Raz dzałający, raz niedziałający skrypt jscrollPane

Użyłem do wyskakującego na stronie okienka skryptu jscrollPane. Właściwie to nie wiem, jaki jest problem. Skrypt po prostu raz działa, raz nie działa. Włączyłem stronę, otworzyłem okienko i pokazał się pasek przewijania jscrollPane. Po odświeżeniu strony już nie działał. Po kilku próbach się poddałem i dzisiaj otwieram stronę i scrollbar znowu działa. Ale po odświeżeniu sytuacja się powtarza… Nie mam pojęcia, na czym polega problem. Na innej stronie używam tego samego skryptu i działa za każdym razem.

Strona

Poniżej załączam kod fragmentu strony, na którym ma być użyty skrypt, oraz samego skryptu

<?php $id=79; $post = get_page($id); $content = apply_filters(‘the_content’, $post->post_content); ?>

<?php the_title(); ?>

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘picture’); } ?>

<?php the_title(); ?>

<?php echo $content; ?>
Schließt

[/code]

[code]#content { width: 810px; height: 400px; padding: 50px 20px; background: #111111; color: #ffffff; font-size: 20px; border-radius: 30px; border: 10px solid #000000; z-index: 20; margin: 75px auto; }

/*

 * jScrollPane - v2.0.0beta11 - 2011-07-04

 * http://jscrollpane.kelvinluck.com/

 *

 * Copyright (c) 2010 Kelvin Luck

 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.

 */

(function(b,a,c){b.fn.jScrollPane=function(e){function d(D,O){var az,Q=this,Y,ak,v,am,T,Z,y,q,aA,aF,av,i,I,h,j,aa,U,aq,X,t,A,ar,af,an,G,l,au,ay,x,aw,aI,f,L,aj=true,P=true,aH=false,k=false,ap=D.clone(false,false).empty(),ac=b.fn.mwheelIntent?"mwheelIntent.jsp":"mousewheel.jsp";aI=D.css("paddingTop")+" "+D.css("paddingRight")+" "+D.css("paddingBottom")+" "+D.css("paddingLeft");f=(parseInt(D.css("paddingLeft"),10)||0)+(parseInt(D.css("paddingRight"),10)||0);function at(aR){var aM,aO,aN,aK,aJ,aQ,aP=false,aL=false;az=aR;if(Y===c){aJ=D.scrollTop();aQ=D.scrollLeft();D.css({overflow:"hidden",padding:0});ak=D.innerWidth()+f;v=D.innerHeight();D.width(ak);Y=b('

‘).css(“padding”,aI).append(D.children());am=b(’

‘).css({width:ak+“px”,height:v+“px”}).append(Y).appendTo(D)}else{D.css(“width”,"");aP=az.stickToBottom&&K();aL=az.stickToRight&&B();aK=D.innerWidth()+f!=ak||D.outerHeight()!=v;if(aK){ak=D.innerWidth()+f;v=D.innerHeight();am.css({width:ak+“px”,height:v+“px”})}if(!aK&&L==T&&Y.outerHeight()==Z){D.width(ak);return}L=T;Y.css(“width”,"");D.width(ak);am.find(">.jspVerticalBar,>.jspHorizontalBar").remove().end()}Y.css(“overflow”,“auto”);if(aR.contentWidth){T=aR.contentWidth}else{T=Y[0].scrollWidth}Z=Y[0].scrollHeight;Y.css(“overflow”,"");y=T/ak;q=Z/v;aA=q>1;aF=y>1;if(!(aF||aA)){D.removeClass(“jspScrollable”);Y.css({top:0,width:am.width()-f});n();E();R();w();ai()}else{D.addClass(“jspScrollable”);aM=az.maintainPosition&&(I||aa);if(aM){aO=aD();aN=aB()}aG();z();F();if(aM){N(aL?(T-ak):aO,false);M(aP?(Z-v):aN,false)}J();ag();ao();if(az.enableKeyboardNavigation){S()}if(az.clickOnTrack){p()}C();if(az.hijackInternalLinks){m()}}if(az.autoReinitialise&&!aw){aw=setInterval(function(){at(az)},az.autoReinitialiseDelay)}else{if(!az.autoReinitialise&&aw){clearInterval(aw)}}aJ&&D.scrollTop(0)&&M(aJ,false);aQ&&D.scrollLeft(0)&&N(aQ,false);D.trigger(“jsp-initialised”,[aF||aA])}function aG(){if(aA){am.append(b(’

‘).append(b(’

‘),b(’

‘).append(b(’

‘).append(b(’

‘),b(’

‘))),b(’

‘)));U=am.find(">.jspVerticalBar");aq=U.find(">.jspTrack");av=aq.find(">.jspDrag");if(az.showArrows){ar=b(’’).bind(“mousedown.jsp”,aE(0,-1)).bind(“click.jsp”,aC);af=b(’’).bind(“mousedown.jsp”,aE(0,1)).bind(“click.jsp”,aC);if(az.arrowScrollOnHover){ar.bind(“mouseover.jsp”,aE(0,-1,ar));af.bind(“mouseover.jsp”,aE(0,1,af))}al(aq,az.verticalArrowPositions,ar,af)}t=v;am.find(">.jspVerticalBar>.jspCap:visible,>.jspVerticalBar>.jspArrow").each(function(){t-=b(this).outerHeight()});av.hover(function(){av.addClass(“jspHover”)},function(){av.removeClass(“jspHover”)}).bind(“mousedown.jsp”,function(aJ){b(“html”).bind(“dragstart.jsp selectstart.jsp”,aC);av.addClass(“jspActive”);var s=aJ.pageY-av.position().top;b(“html”).bind(“mousemove.jsp”,function(aK){V(aK.pageY-s,false)}).bind(“mouseup.jsp mouseleave.jsp”,ax);return false});o()}}function o(){aq.height(t+“px”);I=0;X=az.verticalGutter+aq.outerWidth();Y.width(ak-X-f);try{if(U.position().left===0){Y.css(“margin-left”,X+“px”)}}catch(s){}}function z(){if(aF){am.append(b(’

‘).append(b(’

‘),b(’

‘).append(b(’

‘).append(b(’

‘),b(’

‘))),b(’

‘)));an=am.find(">.jspHorizontalBar");G=an.find(">.jspTrack");h=G.find(">.jspDrag");if(az.showArrows){ay=b(’’).bind(“mousedown.jsp”,aE(-1,0)).bind(“click.jsp”,aC);x=b(’’).bind(“mousedown.jsp”,aE(1,0)).bind(“click.jsp”,aC); if(az.arrowScrollOnHover){ay.bind(“mouseover.jsp”,aE(-1,0,ay));x.bind(“mouseover.jsp”,aE(1,0,x))}al(G,az.horizontalArrowPositions,ay,x)}h.hover(function(){h.addClass(“jspHover”)},function(){h.removeClass(“jspHover”)}).bind(“mousedown.jsp”,function(aJ){b(“html”).bind(“dragstart.jsp selectstart.jsp”,aC);h.addClass(“jspActive”);var s=aJ.pageX-h.position().left;b(“html”).bind(“mousemove.jsp”,function(aK){W(aK.pageX-s,false)}).bind(“mouseup.jsp mouseleave.jsp”,ax);return false});l=am.innerWidth();ah()}}function ah(){am.find(">.jspHorizontalBar>.jspCap:visible,>.jspHorizontalBar>.jspArrow").each(function(){l-=b(this).outerWidth()});G.width(l+“px”);aa=0}function F(){if(aF&&aA){var aJ=G.outerHeight(),s=aq.outerWidth();t-=aJ;b(an).find(">.jspCap:visible,>.jspArrow").each(function(){l+=b(this).outerWidth()});l-=s;v-=s;ak-=aJ;G.parent().append(b(’

').css(“width”,aJ+“px”));o();ah()}if(aF){Y.width((am.outerWidth()-f)+“px”)}Z=Y.outerHeight();q=Z/v;if(aF){au=Math.ceil(1/y*l);if(au>az.horizontalDragMaxWidth){au=az.horizontalDragMaxWidth}else{if(auaz.verticalDragMaxHeight){A=az.verticalDragMaxHeight}else{if(AaT){Q.scrollByY(-aQ)}else{V(aT)}}else{if(aN>0){if(I+aRaT){Q.scrollByX(-aQ)}else{W(aT)}}else{if(aN>0){if(aa+aRi){s=i}}if(aJ===c){aJ=az.animateScroll}if(aJ){Q.animate(av,“top”,s,ad)}else{av.css(“top”,s);ad(s)}}function ad(aJ){if(aJ===c){aJ=av.position().top}am.scrollTop(0);I=aJ;var aM=I===0,aK=I==i,aL=aJ/i,s=-aL*(Z-v);if(aj!=aM||aH!=aK){aj=aM;aH=aK;D.trigger(“jsp-arrow-change”,[aj,aH,P,k])}u(aM,aK);Y.css(“top”,s);D.trigger(“jsp-scroll-y”,[-s,aM,aK]).trigger(“scroll”)}function W(aJ,s){if(!aF){return}if(aJ<0){aJ=0}else{if(aJ>j){aJ=j}}if(s===c){s=az.animateScroll}if(s){Q.animate(h,“left”,aJ,ae) }else{h.css(“left”,aJ);ae(aJ)}}function ae(aJ){if(aJ===c){aJ=h.position().left}am.scrollTop(0);aa=aJ;var aM=aa===0,aL=aa==j,aK=aJ/j,s=-aK*(T-ak);if(P!=aM||k!=aL){P=aM;k=aL;D.trigger(“jsp-arrow-change”,[aj,aH,P,k])}r(aM,aL);Y.css(“left”,s);D.trigger(“jsp-scroll-x”,[-s,aM,aL]).trigger(“scroll”)}function u(aJ,s){if(az.showArrows){araJ?“addClass”:“removeClass”;afs?“addClass”:“removeClass”}}function r(aJ,s){if(az.showArrows){ayaJ?“addClass”:“removeClass”;xs?“addClass”:“removeClass”}}function M(s,aJ){var aK=s/(Z-v);V(aK*i,aJ)}function N(aJ,s){var aK=aJ/(T-ak);W(aK*j,s)}function ab(aW,aR,aK){var aO,aL,aM,s=0,aV=0,aJ,aQ,aP,aT,aS,aU;try{aO=b(aW)}catch(aN){return}aL=aO.outerHeight();aM=aO.outerWidth();am.scrollTop(0);am.scrollLeft(0);while(!aO.is(".jspPane")){s+=aO.position().top;aV+=aO.position().left;aO=aO.offsetParent();if(/^body|html$/i.test(aO[0].nodeName)){return}}aJ=aB();aP=aJ+v;if(saP){aS=s-v+aL+az.verticalGutter}}if(aS){M(aS,aK)}aQ=aD();aT=aQ+ak;if(aVaT){aU=aV-ak+aM+az.horizontalGutter}}if(aU){N(aU,aK)}}function aD(){return -Y.position().left}function aB(){return -Y.position().top}function K(){var s=Z-v;return(s>20)&&(s-aB()<10)}function B(){var s=T-ak;return(s>20)&&(s-aD()<10)}function ag(){am.unbind(ac).bind(ac,function(aM,aN,aL,aJ){var aK=aa,s=I;Q.scrollBy(aL*az.mouseWheelSpeed,-aJ*az.mouseWheelSpeed,false);return aK==aa&&s==I})}function n(){am.unbind(ac)}function aC(){return false}function J(){Y.find(":input,a").unbind(“focus.jsp”).bind(“focus.jsp”,function(s){ab(s.target,false)})}function E(){Y.find(":input,a").unbind(“focus.jsp”)}function S(){var s,aJ,aL=[];aF&&aL.push(an[0]);aA&&aL.push(U[0]);Y.focus(function(){D.focus()});D.attr(“tabindex”,0).unbind(“keydown.jsp keypress.jsp”).bind(“keydown.jsp”,function(aO){if(aO.target!==this&&!(aL.length&&b(aO.target).closest(aL).length)){return}var aN=aa,aM=I;switch(aO.keyCode){case 40:case 38:case 34:case 32:case 33:case 39:case 37:s=aO.keyCode;aK();break;case 35:M(Z-v);s=null;break;case 36:M(0);s=null;break}aJ=aO.keyCode==s&&aN!=aa||aM!=I;return !aJ}).bind(“keypress.jsp”,function(aM){if(aM.keyCode==s){aK()}return !aJ});if(az.hideFocus){D.css(“outline”,“none”);if(“hideFocus” in am[0]){D.attr(“hideFocus”,true)}}else{D.css(“outline”,"");if(“hideFocus” in am[0]){D.attr(“hideFocus”,false)}}function aK(){var aN=aa,aM=I;switch(s){case 40:Q.scrollByY(az.keyboardSpeed,false);break;case 38:Q.scrollByY(-az.keyboardSpeed,false);break;case 34:case 32:Q.scrollByY(v*az.scrollPagePercent,false);break;case 33:Q.scrollByY(-v*az.scrollPagePercent,false);break;case 39:Q.scrollByX(az.keyboardSpeed,false);break;case 37:Q.scrollByX(-az.keyboardSpeed,false);break}aJ=aN!=aa||aM!=I;return aJ}}function R(){D.attr(“tabindex”,"-1").removeAttr(“tabindex”).unbind(“keydown.jsp keypress.jsp”)}function C(){if(location.hash&&location.hash.length>1){var aL,aJ,aK=escape(location.hash);try{aL=b(aK)}catch(s){return}if(aL.length&&Y.find(aK)){if(am.scrollTop()===0){aJ=setInterval(function(){if(am.scrollTop()>0){ab(aK,true);b(document).scrollTop(am.position().top);clearInterval(aJ)}},50)}else{ab(aK,true);b(document).scrollTop(am.position().top)}}}}function ai(){b(“a.jspHijack”).unbind(“click.jsp-hijack”).removeClass(“jspHijack”)}function m(){ai();b(“a[href^=#]”).addClass(“jspHijack”).bind(“click.jsp-hijack”,function(){var s=this.href.split("#"),aJ;if(s.length>1){aJ=s[1];if(aJ.length>0&&Y.find("#"+aJ).length>0){ab("#"+aJ,true);return false}}})}function ao(){var aK,aJ,aM,aL,aN,s=false;am.unbind(“touchstart.jsp touchmove.jsp touchend.jsp click.jsp-touchclick”).bind(“touchstart.jsp”,function(aO){var aP=aO.originalEvent.touches[0];aK=aD();aJ=aB();aM=aP.pageX;aL=aP.pageY;aN=false;s=true}).bind(“touchmove.jsp”,function(aR){if(!s){return}var aQ=aR.originalEvent.touches[0],aP=aa,aO=I;Q.scrollTo(aK+aM-aQ.pageX,aJ+aL-aQ.pageY);aN=aN||Math.abs(aM-aQ.pageX)>5||Math.abs(aL-aQ.pageY)>5; return aP==aa&&aO==I}).bind(“touchend.jsp”,function(aO){s=false}).bind(“click.jsp-touchclick”,function(aO){if(aN){aN=false;return false}})}function g(){var s=aB(),aJ=aD();D.removeClass(“jspScrollable”).unbind(".jsp");D.replaceWith(ap.append(Y.children()));ap.scrollTop(s);ap.scrollLeft(aJ)}b.extend(Q,{reinitialise:function(aJ){aJ=b.extend({},az,aJ);at(aJ)},scrollToElement:function(aK,aJ,s){ab(aK,aJ,s)},scrollTo:function(aK,s,aJ){N(aK,aJ);M(s,aJ)},scrollToX:function(aJ,s){N(aJ,s)},scrollToY:function(s,aJ){M(s,aJ)},scrollToPercentX:function(aJ,s){N(aJ*(T-ak),s)},scrollToPercentY:function(aJ,s){M(aJ*(Z-v),s)},scrollBy:function(aJ,s,aK){Q.scrollByX(aJ,aK);Q.scrollByY(s,aK)},scrollByX:function(s,aK){var aJ=aD()+Maths<0?“floor”:“ceil”,aL=aJ/(T-ak);W(aL*j,aK)},scrollByY:function(s,aK){var aJ=aB()+Maths<0?“floor”:“ceil”,aL=aJ/(Z-v);V(aL*i,aK)},positionDragX:function(s,aJ){W(s,aJ)},positionDragY:function(aJ,s){V(aJ,s)},animate:function(aJ,aM,s,aL){var aK={};aK[aM]=s;aJ.animate(aK,{duration:az.animateDuration,easing:az.animateEase,queue:false,step:aL})},getContentPositionX:function(){return aD()},getContentPositionY:function(){return aB()},getContentWidth:function(){return T},getContentHeight:function(){return Z},getPercentScrolledX:function(){return aD()/(T-ak)},getPercentScrolledY:function(){return aB()/(Z-v)},getIsScrollableH:function(){return aF},getIsScrollableV:function(){return aA},getContentPane:function(){return Y},scrollToBottom:function(s){V(i,s)},hijackInternalLinks:function(){m()},destroy:function(){g()}});at(O)}e=b.extend({},b.fn.jScrollPane.defaults,e);b.each([“mouseWheelSpeed”,“arrowButtonSpeed”,“trackClickSpeed”,“keyboardSpeed”],function(){e[this]=e[this]||e.speed});return this.each(function(){var f=b(this),g=f.data(“jsp”);if(g){g.reinitialise(e)}else{g=new d(f,e);f.data(“jsp”,g)}})};b.fn.jScrollPane.defaults={showArrows:false,maintainPosition:true,stickToBottom:false,stickToRight:false,clickOnTrack:true,autoReinitialise:false,autoReinitialiseDelay:500,verticalDragMinHeight:0,verticalDragMaxHeight:99999,horizontalDragMinWidth:0,horizontalDragMaxWidth:99999,contentWidth:c,animateScroll:false,animateDuration:300,animateEase:“linear”,hijackInternalLinks:false,verticalGutter:4,horizontalGutter:4,mouseWheelSpeed:0,arrowButtonSpeed:0,arrowRepeatFreq:50,arrowScrollOnHover:false,trackClickSpeed:0,trackClickRepeatFreq:70,verticalArrowPositions:“split”,horizontalArrowPositions:“split”,enableKeyboardNavigation:true,hideFocus:false,keyboardSpeed:0,initialDelay:300,speed:30,scrollPagePercent:0.8}})(jQuery,this);[/code]

Dlatego też proszę, korzystając z przycisku zmien.gif

W przeciwnym razie, temat trafi do kosza.