TP error :(


(Julianeczka) #1

Witam.

Oto kod do mojej bazy danych. Nie są wpisane dane żadne, ponieważ wyskakuje przy próbie kompilacji błąd. nie wiem jak go zlikwidować. Bardzo proszę o pomoc.

W Bazie tej wpiszę nazwy miast, liczbe mieszkancow, województwa, czy jest powiatem grodzkim czy ziemskim i rejestracje.

program tablice_rejestracyjne;

uses

CRT;

const

ile=20;

type

rejestracje=record

miasto:string;

rejestracja:string;

wojewodztwo:string;

liczba_mieszkancow:string;

powiat_grodzki:string;

powiat_ziemski:string;

end;

tablica=array[1..ile] of rejestracje;

var

dane:rejestracje;

elem_tabl:tablica;

procedure wczytuj(var dd:tablica; n:integer);

begin

with dd[n] do

begin

clrscr;

gotoXY(8,20);

writeln('miasto : ');

readln(miasto);

writeln('rejestracja : ');

readln(rejestracja);

writeln('liczba_mieszkancow : ');

readln(liczba_mieszkancow);

writeln('powiat_ziemski : ');

readln(powiat_ziemski);

writeln('powiat_grodzki : ');

readln(powiat_grodzki);

writeln('wojewodztwo : ');

readln(wojewodztwo);

end

end;

procedure wczyt(var d:tablica);

var

i:integer;

begin

for i:=1 to ile do

wczytuj(d,i)

end;

procedure sortuj(var el:tablica);

var

k:integer;

pom:rejestracje;

zamiana:boolean;

begin

repeat

zamiana:=false;

for k:=1 to ile-1 do

if el[k].miasto>el[k+1].miasto then

begin

pom:=el[k];

el[k]:=el[k+1];

el[k+1]:=pom;

zamiana:=true

end

until zamiana=false

end;

procedure wyswietl_dane(ele:tablica; k:integer);

begin

clrscr;

writeln('w tablicy danych jest pod numerem ' ,k);

writeln;

writeln('miasto : ',ele[k].miasto);

writeln('rejestracja : ',ele.[k].rejestracja);

writeln('wojewodztwo : ',eke.[k].wojewodztwo);

writeln('powiat ziemski : ',ele[k].powiat_ziemski);

writeln(;powiat grodzki : ',ele[k].powiat_grodzki);

writeln('liczba mieszkancow : ',ele[k].liczba_mieszkancow);

delay(2000);

exit

end;

procedure szukam(var licz:integer; var tak:boolean; szuk_miast:string;ele:tablica);

var

l:integer;

begin

for l:=1 to ile do

if szuk_miast=ele[l].miasto then

begin

tak:=true;

licz:=1

end;

end;

procedure brak_danej;

begin

writeln('brak takiego miasta w danych');

delay(2000);

exit

end;

procedure szukaj_miasto(el:tablica);

var

szukane:string;

nr:integer;

jest:boolean;

begin

nr:=1;

jest:=false;

clrscr;

writeln('podaj miasto : ');

eadln(szukane);

szukam(nr,jest,szukane,el);

if jest then wyswietl_dane(el,nr)

else

brak_danej

end;

procedure szukanie(ee:tablica);

var

dosc:char;

begin

repeat

szukaj_miasto(ee);

GOTOXY(10,20); writeln:'czy szukasz dalej?(t/n)');

readln(dosc)

until (dosc='n') or (dosc='N');

end;

procedure wypisz(dd:tablica);

var

j:integer;

begin

clrscr;

writeln('wyswietlanie wszystkich danych');

writeln

for j:=1 to ile do

begin

with dd[j] do

begin

writlen(' miasto ',miasto);

writeln(' rejestracja ',rejestracja);

writeln('wojewodztwo ',wojewodztwo);

writeln('powiat_ziemski ',powiat_ziemski);

writeln('powiat_grodzki ',powiat_grodzki);

writeln('liczba_mieszkancow ',liczba_mieszkancow);

writeln('------------------------------------------------------------------------');

end

end;

readln

end;

begin

clrscr;

wczyt(elem_tabl);

sortuj(elem_tabl);

wypisz(elem_tabl);

szukanie(elem_tabl);

end.


(Agatonster) #2

insm ,

Poradnik dla Ciebie

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Copycona) #3

Czytaj informacje (błędy, ostrzeżenia) zwracane przez kompilator.

Kolejno:

Kod wklejony przez Ciebie: http://ideone.com/DD6be

W okolicy 74-tej linii kodu jest:

procedure wyswietl_dane(ele:tablica; k:integer);begin;writeln('w tablicy danych jest pod numerem ' ,k);writeln;writeln('miasto : ',ele[k].miasto);writeln('rejestracja : ',ele.[k].rejestracja);writeln('wojewodztwo : ',eke.[k].wojewodztwo);writeln('powiat ziemski : ',ele[k].powiat_ziemski);writeln(;powiat grodzki : ',ele[k].powiat_grodzki);liczba mieszkancow : ',ele[k].liczba_mieszkancow);