Sortowanie pascal

Baza danych działa ale nie wiem jak dopisać do niej żeby sortowało mi według Marki samochodu… ma ktoś na to jakiś pomysł?

program salon_samo;

uses crt;


type

 auto=record

  marka:string;

  rok:integer;

  ilosc:integer;

  cena:real;

  upust:real;

 end;

 auta=array[1..50] of auto;


var

 plik:text;

 z:char;

 n:integer;

 salon:auta;

 sciezka:string;


procedure DodajMarke;

begin

 n:=n+1;

 write('Podaj nazwe marki: '); readln(salon[n].marka);

 write('Podaj rok produkcji: '); readln(salon[n].rok);

 write('Podaj ilosc sztuk: '); readln(salon[n].ilosc);

 write('Podaj cene: '); readln(salon[n].cena);

 write('Podaj ewentaulny upust: '); readln(salon[n].upust);

end;


procedure UsunMarkeoIndexie(x:integer);

var

 i:integer;

begin

 if (x>n) then writeln('Nie ma takiego wpisu.') else

 for i:=x to n-1 do salon[i]:=salon[i+1];

 n:=n-1;

end;


procedure UsunMarke;

var

 x:integer;

begin

 write('Wybierz numer wpisu ktory ma byc usuniety: ');

 readln(x);

 UsunMarkeoIndexie(x);

end;


procedure PokazBaze;

var

 i:integer;

begin

 clrscr;

 if n=0 then writeln('W bazie nie ma wpisow') else

 for i:=1 to n do

  begin

   writeln('------- Wpis nr ',i,' -----------------------');

   writeln('Marka: ',salon[i].marka);

   writeln('Rok produkcji: ',salon[i].rok);

   writeln('Ilosc sztuk: ',salon[i].ilosc);

   writeln('Cena: ',salon[i].cena:0:2);

   writeln('Upust: ',salon[i].upust:0:2);

  end;

 writeln('Wcisnij cos...');

 readkey;

end;


procedure ZmienDane;

var

 i:integer;

begin

 write('Wybierz numer wpisu ktory ma byc edytowany: ');

 readln(i);

 UsunMarkeoIndexie(i);

 DodajMarke;

end;


procedure PokazMenu;

begin

 clrscr;

 writeln('1. Tworzenie bazy danych');

 writeln('2. Przegladanie bazy danych');

 writeln('3. Dopisywanie danych');

 writeln('4. Zmiana danych');

 writeln('5. Usuwanie rekordu');

 writeln('6. Zapisz baze do pliku');

 writeln('7. Koniec');

end;


procedure ZapiszDoPliku;

var

 i:integer;

begin

 write('Podaj nazwe pliku: ');

 readln(sciezka);

 assign(plik,sciezka);

 rewrite(plik);

 writeln(plik,n);

 for i:=1 to n do

  begin

   writeln(plik,salon[i].marka);

   writeln(plik,salon[i].rok);

   writeln(plik,salon[i].ilosc);

   writeln(plik,salon[i].cena);

   writeln(plik,salon[i].upust);

  end;

 close(plik);

 writeln('Zapisano do pliku, wcisnij cos...');

 readkey;

end;


procedure OdczytajZpliku;

var

 i:integer;

begin

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 readln(plik,n);

 for i:=1 to n do

  begin

   readln(plik,salon[i].marka);

   readln(plik,salon[i].rok);

   readln(plik,salon[i].ilosc);

   readln(plik,salon[i].cena);

   readln(plik,salon[i].upust);

  end;

 close(plik);

end;


procedure UtworzBaze;

var

 z:char;

begin

 clrscr;

 writeln('1. Odczytaj baze z pliku');

 writeln('2. Utworz baze recznie (podajc dane)');

 repeat

  z:=readkey;

 until((z<'3') and (z>'0'));

 if z='1' then

  begin

   write('Podaj sciezke i nazwe pliku: ');

   readln(sciezka);

   OdczytajZPliku;

  end;

 if z='2' then

  begin

   n:=0;

   repeat

    DodajMarke;

    writeln('Czy chcesz dodac kolejny rekord? t\n');

    repeat

     z:=readkey;

    until((z='t') or (z='n'));

   until(z='n');

  end;

 writeln;

 writeln('Zakonczono tworzenie bazy, wcisnij cos...');

 readkey;

end;


begin

 n:=0;

 sciezka:='bazaDanych.txt';

 repeat

  PokazMenu;

  repeat

   z:=readkey;

  until((z>'0') and (z<'8'));

  if z='1' then UtworzBaze;

  if z='2' then PokazBaze;

  if z='3' then DodajMarke;

  if z='4' then ZmienDane;

  if z='5' then UsunMarke;

  if z='6' then ZapiszDoPliku;

 until(z='7');

end.

sabat232 , proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, dokładniej mówiący o problemie. W przeciwnym razie temat zostanie usunięty.

Marka to string sprawdzasz kolejne znaki, jeśli poprzednie są takie same. A jeśli są większe np na podstawie chr to zamieniasz. Napisz czego dokładnie nie rozumiesz ;]

Wybierz sobie algorytm sortowania.

Najprostszy do implementacji to sortowanie bąbelkowe.

Porównanie dwóch marek:

if salon_.marka_

nie rozumiem wogule sortowania dlatego chcę pomocy bo ma sortować według marki a jak posotyować to bym prosił o ten kawałek kodu.

poszedłem za rozumowaniem KOLEGI wyżej

procedure sortowanieMarki;

var 

i:integer;

begin

if salon[i].marka
else Write (' nie ma takiej marki!!!')

end;

i wyskakuj mi error. Może ktoś sprawdzić o co chodzi bo se nie daje rady.

i nie zainicjowane ale sortowanie musi być w pętli, dwie pętle - jedna wewnątrz drugiej. I tam dopiero ten if, po then musi byś kod który zamieni rekordy w tablicy.

A tak jaśniej nie możesz walnąć znacznikiem code?

Dodane 21.01.2011 (Pt) 15:21

wytłumaczy mi ktoś jedną rzecz będzie może dla was lepiej mnie zrozumieć albo w końcu się dowiem…o co tak naprawdę w tym chodzi … ALGORYTM SORTUJĄCY W BAZIE DANYCH FILM DZIAŁA LECZ NIE CHCE SORTOWAĆ NAPISZCIE MI DLACZEGO.

program filmy;


uses crt;

type film = record

imie,nazwisko,tytul:string;

rok:longint;

end;

var w:integer;{procedura wprowadzania danych filmu}

procedure wprow_f(var f : film);

var i:integer;

begin


write('podaj tytul filmu');

readln(f.tytul);


   write('podaj imie rezysera');

   readln(f.imie);

          write('podaj nazwisko rezysera');

          readln(f.nazwisko);

                    write('podaj rok produkcji');

                    readln(f.rok);

end;


{procedura wyswietlania danych dla pojedynczego filmu}

procedure wyswietl_f(f : film);


       begin


       writeln(f.tytul,' ',f.imie,' ',f.nazwisko,' ',f.rok);


       end;


{procedura wprowadzania danych do pliku}

procedure dopliku;

var p:file of film;

  f:film; c:char;

      begin

         assign(p, 'filmy.dat');

         rewrite(p);

         repeat

            wprow_f(f);

            write (p,f);

            write('nastepny film ? t=tak');

            readln(c);

            until c<>'t';

            close(p);

      end;


{procedura dopisywania pojedynczego filmu do pliku}


procedure dopisz;

var q,p: file of film;

f:film;


    begin

      assign(p,'filmy.dat');

      assign(q,'tymczasowy');

      reset(p);

      rewrite(q);

      while not eof(p) do

         begin

            read(p,f);

            write(q,f);

         end;

      close(p);

      close(q);

      rewrite(p);

      reset(q);

      while not eof(q) do

         begin

            read(q,f);

            write(p,f);

         end;

         wprow_f(f);

         write(p,f);

         close(p);

         close(q);

      end;

{procedura wyswietlania z pliku}

procedure wyswietl;

var p:file of film;

f:film;

    begin

      assign(p,'filmy.dat');

      reset(p);

      while not eof(p) do

         begin

            read(p,f);

            wyswietl_f(f);

         end;

         close(p);

         readln;

      end;


{procedura edycji danych w pliku (jednej osoby)}

procedure edytuj;

 var q,p:file of film;

  f:film;

  s1,s:string;

      begin

         write('podaj imie rezysera do zmiany: ');

         readln(s);

         write('podaj nazwisko rezysera do zmiany: ');

         readln(s1);

         assign(p,'filmy.dat');

         assign(q,'tymczasowy');

         reset(p);

         rewrite(q);

         while not eof(p) do

            begin

              read(p,f);

              write(q,f);

            end;

         close(p);

         close(q);

         rewrite(p);

         reset(q);

         while not eof(q) do

            begin

              read(q,f);

              if (f.imie=s) and (f.nazwisko=s1) then

                wprow_f(f);

              write(p,f);

            end;

         close(p);

         close(q);

      end;{procedura wyszukiwania filmu wedlug zadanego klucza}

procedure wyszukaj;

var

p : file of film;

f : film;

s : string;

x : integer;

begin

write('podaj tytul filmu ktory chcesz znalezc : ');

readln(s);

assign(p,'filmy.dat'); {otwieramy plik}

reset(p); {reset pliku}

for x:=0 to filesize(p)-1 do {czytamy po kolei rekordy od 1 do rozmiaru pliku}

begin

seek(p,x); {ustawienie wskaznika na rekordzie x}

read(p,f); {odczyt jednego rekordu do zmiennej f}

if (pos(s,f.tytul)>0) then {czy zawiera szukany klucz ? - moze byc tylko czesc}

 writeln(x+1,'. ',f.tytul,' ',f.rok,' ',f.imie,' ',f.nazwisko); {pokazuje dane}

end;

close(p); {zamykamy plik}

writeln('');

writeln('');

writeln('Nacisnij enter aby kontynuowac.');

readln;

end;procedure sortuj;

var

 i,j : integer;

 f1,f2 : film;

 p : file of film;

begin

{procedura sortowania rekordow z zapisem kolejnosci do pliku}

{bardzo prosta, ale bardzo wolna }

 assign(p,'filmy.dat'); {otwieramy plik}

 reset(p); {reset pliku}

 FOR i := filesize(p) - 1 DOWNTO 1 DO

  FOR j := 1 TO i DO

   BEGIN

    seek(p,j-1);

    read(p,f1);

    seek(p,j);

    read(p,f2); {czytamy 2 rekordy}

    IF f1.tytul > f2.tytul THEN {porownujemy tytuly}

     BEGIN

      seek(p,j-1); {zapisujemy w odwrotnej kolejnosci}

      Write(p,f2);

      seek(p,j);

      Write(p,f1);

     END;

   END;

 close(p); {zamykamy plik}

end;


{wyswietlanie menu}

procedure menu;


begin

clrscr;

writeln('1: wprowadz dane od poczatku');

writeln('2: dodaj nowy film');

writeln('3: wyswietl filmy');

writeln('4: edytuj filmy');

writeln('5: wyszukaj');

writeln('6: sortuj');

end;


begin{poczatek programu}


repeat

menu;

{wybur uzytkownika i akcja-case}

readln(w);

clrscr;

case w of

1: dopliku;

2: dopisz;

3: wyswietl;

4: edytuj;

5: wyszukaj;

6: sortuj;

end;

until (w>6)or(w<1);


end.

KOD działa ale sortowanie jak wciskam 6 to nie trybi nie chce sortować według tytułu.

reset§; - otwiera tylko do odczytu.

Użyj:

extend§;

lub wewnątrz If

begin

append§;

reset§;

end;

słowo extend§ jest nie rozpoznawalne w kodzie. taki błąd wyskoczył a jak wziąłem IF-a w begin

append§;

reset§;

to też mi się nie skompilowało nie wiem może coś źle robię .

PS: dawajcie znacznikiem CODE proźba…

    IF f1.tytul > f2.tytul THEN {porownujemy tytuly}BEGIN(p);seek(p,j-1); {zapisujemy w odwrotnej kolejnosci}Write(p,f2);seek(p,j);Write(p,f1);reset(p);END; [/code]

Wszystko by było ładnie żeby jeszcze chciało mi się skompilować błąd mi wyskoczył. http://img841.imageshack.us/f/nowyobrazmapabitowawz.png/ błąd jest w linku.

PS: od razu napisze że plik filmy.dat jest zawiera on 2os

Nikt nie zgadnie co nabroiłeś.

Wklej kod, w znacznikach code, na pewno nie jest to związano ani z append ani z reset.

program filmy;


uses crt;

type film = record

imie,nazwisko,tytul:string;

rok:longint;

end;

var w:integer;{procedura wprowadzania danych filmu}

procedure wprow_f(var f : film);

var i:integer;

begin


write('podaj tytul filmu');

readln(f.tytul);


   write('podaj imie rezysera');

   readln(f.imie);

          write('podaj nazwisko rezysera');

          readln(f.nazwisko);

                    write('podaj rok produkcji');

                    readln(f.rok);

end;


{procedura wyswietlania danych dla pojedynczego filmu}

procedure wyswietl_f(f : film);


       begin


       writeln(f.tytul,' ',f.imie,' ',f.nazwisko,' ',f.rok);


       end;


{procedura wprowadzania danych do pliku}

procedure dopliku;

var p:file of film;

  f:film; c:char;

      begin

         assign(p, 'filmy.dat');

         rewrite(p);

         repeat

            wprow_f(f);

            write (p,f);

            write('nastepny film ? t=tak');

            readln(c);

            until c<>'t';

            close(p);

      end;


{procedura dopisywania pojedynczego filmu do pliku}


procedure dopisz;

var q,p: file of film;

f:film;


    begin

      assign(p,'filmy.dat');

      assign(q,'tymczasowy');

      reset(p);

      rewrite(q);

      while not eof(p) do

         begin

            read(p,f);

            write(q,f);

         end;

      close(p);

      close(q);

      rewrite(p);

      reset(q);

      while not eof(q) do

         begin

            read(q,f);

            write(p,f);

         end;

         wprow_f(f);

         write(p,f);

         close(p);

         close(q);

      end;

{procedura wyswietlania z pliku}

procedure wyswietl;

var p:file of film;

f:film;

    begin

      assign(p,'filmy.dat');

      reset(p);

      while not eof(p) do

         begin

            read(p,f);

            wyswietl_f(f);

         end;

         close(p);

         readln;

      end;


{procedura edycji danych w pliku (jednej osoby)}

procedure edytuj;

var q,p:file of film;

  f:film;

  s1,s:string;

      begin

         write('podaj imie rezysera do zmiany: ');

         readln(s);

         write('podaj nazwisko rezysera do zmiany: ');

         readln(s1);

         assign(p,'filmy.dat');

         assign(q,'tymczasowy');

         reset(p);

         rewrite(q);

         while not eof(p) do

            begin

              read(p,f);

              write(q,f);

            end;

         close(p);

         close(q);

         rewrite(p);

         reset(q);

         while not eof(q) do

            begin

              read(q,f);

              if (f.imie=s) and (f.nazwisko=s1) then

                wprow_f(f);

              write(p,f);

            end;

         close(p);

         close(q);

      end;{procedura wyszukiwania filmu wedlug zadanego klucza}

procedure wyszukaj;

var

p : file of film;

f : film;

s : string;

x : integer;

begin

write('podaj tytul filmu ktory chcesz znalezc : ');

readln(s);

assign(p,'filmy.dat'); {otwieramy plik}

reset(p); {reset pliku}

for x:=0 to filesize(p)-1 do {czytamy po kolei rekordy od 1 do rozmiaru pliku}

begin

seek(p,x); {ustawienie wskaznika na rekordzie x}

read(p,f); {odczyt jednego rekordu do zmiennej f}

if (pos(s,f.tytul)>0) then {czy zawiera szukany klucz ? - moze byc tylko czesc}

writeln(x+1,'. ',f.tytul,' ',f.rok,' ',f.imie,' ',f.nazwisko); {pokazuje dane}

end;

close(p); {zamykamy plik}

writeln('');

writeln('');

writeln('Nacisnij enter aby kontynuowac.');

readln;

end;procedure sortuj;

var

i,j : integer;

f1,f2 : film;

p : file of film;

begin

{procedura sortowania rekordow z zapisem kolejnosci do pliku}

{bardzo prosta, ale bardzo wolna }

assign(p,'filmy.dat'); {otwieramy plik}

reset(p); {reset pliku}

FOR i := filesize(p) - 1 DOWNTO 1 DO

  FOR j := 1 TO i DO

   BEGIN

    seek(p,j-1);

    read(p,f1);

    seek(p,j);

    read(p,f2); {czytamy 2 rekordy}

    IF f1.tytul > f2.tytul THEN {porownujemy tytuly}

     BEGIN

      append(p);

      seek(p,j-1); {zapisujemy w odwrotnej kolejnosci}

      Write(p,f2);

      seek(p,j);

      Write(p,f1);

      reset(p);

     END; 

   END;

close(p); {zamykamy plik}

end;


{wyswietlanie menu}

procedure menu;


begin

clrscr;

writeln('1: wprowadz dane od poczatku');

writeln('2: dodaj nowy film');

writeln('3: wyswietl filmy');

writeln('4: edytuj filmy');

writeln('5: wyszukaj');

writeln('6: sortuj');

end;


begin{poczatek programu}


repeat

menu;

{wybur uzytkownika i akcja-case}

readln(w);

clrscr;

case w of

1: dopliku;

2: dopisz;

3: wyswietl;

4: edytuj;

5: wyszukaj;

6: sortuj;

end;

until (w>6)or(w<1);


end.

Proszę bardzo.

No rzeczywiście, przyzwyczaiłem się do Delphi i Lazarusa.

w starym pascalu:

reset - otwiera wyłącznie do odczytu.

rewrite - otwiera wyłącznie do zapisu.

append - owszem i do zapisu i do odczytu ale tylko dla plików tekstowych.

update - nie istnieje.

Musisz nieco zmienić algorytm sortowania, stary pascal nie pozwala otworzyć plik jednocześnie do zapisu i odczytu.

A nie da rady mi tego zmieć bo ja nie kumam tego wo gule to wyższa szkoła jazdy jak dla mnie…

jak możesz daj mi to w znaczniku code… bo chyba sobie nie poradzę.

Najprościej: wczytaj całość do pamięci, posortuj i całość zapisz.

nie obraź się ale nic mi to nie mówi:D