Skróty klawiaturowe


(Gierasso) #1

SKRÓTY KLAWIATUROWE

A Ogólne skróty klawiaturowe

Naciśnij Aby

CTRL+C - Skopiować.

CTRL+X - Wyciąć.

CTRL+V - Wkleić.

CTRL+Z - Cofnąć.

DELETE - Usunąć.

SHIFT+DELETE - Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu.

CTRL, przeciągając element - Skopiować zaznaczony element.

CTRL+SHIFT, przeciągając element - Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu.

F2 - Zmienić nazwę zaznaczonego elementu.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO - Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ - Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ - Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu.

CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki - Wyróżnić blok tekstu.

SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki - Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie.

CTRL+A - Zaznaczyć wszystko.

F3 - Wyszukać plik lub folder.

ALT+ENTER - Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+F4 - Zamknąć aktywny element lub aktywny program.

ALT+Enter - Wyświetlić właściwości zaznaczonego obiektu.

ALT+SPACJA - Otworzyć menu skrótów aktywnego okna.

CTRL+F4 - Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów.

ALT+TAB - Przełączyć między otwartymi elementami.

ALT+ESC - Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane.

F6 - Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu.

F4 Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows.

SHIFT+F10 Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu.

ALT+SPACJA Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna.

CTRL+ESC Wyświetlić menu Start.

ALT+podkreślona litera w nazwie menu Wyświetlić odpowiednie menu.

Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu Wykonać odpowiednie polecenie.

F10 Uaktywnić pasek menu aktywnego programu.

STRZAŁKA W PRAWO Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu.

STRZAŁKA W LEWO Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu.

F5 Odświeżyć aktywne okno.

BACKSPACE Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows.

ESC Anulować bieżące zadanie.

SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM

B. Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Naciśnij Aby

CTRL+TAB - Przejść do następnej karty.

CTRL+SHIFT+TAB - Przejść do poprzedniej karty.

TAB - Przejść do następnej opcji.

SHIFT+TAB - Przejść do poprzedniej opcji.

ALT+podkreślona litera - Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję.

ENTER - Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi.

SPACJA - Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.

Klawisze strzałek Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji.

F1 - Wyświetlić Pomoc.

F4 - Wyświetlić elementy na aktywnej liście.

BACKSPACE - Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie

C. Skróty z wykorzystaniem klawisza win

Naciśnij Aby

WIN - Wyświetlić lub ukryć menu Start.

WIN+BREAK - Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu.

WIN+D - Wyświetlić pulpit.

WIN +M - Zminimalizować wszystkie okna.

WIN +Shift+M - Przywrócić zminimalizowane okna.

WIN +E - Otworzyć okno Mój komputer.

WIN +F - Wyszukać plik lub folder.

CTRL+WIN +F - Wyszukać komputery.

WIN +F1 - Wyświetlić Pomoc systemu Windows.

WIN+L - Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lub przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny sieciowej.

WIN+R - Otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu.

WIN +U - Otworzyć program Menedżer narzędzi

D. Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Naciśnij Aby

Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund - Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru.

Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN - Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast.

Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK - Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy.

Klawisz SHIFT pięć razy - Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe.

Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund - Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające.

WIN +U - Otworzyć program Menedżer narzędzi.

E Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows

Naciśnij Aby

END - Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna.

HOME = Wyświetlić górny fragment aktywnego okna.

NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) - Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze.

NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) - Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu.

NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) - Zwinąć zaznaczony folder.

STRZAŁKA W LEWO - Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty,

lub zaznaczyć folder nadrzędny.

STRZAŁKA W PRAWO - Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty,

lub zaznaczyć pierwszy podfolder