Temp2.exe

Witam !

Przy włączaniu windowsa wyskakuje mi takowy błąd.Zamieszczam tutaj wpis z hijacka,

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:49:08, on 2008-10-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 5673 bytes

Proszę o rade co wywalic ;]

zrobiłem jeszcze przed chwila scana combofixem tutaj log podaje

((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))

.


C:\autorun.inf

C:\copy.exe

C:\host.exe

C:\WINDOWS\autorun.inf

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\WINDOWS\system32\temp2.exe

C:\WINDOWS\xcopy.exe

D:\Autorun.inf

D:\copy.exe

D:\host.exe

.

-- Migawka wyzerowana --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 1667584]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2008-08-12 21741864]

"Nowe Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-08-14 9929312]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AudioDeck"="C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe" [2007-08-09 528384]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-12-10 133016]

"CloneCDTray"="C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" [2006-09-28 57344]

"LiveMonitor"="C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe" [2008-04-30 498176]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]

"hpqSRMon"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2007-08-22 80896]

"ATIPTA"="atiptaxx.exe" [2006-02-22 C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.XFR1"= xfcodec.dll


[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Bodzian^Menu Start^Programy^Autostart^hamachi.lnk]

path=C:\Documents and Settings\Bodzian\Menu Start\Programy\Autostart\hamachi.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\hamachi.lnkStartup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Gadu-Gadu]

--a------ 2005-03-31 11:18 790528 C:\Program Files\Fox\Gadu-Gadu\gg.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\w3dr.exe]

--a------ 2008-08-03 16:38 61440 C:\Warcraft III\W3DR.exe


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"C:\\Program Files\\Metin2_PL\\metin2.bin"=

"C:\\Games\\XTCS Counter-Strike 1.6 Final Release\\cstrike.exe"=

"D:\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe"=

"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"D:\\Call of Duty 4 - Modern Warfare\\iw3mp.exe"=

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


R0 videX32;videX32;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys [2006-10-17 9216]

R1 atitray;atitray;C:\Program Files\Radeon Omega Drivers\v4.8.442\ATI Tray Tools\atitray.sys [2007-11-05 17952]

S3 s3chipid;s3chipid;C:\DOCUME~1\Bodzian\USTAWI~1\Temp\s3chipid.sys []

S3 ss_bus;SAMSUNG Mobile USB Device 1.0 driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_bus.sys [2007-05-02 83592]

S3 ss_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_mdfl.sys [2007-05-02 15112]

S3 ss_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Drivers;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_mdm.sys [2007-05-02 109704]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12	REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt	REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Bodzian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\8f9d219o.default\

FF -: plugin - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-23 14:02:59

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ... 


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  AudioDeck = C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1???????????????????????????????????????????????? 


skanowanie ukrytych plików ... 


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-10-23 14:04:24

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-23 12:04:22

ComboFix2.txt 2008-10-16 18:32:52


Przed: 738 516 992 bajtów wolnych

Po: 750,723,072 bajtów wolnych


943

start>>uruchom>>>cmd

sc stop s3chipid

sc delete s3chipid

po każdej linijce enter

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!