Skróty klawiszowe w xp 98 Me 2000 worda excela


(pysiu) #1

Skróty klawiszowe w systemie Windows XP

Zestaw skrótów klawiszowych dostępnych w Windows XP:

Ogólne skróty klawiaturowe

Naciśnij Aby

CTRL+C Skopiować.

CTRL+X Wyciąć.

CTRL+V Wkleić.

CTRL+Z Cofnąć.

DELETE Usunąć.

SHIFT+DELETE Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu.

CTRL, przeciągając element Skopiować zaznaczony element.

CTRL+SHIFT, przeciągając element Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu.

F2 Zmienić nazwę zaznaczonego elementu.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu.

CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Wyróżnić blok tekstu.

SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie.

CTRL+A Zaznaczyć wszystko.

F3 Wyszukać plik lub folder.

ALT+ENTER Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+F4 Zamknąć aktywny element lub aktywny program.

ALT+Enter Wyświetlić właściwości zaznaczonego obiektu.

ALT+SPACJA Otworzyć menu skrótów aktywnego okna.

CTRL+F4 Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów.

ALT+TAB Przełączyć między otwartymi elementami.

ALT+ESC Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane.

F6 Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu.

F4 Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows.

SHIFT+F10 Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu.

ALT+SPACJA Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna.

CTRL+ESC Wyświetlić menu Start.

ALT+podkreślona litera w nazwie menu Wyświetlić odpowiednie menu.

Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu Wykonać odpowiednie polecenie.

F10 Uaktywnić pasek menu aktywnego programu.

STRZAŁKA W PRAWO Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu.

STRZAŁKA W LEWO Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu.

F5 Odświeżyć aktywne okno.

BACKSPACE Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows.

ESC Anulować bieżące zadanie.

SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD.

Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Naciśnij Aby

CTRL+TAB Przejść do następnej karty.

CTRL+SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej karty.

TAB Przejść do następnej opcji.

SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej opcji.

ALT+podkreślona litera Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję.

ENTER Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi.

SPACJA Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.

Klawisze strzałek Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji.

F1 Wyświetlić Pomoc.

F4 Wyświetlić elementy na aktywnej liście.

BACKSPACE Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie.

Skróty z wykorzystaniem klawisza WINDOWS

Naciśnij Aby

Wyświetlić lub ukryć menu Start.

+BREAK Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu.

+D Wyświetlić pulpit.

+M Zminimalizować wszystkie okna.

+Shift+M Przywrócić zminimalizowane okna.

+E Otworzyć okno Mój komputer.

+F Wyszukać plik lub folder.

CTRL+ +F Wyszukać komputery.

+F1 Wyświetlić Pomoc systemu Windows.

+L Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lub przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny sieciowej.

+R Otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu.

+U Otworzyć program Menedżer narzędzi.

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Naciśnij Aby

Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru.

Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast.

Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy.

Klawisz SHIFT pięć razy Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe.

Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające.

+U Otworzyć program Menedżer narzędzi.

Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows

Naciśnij Aby

END Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna.

HOME Wyświetlić górny fragment aktywnego okna.

NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze.

NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu.

NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) Zwinąć zaznaczony folder.

STRZAŁKA W LEWO Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub zaznaczyć folder nadrzędny.

STRZAŁKA W PRAWO Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub zaznaczyć pierwszy podfolder.

Uwagi

Aby konto użytkownika zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem, należy z nim skojarzyć hasło. Jeśli z kontem użytkownika nie jest skojarzone hasło, naciśnięcie klawiszy +L nie uniemożliwi innym użytkownikom dostępu do informacji o koncie.

Niektóre skróty klawiaturowe mogą nie działać, jeżeli jest włączona funkcja KlawiszeTrwałe opcji ułatwień dostępu.

Jeśli komputer jest podłączony do systemu Windows za pośrednictwem klienta usług terminalowych firmy Microsoft, niektóre skróty mogą być zmienione. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do dokumentacji online klienta usług terminalowych.

Widnows 95/98/Me Klawisze: Krótki opis:

F1 Pomoc do wybranego okna dialogowego.

F3 Znajdź wszystkie pliki.

F5 Odświeżanie

Ctrl+C Kopiowanie

Ctrl+V Wklejanie

Ctrl+X Wycinanie

Ctrl+Z Cofnięcie operacji.

Ctrl+A Zaznacz wszystko

Ctrl+Esc Przejście do menu Start

ALT+F4 Zamykanie bieżącego okna lub programu.

Alt+Tab Przechodzenie pomiędzy oknami.

Alt Uaktywnienie menu.

Delete Kasowanie

Delete+Shift Kasowanie (bez umieszania w koszu)

Enter Kliknąć wybrany przycisk.

Znaczek Win Menu start.

Win+F1 Pomoc systemu windows.

Win+R Okno uruchom.

Win+E Uruchomienie eksploratora.

Win+D Minimalizowanie i przywracanie okien.

Win+Tab Przechodzenie po paku zadań.

Widnows 2000/XP

Reszta skrutów jest taka sama jak w windowsach 95 i 98! Klawisze: Krótki opis:

win+U Otwiera program menadżer narzędzi.

win+L Przełanczanie użytkowników.

ALT+Enter Właściwości zaznaczonych elementów.

Microsoft Word Klawisze: Krótki opis:

F1 Pomoc programu word.

F2 Przenoszenie tekstu lub grafiki.

F3 Wstawianie elementu autotekstu.

F4 Powtórzenie ostatniej czynności.

F5 "Przejdź do".

F6 Przechodzenie do następnego okienka.

F7 Sprawdzanie pisowni.

F8 Rozszerzanie wyboru.

F9 Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F10 Uaktywnianie paska menu.

F11 Przechodzenie do następnego okna.

F12 "Zapisz jako".

F4+Alt+Shift Opuść program Word.

F2+Ctrl+Alt "Otwórz".

Microsoft Excel Klawisze: Krótki opis:

F1 Pomoc programu.

F2 Edycja aktywnej komórki.

F3 Wklejenie nazwy do formuły

F4 Powtórzenie ostatniej czynności.

F5 Przechodzenie do "..."

F6 Przejdź do następnego okienka.

F7 Sprawdzanie pisowni.

F8 Rozszerzenie zaznaczonego obszaru.

F9 Przeliczanie arkuszy.

F10 Uaktywnianie pasek menu.

F11 Tworzenie wykresów.

F12 "Zachowaj jako"

F3+ctrl Definiowanie nazwy.

F4+ctrl Zamykanie okna.

F11+alt Wyświetlanie edytora Visual Basics

F12+ctrl+shift Polecenie drukuj

F2+alt+shift Zachowywanie

Inne :

Operacje na dokumentach

Ctrl + N Nowy plik

Ctrl + O Otwórz plik

Ctrl + S Zapisz plik

Ctrl + Z Cofnij

Ctrl + X Wytnij

Ctrl + C Kopiuj

Ctrl + V Wklej

Del Usuń

Ctrl + A Zaznacz wszystko

Ctrl + F Znajdź

Ctrl + P Drukuj

Alt + Tab Przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Alt + Shift + Tab Przełączenie wstecz pomiędzy aplikacjami

Alt + podkreślona litera menu Otwarcie wybranego menu (następnie sama podkreślona litera - otwarcie odpowiedniego polecenia)

Alt + F4 Zamknięcie aplikacji lub systemu

Alt + F10 Uaktywnienie paska menu aplikacji

Alt + Spacja Menu systemowe aplikacji

Alt Menu systemowe bieżącego okna dokumentu

Ctrl + F4 Zamknięcie bieżącego okna dokumentu

Ctrl + Tab

Ctrl + F6 Przełączanie pomiędzy oknami dokumentów (wyjątek stanowi Microsoft Word)

F1 Pomoc

Shift + F10

App Menu kontekstowe

Zarządzanie uruchomionymi aplikacjami

Operacje na plikach

Del Usunięcie plików do kosza

Shift + Del Bezpowrotne usunięcie plików bez udziału kosza

Nawigacja w dokumencie

Home Początek wiersza

End Koniec wiersza

PgUp Strona do góry

PgDn Strona w dół

Ctrl + Home Początek dokumentu

Ctrl + End Koniec dokumentu

Okna dialogowe

Esc Zamknięcie okna dialogowego i anulowanie wprowadzonych zmian

Enter Zamknięcie okna dialogowego i zapisanie wprowadzonych zmian

Spacja Odpowiednik kliknięcia aktywnego elementu w oknie dialogowym

Alt + podkreślona litera Uaktywnienie elementu

Tab Uaktywnienie następnego elementu

Shift + Tab Uaktywnienie poprzedniego elementu

Ctrl + Tab Uaktywnienie następnej zakładki

Ctrl + Shift + Tab Uaktywnienie poprzedniej zakładki

Backspace Przejście do folderu nadrzędnego

F4 Rozwinięcie listy Szukaj w: dla okien Otwórz i Zapisz jako

F5 Odśwież (ponowne odczytanie danych)

Alt + strzałka w dół Rozwinięcie listy rozwijalnej

Shift + F1 Uaktywnienie pomocy podręcznej o ile jest dostępna

strzałka w prawo Rozwinięcie gałęzi drzewa

strzałka w lewo Zwinięcie gałęzi drzewa

Alt + * Rozwinięcie całej struktury

F2 Zmiana nazwy

Alt + strzałka w lewo Poprzedni widok

Alt + strzałka w prawo Następny widok

Inne

Przeciągnięcie pliku z wciśniętym LPM na ikonę programu na Pasku zadań Otwarcie pliku za pomocą wybranego programu (Windows 98)

PPP na ikonie napędu, F Formatowanie dyskietki

Shift + LPM

Ctrl + LPM Zaznaczanie / odznaczanie wielu elementów

Internet Explorer

Tab Następny element (odsyłacz, obraz, ramka, lista, pole)

Shift + Tab Poprzedni element

Enter Przejście do zaznaczonego odsyłacza

Alt + strzałka w prawo Następna strona WWW

Alt + strzałka w lewo Poprzednia strona WWW

Shift + F10 Menu kontekstowe odsyłacza

Ctrl + Tab Następna ramka

Ctrl + Shift + Tab Poprzednia ramka

strzałka w dół przesunięcie niżej

strzałka w górę przesunięcie wyżej

Home Początek strony

End Koniec strony

F11 Pełny ekran

Ctrl + H Historia

Ctrl + B Organizacja ulubionych

Esc Przerwij

Ctrl + O Nowa strona

Ctrl + N Nowe okno

Ctrl + S Zapisanie aktualnej strony

Ctrl + P Drukuj

Ctrl + F Znajdź

Uruchamianie komputera

Pause Wstrzymanie procedury startowej

Enter Kontynuowanie wstrzymanej procedury startowej

Del, F1 Setup BIOSu

F4 Uruchomienie systemu operacyjnego funkcjonującego przed zainstalowaniem Windows (o ile nie został usunięty)

F5 Uruchomienie Windows w trybie awaryjnym

Shift + F5 Uruchomienie trybu MS-DOS bez plików startowych, ale z użyciem sterowników napędów skompresowanych (DBLSPACE)

Ctrl + F5 Uruchomienie trybu MS-DOS bez plików startowych i sterowników napędów skompresowanych

F6 Uruchomienie Windows w Trybie awaryjnym ze sterownikami sieciowymi

F8, Ctrl Menu z opcjami startowymi

Shift + F8 Uaktywnienie potwierdzania każdego polecenia w ramach procedury startowej

Shift Wstrzymanie uruchamiania programów z grupy Autostart

Mysz

Alt + dwukrotne klikniecie Właściwości wybranego elementu

Ctrl podczas przeciągania Kopiowanie wybranego elementu

Shift podczas przeciągania Przeniesienie danego elementu

Ctrl + Shift podczas przeciągania Utworzenie skrótu do obiektu

przeciąganie PPM Po upuszczeniu elementu pojawi się menu

dwukrotne klikniecie paska tytułowego okna Maksymalizacja / przywrócenie okna

Shift + PPM Alternatywne menu kontekstowe m.in. z poleceniem Otwórz z...

Shift + dwukrotne klikniecie elementu Otwarcie elementu w Eksploratorze

Klawisz Win

Win

Ctrl + Esc Otwarcie menu Start

Win + E Uruchomienie Eksploratora Windows

Win + F Okno Znajdź

Ctrl + Win + F Okno Znajdź: Komputer

Win + D Minimalizajca / przywrócenie wszystkich okien

Win + M Minimalizacja wszystkich okien

Win + Shift + M Cofnięcie wszystkich operacji minimalizacji

Win + R Okno Uruchom

Win + Tab Przełączanie pomiędzy aplikacjami z poziomu Paska zadań

Win + Pause Okno Właściwości System (Manager urządzeń)

Win + F1 Pomoc Windows

Win, litera Zaznaczenie / uruchomienie elementu Menu Start

Pulpit

Alt + Enter Właściwości zaznaczonego elementu (w oknie Trybu MS-DOS tryb pełnoekranowy / okno)

PrintScreen Skopiowanie obrazu z ekranu do schowka

Alt + PrintScreen Skopiowanie obrazu aktywnego okna do schowka

Shift podczas wkładania CD-ROMu Zapobiega automatycznemu uruchomieniu domyślnego programu z płyty

F3 Okno Znajdź

Ctrl + Alt + Del Menadżer zadań. Powtórne naciśnięcie powoduje restart komputera

Microsoft Word

Dwukrotne kliknięcie LPM Zaznaczenie słowa

Trzykrotne kliknięcie LPM

Ctrl + kliknięcie LPM Zaznaczenie akapitu

Shift + LPM Zaznaczenie obszaru

Alt + LPM Zaznaczenie kolejnych bloków tekstu

Shift + Plik, Zamknij wszystko Zamknięcie wszystkich dokumentów

Przenoszę do działu sprawdzone porady :wink::wink::wink:

fiesta


(boczi) #2

Wow :o Bardzo przydatne :smiley: