[Raczkujący w Delphi]Lazarus wywala błąd przy MessageBox


(K Ilak) #1

Witam,

Problem jest następujący:

Mam na celu stworzenie prostego programu, po kliknięciu na zakończ ma się pokazać MessageBox Ok i Anuluj.

Okrojony kod do przycisku:

begin

MessageBox(Handle,'Napis','Tytul',MB_OKCANCEL + MB_IconExclamation);

close;

end;

Kompilator zwraca błędy:

Identyfier "MessageBox not found"

Identyfier MB_IconExclamation not found

(Adammo) #2

Jeśli aplikacja ma być tylko na Windows to wystarczy dodać moduł Windows:

Uses coś tam, coś tam, Windows

Jednak nie jest to zbyt zalecane i lepiej dodać do Uses - LCLType i używać taki zapis:

Application.MessageBox('Napis','Tytul',MB_OKCANCEL + MB_IconExclamation);

(K Ilak) #3

Zkrzaczyło się coś :confused: Ratunku

unit Unit4;

{$mode objfpc}{$H+}


interface


uses

 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;


type


 { TForm3 }


 TForm3 = class(TForm)

  Button1: TButton;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private

  { private declarations }

 public

  { public declarations }

 end; 


var

 Form3: TForm3; 


implementation


{$R *.lfm}


{ TForm3 }


procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);

begin

 close;

end;


end.