (parent)


    self.setAttribute(QtCore.Qt.WA_StaticContents)

    self.modified = False

    self.scribbling = False

    self.myPenWidth = 1

    self.myPenColor = QtCore.Qt.blue

    imageSize = QtCore.QSize(500, 500)

    self.image = QtGui.QImage(imageSize, QtGui.QImage.Format_RGB32)

    self.lastPoint = QtCore.QPoint()


  def openImage(self, fileName):

    loadedImage = QtGui.QImage()

    if not loadedImage.load(fileName):

      return False


    w = loadedImage.width()

    h = loadedImage.height()  

    self.mainWindow.resize(w, h)

    self.image = loadedImage

    self.modified = False

    self.update()

    return True


  def saveImage(self, fileName, fileFormat):

    visibleImage = self.image

    self.resizeImage(visibleImage, self.size())


    if visibleImage.save(fileName, fileFormat):

      self.modified = False

      return True

    else:

      return False


  def setPenColor(self, newColor):

    self.myPenColor = newColor


  def setPenWidth(self, newWidth):

    self.myPenWidth = newWidth


  def clearImage(self):

    self.image.fill(QtGui.qRgb(255, 255, 255))

    self.modified = True

    self.update()


  def mousePressEvent(self, event):

    if event.button() == QtCore.Qt.LeftButton:

      self.lastPoint = event.pos()

      self.scribbling = True


  def mouseMoveEvent(self, event):

    if (event.buttons() QtCore.Qt.LeftButton) and self.scribbling:

      self.drawLineTo(event.pos())


  def mouseReleaseEvent(self, event):

    if event.button() == QtCore.Qt.LeftButton and self.scribbling:

      self.drawLineTo(event.pos())

      self.scribbling = False


  def paintEvent(self, event):

    painter = QtGui.QPainter(self)

    painter.drawImage(event.rect(), self.image)


  def resizeEvent(self, event):

    self.resizeImage(self.image, event.size())

    super(ScribbleArea, self).resizeEvent(event)


  def drawLineTo(self, endPoint):

    painter = QtGui.QPainter(self.image)

    painter.setPen(QtGui.QPen(self.myPenColor, self.myPenWidth,

      QtCore.Qt.SolidLine, QtCore.Qt.RoundCap, QtCore.Qt.RoundJoin))

    painter.drawLine(self.lastPoint, endPoint)

    self.modified = True


    self.update()

    self.lastPoint = QtCore.QPoint(endPoint)


  def resizeImage(self, image, newSize):

    if image.size() == newSize:

      return


    newImage = QtGui.QImage(newSize, QtGui.QImage.Format_RGB32)

    newImage.fill(QtGui.qRgb(255, 255, 255))

    painter = QtGui.QPainter(newImage)

    painter.drawImage(QtCore.QPoint(0, 0), image)

    self.image = newImage


  def print_(self):

    printer = QtGui.QPrinter(QtGui.QPrinter.HighResolution)


    printDialog = QtGui.QPrintDialog(printer, self)

    if printDialog.exec_() == QtGui.QDialog.Accepted:

      painter = QtGui.QPainter(printer)

      rect = painter.viewport()

      size = self.image.size()

      size.scale(rect.size(), QtCore.Qt.KeepAspectRatio)

      painter.setViewport(rect.x(), rect.y(), size.width(), size.height())

      painter.setWindow(self.image.rect())

      painter.drawImage(0, 0, self.image)

      painter.end()


  def isModified(self):

    return self.modified


  def penColor(self):

    return self.myPenColor


  def penWidth(self):

    return self.myPenWidthclass MainWindow(QtGui.QMainWindow):

  def __init__ (self):

    super(MainWindow, self). __init__ ()


    self.saveAsActs = []


    self.scribbleArea = ScribbleArea(self)

    self.scribbleArea.clearImage()

    self.scribbleArea.mainWindow = self

    self.setCentralWidget(self.scribbleArea)


    self.createActions()

    self.createMenus()


    self.setWindowTitle("Scribble")

    self.resize(500, 500)


  def closeEvent(self, event):

    if self.maybeSave():

      event.accept()

    else:

      event.ignore()


  def open(self):

    if self.maybeSave():

      fileName = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(self, "Open File",

        QtCore.QDir.currentPath())

      if fileName:

        self.scribbleArea.openImage(fileName)


  def save(self):

    action = self.sender()

    fileFormat = action.data()

    self.saveFile(fileFormat)


  def penColor(self):

    newColor = QtGui.QColorDialog.getColor(self.scribbleArea.penColor())

    if newColor.isValid():

      self.scribbleArea.setPenColor(newColor)


  def penWidth(self):

    newWidth, ok = QtGui.QInputDialog.getInteger(self, "Scribble",

      "Select pen width:", self.scribbleArea.penWidth(), 1, 50, 1)

    if ok:

      self.scribbleArea.setPenWidth(newWidth)


  def about(self):

    QtGui.QMessageBox.about(self, "About Scribble",

      "
The Scribble example shows how to use "

      "QMainWindow as the base widget for an application, and how "

      "to reimplement some of QWidget's event handlers to receive "

      "the events generated for the application's widgets:"

      "
 We reimplement the mouse event handlers to facilitate "

      "drawing, the paint event handler to update the application "

      "and the resize event handler to optimize the application's "

      "appearance. In addition we reimplement the close event "

      "handler to intercept the close events before terminating "

      "the application."

      "
 The example also demonstrates how to use QPainter to "

      "draw an image in real time, as well as to repaint "

      "widgets.")


  def createActions(self):

    self.openAct = QtGui.QAction("Open...", self, shortcut="Ctrl+O",

      triggered=self.open)


    for format in QtGui.QImageWriter.supportedImageFormats():

      format = str(format)


      text = format.upper() + "..."


      action = QtGui.QAction(text, self, triggered=self.save)

      action.setData(format)

      self.saveAsActs.append(action)


    self.printAct = QtGui.QAction("Print...", self,

      triggered=self.scribbleArea.print_)


    self.exitAct = QtGui.QAction("Exit", self, shortcut="Ctrl+Q",

      triggered=self.close)


    self.penColorAct = QtGui.QAction("Pen Color...", self,

      triggered=self.penColor)


    self.penWidthAct = QtGui.QAction("Pen Width...", self,

      triggered=self.penWidth)


    self.clearScreenAct = QtGui.QAction("Clear Screen", self,

      shortcut="Ctrl+L", triggered=self.scribbleArea.clearImage)


    self.aboutAct = QtGui.QAction("About", self, triggered=self.about)


    self.aboutQtAct = QtGui.QAction("About Qt", self,

      triggered=QtGui.qApp.aboutQt)


  def createMenus(self):

    self.saveAsMenu = QtGui.QMenu("Save As", self)

    for action in self.saveAsActs:

      self.saveAsMenu.addAction(action)


    fileMenu = QtGui.QMenu("File", self)

    fileMenu.addAction(self.openAct)

    fileMenu.addMenu(self.saveAsMenu)

    fileMenu.addAction(self.printAct)

    fileMenu.addSeparator()

    fileMenu.addAction(self.exitAct)


    optionMenu = QtGui.QMenu("Options", self)

    optionMenu.addAction(self.penColorAct)

    optionMenu.addAction(self.penWidthAct)

    optionMenu.addSeparator()

    optionMenu.addAction(self.clearScreenAct)


    helpMenu = QtGui.QMenu("Help", self)

    helpMenu.addAction(self.aboutAct)

    helpMenu.addAction(self.aboutQtAct)


    self.menuBar().addMenu(fileMenu)

    self.menuBar().addMenu(optionMenu)

    self.menuBar().addMenu(helpMenu)


  def maybeSave(self):

    if self.scribbleArea.isModified():

      ret = QtGui.QMessageBox.warning(self, "Scribble",

        "The image has been modified.\n"

        "Do you want to save your changes?",

        QtGui.QMessageBox.Save | QtGui.QMessageBox.Discard |

        QtGui.QMessageBox.Cancel)

      if ret == QtGui.QMessageBox.Save:

        return self.saveFile('png')

      elif ret == QtGui.QMessageBox.Cancel:

        return False


    return True


  def saveFile(self, fileFormat):

    initialPath = QtCore.QDir.currentPath() + '/untitled.' + fileFormat


    fileName = QtGui.QFileDialog.getSaveFileName(self, "Save As",

      initialPath,

      "%s Files (*.%s);;All Files (*)" % (fileFormat.upper(), fileFormat))

    if fileName:

      return self.scribbleArea.saveImage(fileName, fileFormat)


    return Falseif __name__ == ' __main__':


  import sys


  app = QtGui.QApplication(sys.argv)

  window = MainWindow()

  window.show()

  app.exec_()

[/code]

Cóż, dzięki za pomoc, trochę już “ogarnełem”. Mam jednak jedno pytanie. O ile narysuje już kwadrat, elipsę itp. ale nie wiem jak wypełnić obszar już narysowanej figury. Czyli tak jak w paincie, rysuję, rysuję, rysuję, a następnie wypełniam obszary kolorami. Jak się za to zabrać?

Pobierasz próbkę koloru z punktu, gdzie chcesz zacząć wypełniać - znaczy wspomniany punkt leży w figurze. Następnie sprawdzasz we wszystkich czterech kierunkach następny piksel, czy kolor który tam się znajduje odpowiada pobranej próbce, jeżeli tak zmieniasz jego kolor, na ten, którym chcesz wypełnić. I tak rekurencyjnie, aż się wypełnią się wszystkie punkty. Należy też pamiętać, by sprawdzić, czy przypadkiem nie skończył się obraz. Przerywasz dane wywołanie (lub: nie wywołujesz następnego, w zależności jak napisane) jeżeli te współrzędne wyszły poza obraz już, lub pobrany kolor różni się od tego przechowywanego w próbce.

Taki przykład “tekstowy” w c++ z planszą 10x10.

#include

To dobry przykład jak nie należy tego robić ;). W C++ to przejdzie (aczkolwiek jest to nadal kiepski sposób) w wielu innych językach dbających o niegwałcenie stosu już nie (np. Java).

Artykuł w wiki:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_fill

Najprościej wrzucać wszystkie punkty w obecnym kolorze w jednej linii (dajmy na to poziomej) do listy i je zakolorowywać. Następnie dla każdego punktu z listy powtarzać proces tym razem poruszając się po “przeciwnych” liniach (dajmy na to pionowych). Algorytm trwa dopóki w liście znajdują się jakieś punkty.

Mam pytanie czy ten algorytm (znaleziony na necie i dostosowany do programu) jest dobry? Tzn w miarę szybki i mało pamięciożerny?:

void drawWidget::scanlineFloodFilling(int x, int y, QRgb newColor, QRgb oldColor) {

  int h = widgetImage.height();

  int w = widgetImage.width();

  if(oldColor == newColor) return;

  if(widgetImage.pixel(x,y) == newColor) return;

  int y1;

  //draw scanline

  y1 = y;

  while (y1 < h && widgetImage.pixel(x,y1) == oldColor) {

    widgetImage.setPixel(x,y1,newColor);

    y1++;

  }

  //draw new scanline

  y1 = y-1;

  while (y1 >= 0 && widgetImage.pixel(x,y1) == oldColor) {

    widgetImage.setPixel(x,y1,newColor);

    y1--;

  }


  //left

  y1=y;

  while(y1 < h && widgetImage.pixel(x,y1) == newColor) {

    if(x> 0 && widgetImage.pixel(x - 1,y1) == oldColor) {

      scanlineFloodFilling(x-1, y1, newColor, oldColor);

    }

    y1++;

  }


  y1 = y - 1;


  while(y1 >= 0 && widgetImage.pixel(x,y1) == newColor) {

    if(x> 0 && widgetImage.pixel(x - 1,y1) == oldColor) {

      scanlineFloodFilling(x-1, y1, newColor, oldColor);

    }

    y1--;

  }

  //right

  y1=y;

  while(y1 < h && widgetImage.pixel(x,y1) == newColor) {

    if(x < w - 1 && widgetImage.pixel(x + 1,y1) == oldColor) {

      scanlineFloodFilling(x+1, y1, newColor, oldColor);

    }

    y1++;

  }


  y1 = y - 1;


  while(y1 >= 0 && widgetImage.pixel(x,y1) == newColor) {

    if(x < w -1 && widgetImage.pixel(x + 1,y1) == oldColor) {

      scanlineFloodFilling(x+1, y1, newColor, oldColor);

    }

    y1--;

  }

}

Jeżeli tak, to mam problem. Otóż gdy narysuje figurę o kolorze np niebieskim, ( wewnątrz i na zewnątrz jest kolor biały), to gdy wypełnię ja tymże kolorem to cały obraz jest zamalowywany. Nie wiem jak sobie z tym problemem poradzić.

[EDIT]

Problemu nie ma jeżeli w QPainter by ustawiony tryb Antialiasingu) ale to mnie nie zadowala gdyż wynikają z tego inne problemy.