[Qt4] Tekst w OpenGL

Witam

Poszukuje dobrego przykładu w Qt4 który by rysował napis i można nim go obracać.

Zacząłem już tam coś pisać ale wywala mi błąd.

Poniżej podanie fragment kodu źródłowego:

HDC hDC;

  HFONT hFont;

  LOGFONT logfont;

  logfont.lfHeight = -10;

  logfont.lfWidth = 0;

  logfont.lfEscapement = 0;

  logfont.lfOrientation = 0;

  logfont.lfWeight = FW_BOLD;

  logfont.lfItalic = FALSE;

  logfont.lfUnderline = FALSE;

  logfont.lfStrikeOut = FALSE;

  logfont.lfCharSet = ANSI_CHARSET;

  logfont.lfOutPrecision = OUT_DEFAULT_PRECIS;

  logfont.lfClipPrecision = CLIP_DEFAULT_PRECIS;

  logfont.lfQuality = DEFAULT_QUALITY;

  logfont.lfPitchAndFamily = DEFAULT_PITCH;

  strcpy(logfont.lfFaceName,"Arial");


  hFont = CreateFontIndirect(&logfont);

  SelectObject(hDC, hFont);


  nFontList = glGenLists(128);

  wglUseFontBitmaps(hDC,0,128,nFontList);


  DeleteObject(hFont);

i w linijce strcpy(logfont.lfFaceName,“Arial”); wywala mi błąd

cannot convert ‘WCHAR*’ to ‘char*’ for argument ‘1’ to 'char* strcpy(char*, const char*)

co to może być

Serdecznie proszę o pomoc

Serdecznie Pozdrawiam

WinAPI domyślnie operuje na wchar_t (nie char), a więc nie

strcpy(logfont.lfFaceName,"Arial")

a

wcscpy(logfont.lfFaceName,L"Arial")

Dziękuje