Reklama w podpisach

W związku z nagminnym umieszczaniem przez userów linków reklamujących strony www, fora etc. czy to w postaci linków czy ukrytych pod grafikami, proszę userów o modyfikację - w przeciwnym razie będą od razu wystawiane ostrzeżenia.

Dla przypomnienia i poczytania

Przypomina też o punkcie opisującym podpis

Karą dodatkową może być też całkowite wyłaczenie podpisu :slight_smile: