T Pascal, procedura szykająca min macierzy 2x

mam problem z procedurą nowy_wektor, która utworzy wektor B zawierajacy wartosci minimalne dla poszczegolnych wierszy macierzy A.

Oto cały program

program zestaw_2;

{napisz program, ktory dla macierzy A (4x4) liczb rzeczywistych wykona następujące czynnosci:

a) zastąpi elementy glownej przekatnej macierzy wartoscia maksymalna dla kolumny 4,

b) utworzy wektor B zawierajacy wartosci minimalne dla poszczegolnych wierszy macierzy A.

Macierz powinna byćy wypełniona przez uzytkownika (dane podane z klawiatury). Wykorzystaj funkcje/procedury}

{$APPTYPE CONSOLE}

uses

 SysUtils;


{tworzenie nowych typów}

type

macierz = array [1..4, 1..4] of real;

wektor = array [1..4] of real;


{zmienne globalne}

var

A,Nowa:macierz;

B:wektor;{procedury i funkcje}


{procedura wczytująca dane do macierzy}

procedure wczytaj (var X:macierz);

 var i,j:integer;


 begin

  writeln ('Podaj odpowiednie wartosci dla macierzy A');

  writeln ('nacisnij ENTER aby rozpocząc');

  readln;

  for i:=1 to 4 do

   for j:=1 to 4 do

    begin

     write ('A[',i,',',j,']=');

     readln (X[i,j]);

    end;

 end;


{funkcja szukajaca maksymalnej wartosc kolumny 4}

function maks(X:macierz):real;

 var i:integer;

   z:real;

 begin

  Z:=X[i,4];

  for i:=1 to 4 do

   if z< x[i,4] then z:=X[i,4];

   maks:=z;

 end;


{procedura zamieniająca przekatna macierzy A maksymalna wartoscia kolumny 4}

procedure zamien (X:macierz; var Y:macierz);

 var i,j:integer;

   maksymalna:real;

 begin

 maksymalna:=maks(x);

  for i:=1 to 4 do

   for j:=1 to 4 do

    if i=j then Y[i,j]:=maksymalna else

     Y[i,j]:=X[i,j];

 end;


{procedura tworzaca wektor B z minimalnych wartosc poszczegolnych wierszy macierzy A}

procedure nowy_wektor (X:macierz; var W:wektor);

 var i,j:integer;

   min:real;


 begin

  min:=X[1,1];

  for i:=1 to 4 do

   for j:=1 to 4 do

    begin

     if min > X[i,j] then min:=X[i,j];

     W[i]:=min;

    end;

 end;


 {procedura wyswietlająca macierz}

 procedure wyswietl_m (X:macierz);

  var i,j:integer;

  begin

  writeln ('Nowa macierz');

   for i:=1 to 4 do

    for j:=1 to 4 do

     writeln (X[i,j]:5:5);

  end;

 {procedura wyswietlająca wetkor}

procedure wyswietl_w (w:wektor);

  var i:integer;

  begin

   writeln ('wektor B');

   for i:=1 to 4 do

     writeln (w[i]:5:5);

  end;
begin

 { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }

 wczytaj (A);

 zamien(A,Nowa);

 nowy_wektor (A,B);

 wyswietl_m (Nowa);

 wyswietl_w (B);

 readln ;

end.
procedure nowy_wektor (X:macierz; var W:wektor);

var i,j:integer;

  min:real;


begin

  { min:=X[1,1]; } { >----+ }

  for i:=1 to 4 do { | }

  begin { | }

   min:=X[i,1]; { <-----+ tu przestawic}

   for j:=2 to 4 do

   begin

     if min > X[i,j] then min:=X[i,j];

     W[i]:=min;

   end;

  end;

end;

Radzę zdefiniować jakąś stałą, np. N = 4 i wyrzucić wszystkie pozostałe ‘4’ z kodu. Niepotrzebnie kopiujesz macierz X, zamiast tego możesz zrobić podobnie jak z przekazywaniem przez var, ale możliwości zmiany, czyli “const X:macierz”.

EDIT:

Poprawiłem, coby widoczność była lepsza :wink:

co przestawić bo nie rozumiem skąd się to tam wzieło :smiley: