Trojan.Pakes.bgg


(Olav) #1

Witam, złapałem trojana (Trojan.pakes.bgg) i poszę o pomoc :slight_smile:

Z kompem nie jestem zbyt obeznany więc prosze o proste wyjaśnienie jak mam wirusa się pozbyć.

Z yego co się orientuję mam wrzucić login. Oto on:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:26:50, on 2008-08-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Pavilion Webcam\HPWebcam.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Music Jukebox\ymetray.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\Orb.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\Piotr\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 3 for HiJackThis[1].zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [TradeManager] C:\PROGRA~1\Alibaba\TRADEM~1\TradeManager -hideframe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Pavilion Webcam Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Pavilion Webcam\HPWebcam.exe

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Fast Start.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: ymetray.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Music Jukebox\ymetray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_GB&c=64&bd=pavilion&pf=laptop

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE


--

End of file - 8730 bytes

(Kambor4) #2

Log wygląda na czysty.

Daj log z -----> ComboFix (niżej na stronie linku).

=============

K.


(Olav) #3

Djarta, wielkie dzięki za odpowiedź.

Próbuję zgrać ComboFix, ale nie wchodzi. Nie wiem czemu.

Tego wirusa wykrył mi mks_vir, więc może dlatego coś jest nie tak?


(Kambor4) #4

ComboFixa zapisz tak: Combo-Fix.exe , wyłącz wszystkie programy :wink:

=============

K.


(huber2t) #5

W czasie pobierania i skanowania combofixem zamknij wszelkie programy ochronne (Antywirusa, zaporę)


(Olav) #6

Na razie nie udaje mi się wrzucić ComboFixa.

Wykasowałem natomiast (mając włączony w trybie awaryjnym komputer) zainfekowane wirusem 'Trojan.Pakes.bgg' natępujące pliki:

C:\WINDOWS\system32\odpdx.dll

C:\WINDOWS\system32\odpdx.dll(1).VIR

C:\WINDOWS\system32\dllcache\odpdx32.dll

C:\WINDOWS\system32\dllcache\odpdx32.dll(1).VIR

Czy to może wyeliminować problem?

Raz jeszcze dziękuję za podpowiedzi.


(Spandau) #7

Co to znaczy. Nie możesz go uruchomić. Pokazuje jakiś komunikat?

Może coś pomóc ale czy wyeliminuje chyba nie całkiem.