[TP] Wczytanie klawisza w pętli bez jej zatrzymywania?


(Fruwon) #1

Witam,

chodzi mi mianowicie o fragment kodu, który pozwoli zapisać do zmiennej wciśnięty klawisz. Normalnie robię to tak:

char:=readkey;

Powyższa metoda jednak zatrzymuje mi pętlę repeat i czeka aż naciśnie się jakiś klawisz... i za chwilę znów chcę, aby mu wcisnąć... A ja chcę, aby za pomocą klawiszy strzałek zwiększać / zmniejszać wartość delay który nieco opóźnia pętlę... Kiedyś umiałem sobie z tym poradzić, lecz dziś...


(Pablo_Wawa) #2

Użyj funkcji KeyPressed, która zwraca true jak jest naciśnięty jakiś klawisz (i można go odczytać funkcją ReadKey):

if KeyPressed then

begin

char:=ReadKey;

coś tam robisz (zwiększasz/zmniejszasz delay)

end;


(Fruwon) #3

Niezbyt umiem sobie poradzić :frowning:

Nieco zmieniłem projekt - chcę, aby po kliknięciu na strzałkę, program cały czas wypisywał na ekranie gwiazdki dopóki nie zostanie zmieniony kierunek… Oto mój obecny kod:


(Simplex111) #4

U mnie działa taki kod:

program xx;


uses crt;


var klawisz: Char;

  x, y: Integer;


begin

 clrscr;

 x:= 10;

 y:= 10;

 klawisz:= #77;

 repeat

  while keypressed do klawisz:= readkey;

   case klawisz of

    #72: y:= y-1;

    #75: x:= x-1;

    #77: x:= x+1;

    #80: y:= y+1;

   end;

   gotoxy(x,y);

   write('*');

   delay(5000);

 until klawisz = #27;

end.