Raz dzałający, raz niedziałający skrypt jscrollPane


(Atac3) #1

Użyłem do wyskakującego na stronie okienka skryptu jscrollPane. Właściwie to nie wiem, jaki jest problem. Skrypt po prostu raz działa, raz nie działa. Włączyłem stronę, otworzyłem okienko i pokazał się pasek przewijania jscrollPane. Po odświeżeniu strony już nie działał. Po kilku próbach się poddałem i dzisiaj otwieram stronę i scrollbar znowu działa. Ale po odświeżeniu sytuacja się powtarza.. Nie mam pojęcia, na czym polega problem. Na innej stronie używam tego samego skryptu i działa za każdym razem.

Strona

Poniżej załączam kod fragmentu strony, na którym ma być użyty skrypt, oraz samego skryptu

<?php $id=79; $post = get_page($id); $content = apply_filters('the_content', $post->post_content); ?>

<?php the_title(); ?>

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail('picture'); } ?>

<?php the_title(); ?>

<?php echo $content; ?>
Schließt

[/code]

#content { width: 810px; height: 400px; padding: 50px 20px; background: #111111; color: #ffffff; font-size: 20px; border-radius: 30px; border: 10px solid #000000; z-index: 20; margin: 75px auto; }
    

/*

 * jScrollPane - v2.0.0beta11 - 2011-07-04

 * http://jscrollpane.kelvinluck.com/

 *

 * Copyright (c) 2010 Kelvin Luck

 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.

 */

(function(b,a,c){b.fn.jScrollPane=function(e){function d(D,O){var az,Q=this,Y,ak,v,am,T,Z,y,q,aA,aF,av,i,I,h,j,aa,U,aq,X,t,A,ar,af,an,G,l,au,ay,x,aw,aI,f,L,aj=true,P=true,aH=false,k=false,ap=D.clone(false,false).empty(),ac=b.fn.mwheelIntent?"mwheelIntent.jsp":"mousewheel.jsp";aI=D.css("paddingTop")+" "+D.css("paddingRight")+" "+D.css("paddingBottom")+" "+D.css("paddingLeft");f=(parseInt(D.css("paddingLeft"),10)||0)+(parseInt(D.css("paddingRight"),10)||0);function at(aR){var aM,aO,aN,aK,aJ,aQ,aP=false,aL=false;az=aR;if(Y===c){aJ=D.scrollTop();aQ=D.scrollLeft();D.css({overflow:"hidden",padding:0});ak=D.innerWidth()+f;v=D.innerHeight();D.width(ak);Y=b('
').css("padding",aI).append(D.children());am=b('
').css({width:ak+"px",height:v+"px"}).append(Y).appendTo(D)}else{D.css("width","");aP=az.stickToBottom&&K();aL=az.stickToRight&&B();aK=D.innerWidth()+f!=ak||D.outerHeight()!=v;if(aK){ak=D.innerWidth()+f;v=D.innerHeight();am.css({width:ak+"px",height:v+"px"})}if(!aK&&L==T&&Y.outerHeight()==Z){D.width(ak);return}L=T;Y.css("width","");D.width(ak);am.find("\>.jspVerticalBar,\>.jspHorizontalBar").remove().end()}Y.css("overflow","auto");if(aR.contentWidth){T=aR.contentWidth}else{T=Y[0].scrollWidth}Z=Y[0].scrollHeight;Y.css("overflow","");y=T/ak;q=Z/v;aA=q\>1;aF=y\>1;if(!(aF||aA)){D.removeClass("jspScrollable");Y.css({top:0,width:am.width()-f});n();E();R();w();ai()}else{D.addClass("jspScrollable");aM=az.maintainPosition&&(I||aa);if(aM){aO=aD();aN=aB()}aG();z();F();if(aM){N(aL?(T-ak):aO,false);M(aP?(Z-v):aN,false)}J();ag();ao();if(az.enableKeyboardNavigation){S()}if(az.clickOnTrack){p()}C();if(az.hijackInternalLinks){m()}}if(az.autoReinitialise&&!aw){aw=setInterval(function(){at(az)},az.autoReinitialiseDelay)}else{if(!az.autoReinitialise&&aw){clearInterval(aw)}}aJ&&D.scrollTop(0)&&M(aJ,false);aQ&&D.scrollLeft(0)&&N(aQ,false);D.trigger("jsp-initialised",[aF||aA])}function aG(){if(aA){am.append(b('
').append(b('
'),b('
').append(b('
').append(b('
'),b('
'))),b('
')));U=am.find("\>.jspVerticalBar");aq=U.find("\>.jspTrack");av=aq.find("\>.jspDrag");if(az.showArrows){ar=b('').bind("mousedown.jsp",aE(0,-1)).bind("click.jsp",aC);af=b('').bind("mousedown.jsp",aE(0,1)).bind("click.jsp",aC);if(az.arrowScrollOnHover){ar.bind("mouseover.jsp",aE(0,-1,ar));af.bind("mouseover.jsp",aE(0,1,af))}al(aq,az.verticalArrowPositions,ar,af)}t=v;am.find("\>.jspVerticalBar\>.jspCap:visible,\>.jspVerticalBar\>.jspArrow").each(function(){t-=b(this).outerHeight()});av.hover(function(){av.addClass("jspHover")},function(){av.removeClass("jspHover")}).bind("mousedown.jsp",function(aJ){b("html").bind("dragstart.jsp selectstart.jsp",aC);av.addClass("jspActive");var s=aJ.pageY-av.position().top;b("html").bind("mousemove.jsp",function(aK){V(aK.pageY-s,false)}).bind("mouseup.jsp mouseleave.jsp",ax);return false});o()}}function o(){aq.height(t+"px");I=0;X=az.verticalGutter+aq.outerWidth();Y.width(ak-X-f);try{if(U.position().left===0){Y.css("margin-left",X+"px")}}catch(s){}}function z(){if(aF){am.append(b('
').append(b('
'),b('
').append(b('
').append(b('
'),b('
'))),b('
')));an=am.find("\>.jspHorizontalBar");G=an.find("\>.jspTrack");h=G.find("\>.jspDrag");if(az.showArrows){ay=b('').bind("mousedown.jsp",aE(-1,0)).bind("click.jsp",aC);x=b('').bind("mousedown.jsp",aE(1,0)).bind("click.jsp",aC); if(az.arrowScrollOnHover){ay.bind("mouseover.jsp",aE(-1,0,ay));x.bind("mouseover.jsp",aE(1,0,x))}al(G,az.horizontalArrowPositions,ay,x)}h.hover(function(){h.addClass("jspHover")},function(){h.removeClass("jspHover")}).bind("mousedown.jsp",function(aJ){b("html").bind("dragstart.jsp selectstart.jsp",aC);h.addClass("jspActive");var s=aJ.pageX-h.position().left;b("html").bind("mousemove.jsp",function(aK){W(aK.pageX-s,false)}).bind("mouseup.jsp mouseleave.jsp",ax);return false});l=am.innerWidth();ah()}}function ah(){am.find("\>.jspHorizontalBar\>.jspCap:visible,\>.jspHorizontalBar\>.jspArrow").each(function(){l-=b(this).outerWidth()});G.width(l+"px");aa=0}function F(){if(aF&&aA){var aJ=G.outerHeight(),s=aq.outerWidth();t-=aJ;b(an).find("\>.jspCap:visible,\>.jspArrow").each(function(){l+=b(this).outerWidth()});l-=s;v-=s;ak-=aJ;G.parent().append(b('
').css("width",aJ+"px"));o();ah()}if(aF){Y.width((am.outerWidth()-f)+"px")}Z=Y.outerHeight();q=Z/v;if(aF){au=Math.ceil(1/y\*l);if(au\>az.horizontalDragMaxWidth){au=az.horizontalDragMaxWidth}else{if(auaz.verticalDragMaxHeight){A=az.verticalDragMaxHeight}else{if(AaT){Q.scrollByY(-aQ)}else{V(aT)}}else{if(aN\>0){if(I+aRaT){Q.scrollByX(-aQ)}else{W(aT)}}else{if(aN\>0){if(aa+aRi){s=i}}if(aJ===c){aJ=az.animateScroll}if(aJ){Q.animate(av,"top",s,ad)}else{av.css("top",s);ad(s)}}function ad(aJ){if(aJ===c){aJ=av.position().top}am.scrollTop(0);I=aJ;var aM=I===0,aK=I==i,aL=aJ/i,s=-aL\*(Z-v);if(aj!=aM||aH!=aK){aj=aM;aH=aK;D.trigger("jsp-arrow-change",[aj,aH,P,k])}u(aM,aK);Y.css("top",s);D.trigger("jsp-scroll-y",[-s,aM,aK]).trigger("scroll")}function W(aJ,s){if(!aF){return}if(aJ\<0){aJ=0}else{if(aJ\>j){aJ=j}}if(s===c){s=az.animateScroll}if(s){Q.animate(h,"left",aJ,ae) }else{h.css("left",aJ);ae(aJ)}}function ae(aJ){if(aJ===c){aJ=h.position().left}am.scrollTop(0);aa=aJ;var aM=aa===0,aL=aa==j,aK=aJ/j,s=-aK\*(T-ak);if(P!=aM||k!=aL){P=aM;k=aL;D.trigger("jsp-arrow-change",[aj,aH,P,k])}r(aM,aL);Y.css("left",s);D.trigger("jsp-scroll-x",[-s,aM,aL]).trigger("scroll")}function u(aJ,s){if(az.showArrows){ar[aJ?"addClass":"removeClass"]("jspDisabled");af[s?"addClass":"removeClass"]("jspDisabled")}}function r(aJ,s){if(az.showArrows){ay[aJ?"addClass":"removeClass"]("jspDisabled");x[s?"addClass":"removeClass"]("jspDisabled")}}function M(s,aJ){var aK=s/(Z-v);V(aK\*i,aJ)}function N(aJ,s){var aK=aJ/(T-ak);W(aK\*j,s)}function ab(aW,aR,aK){var aO,aL,aM,s=0,aV=0,aJ,aQ,aP,aT,aS,aU;try{aO=b(aW)}catch(aN){return}aL=aO.outerHeight();aM=aO.outerWidth();am.scrollTop(0);am.scrollLeft(0);while(!aO.is(".jspPane")){s+=aO.position().top;aV+=aO.position().left;aO=aO.offsetParent();if(/^body|html$/i.test(aO[0].nodeName)){return}}aJ=aB();aP=aJ+v;if(saP){aS=s-v+aL+az.verticalGutter}}if(aS){M(aS,aK)}aQ=aD();aT=aQ+ak;if(aVaT){aU=aV-ak+aM+az.horizontalGutter}}if(aU){N(aU,aK)}}function aD(){return -Y.position().left}function aB(){return -Y.position().top}function K(){var s=Z-v;return(s\>20)&&(s-aB()\<10)}function B(){var s=T-ak;return(s\>20)&&(s-aD()\<10)}function ag(){am.unbind(ac).bind(ac,function(aM,aN,aL,aJ){var aK=aa,s=I;Q.scrollBy(aL\*az.mouseWheelSpeed,-aJ\*az.mouseWheelSpeed,false);return aK==aa&&s==I})}function n(){am.unbind(ac)}function aC(){return false}function J(){Y.find(":input,a").unbind("focus.jsp").bind("focus.jsp",function(s){ab(s.target,false)})}function E(){Y.find(":input,a").unbind("focus.jsp")}function S(){var s,aJ,aL=[];aF&&aL.push(an[0]);aA&&aL.push(U[0]);Y.focus(function(){D.focus()});D.attr("tabindex",0).unbind("keydown.jsp keypress.jsp").bind("keydown.jsp",function(aO){if(aO.target!==this&&!(aL.length&&b(aO.target).closest(aL).length)){return}var aN=aa,aM=I;switch(aO.keyCode){case 40:case 38:case 34:case 32:case 33:case 39:case 37:s=aO.keyCode;aK();break;case 35:M(Z-v);s=null;break;case 36:M(0);s=null;break}aJ=aO.keyCode==s&&aN!=aa||aM!=I;return !aJ}).bind("keypress.jsp",function(aM){if(aM.keyCode==s){aK()}return !aJ});if(az.hideFocus){D.css("outline","none");if("hideFocus" in am[0]){D.attr("hideFocus",true)}}else{D.css("outline","");if("hideFocus" in am[0]){D.attr("hideFocus",false)}}function aK(){var aN=aa,aM=I;switch(s){case 40:Q.scrollByY(az.keyboardSpeed,false);break;case 38:Q.scrollByY(-az.keyboardSpeed,false);break;case 34:case 32:Q.scrollByY(v\*az.scrollPagePercent,false);break;case 33:Q.scrollByY(-v\*az.scrollPagePercent,false);break;case 39:Q.scrollByX(az.keyboardSpeed,false);break;case 37:Q.scrollByX(-az.keyboardSpeed,false);break}aJ=aN!=aa||aM!=I;return aJ}}function R(){D.attr("tabindex","-1").removeAttr("tabindex").unbind("keydown.jsp keypress.jsp")}function C(){if(location.hash&&location.hash.length\>1){var aL,aJ,aK=escape(location.hash);try{aL=b(aK)}catch(s){return}if(aL.length&&Y.find(aK)){if(am.scrollTop()===0){aJ=setInterval(function(){if(am.scrollTop()\>0){ab(aK,true);b(document).scrollTop(am.position().top);clearInterval(aJ)}},50)}else{ab(aK,true);b(document).scrollTop(am.position().top)}}}}function ai(){b("a.jspHijack").unbind("click.jsp-hijack").removeClass("jspHijack")}function m(){ai();b("a[href^=#]").addClass("jspHijack").bind("click.jsp-hijack",function(){var s=this.href.split("#"),aJ;if(s.length\>1){aJ=s[1];if(aJ.length\>0&&Y.find("#"+aJ).length\>0){ab("#"+aJ,true);return false}}})}function ao(){var aK,aJ,aM,aL,aN,s=false;am.unbind("touchstart.jsp touchmove.jsp touchend.jsp click.jsp-touchclick").bind("touchstart.jsp",function(aO){var aP=aO.originalEvent.touches[0];aK=aD();aJ=aB();aM=aP.pageX;aL=aP.pageY;aN=false;s=true}).bind("touchmove.jsp",function(aR){if(!s){return}var aQ=aR.originalEvent.touches[0],aP=aa,aO=I;Q.scrollTo(aK+aM-aQ.pageX,aJ+aL-aQ.pageY);aN=aN||Math.abs(aM-aQ.pageX)\>5||Math.abs(aL-aQ.pageY)\>5; return aP==aa&&aO==I}).bind("touchend.jsp",function(aO){s=false}).bind("click.jsp-touchclick",function(aO){if(aN){aN=false;return false}})}function g(){var s=aB(),aJ=aD();D.removeClass("jspScrollable").unbind(".jsp");D.replaceWith(ap.append(Y.children()));ap.scrollTop(s);ap.scrollLeft(aJ)}b.extend(Q,{reinitialise:function(aJ){aJ=b.extend({},az,aJ);at(aJ)},scrollToElement:function(aK,aJ,s){ab(aK,aJ,s)},scrollTo:function(aK,s,aJ){N(aK,aJ);M(s,aJ)},scrollToX:function(aJ,s){N(aJ,s)},scrollToY:function(s,aJ){M(s,aJ)},scrollToPercentX:function(aJ,s){N(aJ\*(T-ak),s)},scrollToPercentY:function(aJ,s){M(aJ\*(Z-v),s)},scrollBy:function(aJ,s,aK){Q.scrollByX(aJ,aK);Q.scrollByY(s,aK)},scrollByX:function(s,aK){var aJ=aD()+Math[s\<0?"floor":"ceil"](s),aL=aJ/(T-ak);W(aL\*j,aK)},scrollByY:function(s,aK){var aJ=aB()+Math[s\<0?"floor":"ceil"](s),aL=aJ/(Z-v);V(aL\*i,aK)},positionDragX:function(s,aJ){W(s,aJ)},positionDragY:function(aJ,s){V(aJ,s)},animate:function(aJ,aM,s,aL){var aK={};aK[aM]=s;aJ.animate(aK,{duration:az.animateDuration,easing:az.animateEase,queue:false,step:aL})},getContentPositionX:function(){return aD()},getContentPositionY:function(){return aB()},getContentWidth:function(){return T},getContentHeight:function(){return Z},getPercentScrolledX:function(){return aD()/(T-ak)},getPercentScrolledY:function(){return aB()/(Z-v)},getIsScrollableH:function(){return aF},getIsScrollableV:function(){return aA},getContentPane:function(){return Y},scrollToBottom:function(s){V(i,s)},hijackInternalLinks:function(){m()},destroy:function(){g()}});at(O)}e=b.extend({},b.fn.jScrollPane.defaults,e);b.each(["mouseWheelSpeed","arrowButtonSpeed","trackClickSpeed","keyboardSpeed"],function(){e[this]=e[this]||e.speed});return this.each(function(){var f=b(this),g=f.data("jsp");if(g){g.reinitialise(e)}else{g=new d(f,e);f.data("jsp",g)}})};b.fn.jScrollPane.defaults={showArrows:false,maintainPosition:true,stickToBottom:false,stickToRight:false,clickOnTrack:true,autoReinitialise:false,autoReinitialiseDelay:500,verticalDragMinHeight:0,verticalDragMaxHeight:99999,horizontalDragMinWidth:0,horizontalDragMaxWidth:99999,contentWidth:c,animateScroll:false,animateDuration:300,animateEase:"linear",hijackInternalLinks:false,verticalGutter:4,horizontalGutter:4,mouseWheelSpeed:0,arrowButtonSpeed:0,arrowRepeatFreq:50,arrowScrollOnHover:false,trackClickSpeed:0,trackClickRepeatFreq:70,verticalArrowPositions:"split",horizontalArrowPositions:"split",enableKeyboardNavigation:true,hideFocus:false,keyboardSpeed:0,initialDelay:300,speed:30,scrollPagePercent:0.8}})(jQuery,this);

(rgabrysiak) #2

Dlatego też proszę, korzystając z przycisku zmien.gif

W przeciwnym razie, temat trafi do kosza.