Tworze niesystemu wielokrotnego rozruchu zsystemem Win XP

JAK: Tworzenie systemu wielokrotnego rozruchu z systemem Windows XP

Dotyczy

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306559

SPIS TREŚCI

Streszczenie

Woluminy i format dysku

Ponowne formatowanie i naprawianie dysku twardego

Obsługiwane systemy plików

Środki ostrożności

Tworzenie systemu wielokrotnego rozruchu z systemami MS-DOS, Windows 95 lub Windows 98 oraz Windows XP

Tworzenie systemu wielokrotnego rozruchu z systemami Windows NT 4.0 i Windows XP

Instalowanie programów w więcej niż jednym systemie operacyjnym

Określanie domyślnego, uruchamianego automatycznie systemu operacyjnego

Rozwiązywanie problemów

Słownik

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Streszczenie

W tym artykule opisano metodę konfiguracji komputera z systemem Windows XP, umożliwiającą uruchamianie następujących systemów operacyjnych:

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 4.0 i Microsoft Windows NT 3.51

Microsoft Windows 95 OSR2, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

MS-DOS lub Microsoft Windows 3.x

Na komputerze można zainstalować więcej niż jeden system operacyjny, a następnie przy każdym uruchomieniu komputera wybierać żądany system. Konfigurację taka często nazywana jest konfiguracją podwójnego lub wielokrotnego rozruchu (aby uzyskać objaśnienia do nieznanej terminologii, zajrzyj do słownika zamieszczonego na końcu artykułu).

Powrót do początku

Woluminy i format dysku

System szyfrowania plików (EFS) nie jest dostępny w systemie Windows XP Home Edition.

Powrót do początku

Ponowne formatowanie i naprawianie dysku twardego

Ponowne formatowanie lub ponowny podział na partycje dysku twardego może być konieczne, jeśli:

Istnieje tylko jeden wolumin.

Każdy z systemów operacyjnych komputera musi być instalowany na oddzielnym woluminie, ponieważ każda z instalacji wymaga zapisu własnych plików i informacji o konfiguracji.

Wolumin rozruchowy nie został sformatowany z użyciem poprawnego systemu plików:

Aby umożliwić rozruch komputera zarówno w systemie Windows 95 lub Windows 98, jak i Microsoft Windows XP, należy sformatować wolumin rozruchowy w systemie plików FAT16, ponieważ system plików NTFS nie jest w systemach Windows 95 i Windows 98 obsługiwany.

Jeśli wraz z systemem Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP chcesz zainstalować system Windows 95 lub Windows 98, wolumin rozruchowy należy sformatować w systemie plików FAT16, ponieważ system plików FAT32 nie jest w systemie Windows NT 4.0 obsługiwany.

Jeśli wraz z systemem Windows 2000 lub Windows XP chcesz zainstalować system Windows 98 lub Windows Me, wolumin rozruchowy należy sformatować w systemie plików FAT32. Uwaga: Jeśli wolumin systemu Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP zostanie sformatowany w systemie plików różnym od NTFS, wszystkie funkcje typowe dla systemu NTFS zostaną utracone. Należą do nich niektóre funkcje systemu Windows XP, np. zabezpieczenia systemu plików, ustawienia systemu szyfrowania plików (EFS), przydziały dysku oraz magazyn zdalny. Ponadto, w systemach Windows 95 i Windows 98 partycja NTFS nie jest rozpoznawana i identyfikowana jest jako nieznana. Dlatego po sformatowaniu partycji sytemu Windows 98 w systemie plików FAT, a partycji systemu Windows XP w systemie plików NTFS, pliki partycji NTFS nie będą dostępne, ani widoczne podczas pracy w systemie Windows 98.

Powrót do początku

Obsługiwane systemy plików

W poniższej tabeli znajdują się systemy plików obsługiwane w systemach operacyjnych firmy Microsoft:

System operacyjny Obsługiwane systemy plików


MS-DOS FAT

Windows 3.1 FAT

Windows NT FAT, NTFS

Windows 95 FAT

Windows 95 OSR2 FAT, FAT32

Windows 98 FAT, FAT32

Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS

Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Powrót do początku

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem konfiguracji komputera, pozwalającej na rozruch komputera w systemie Windows XP lub innym systemie operacyjnym, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności:

Przed zmianą konfiguracji komputera, pozwalającą na rozruch wielu systemów operacyjnych, należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa bieżącego systemu i wszystkich plików danych.

Każdy system operacyjny musi być instalowany na oddzielnym woluminie. Produkty firmy Microsoft nie obsługują instalowania wielu systemów operacyjnych w tym samym woluminie.

Jeśli na komputerze znajduje się tylko jeden wolumin, przed rozpoczęciem tworzenia konfiguracji wielokrotnego rozruchu należy ponownie sformatować dysk twardy i dokonać jego ponownego podziału na partycje (woluminy), chyba że jest to po prostu instalacja kolejnej kopii systemu Windows XP.

Nie należy instalować systemu Windows XP na dysku skompresowanym z użyciem innego narzędzia niż narzędzie kompresji NTFS.

Nazwa komputera znajdującego się bezpiecznej domenie systemu Windows 2000 lub Windows XP musi być różna w każdym z systemów.

Systemy operacyjne należy instalować w następującej kolejności:

MS-DOS

Windows 95 lub Windows 98

Windows NT

Windows 2000

Windows XP

Powrót do początku

Tworzenie systemu wielokrotnego rozruchu z systemami MS-DOS, Windows 95 lub Windows 98 oraz Windows XP

UWAGA: W konfiguracji wielokrotnego rozruchu instalacja systemu Windows 95 wraz z systemem Windows 98 nie jest możliwa. System Windows 98 został zaprojektowany jako uaktualnienie systemu Windows 95 i może korzystać z tego samego pliku rozruchowego.

System Windows XP należy instalować dopiero po zainstalowaniu systemów MS-DOS, Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, aby zapobiec nadpisaniu sektora rozruchowego i plików startowych systemu Windows XP.

Aby utworzyć system wielokrotnego rozruchu z systemami MS-DOS, Windows 95 lub Windows 98 oraz Windows XP:

Upewnij się, że dysk twardy został sformatowany w poprawnym systemie plików.

Zainstaluj kilka systemów operacyjnych na oddzielnych woluminach, w następującej kolejności: MS-DOS, Windows 95 lub Windows 98, a następnie Windows XP.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli do systemu wielokrotnego rozruchu wraz z systemem Windows XP ma należeć system MS-DOS, Windows 95 lub Windows 98, zainstaluj system MS-DOS, następnie system Windows 95 lub Windows 98, a następnie system Windows XP.

Jeśli do systemu podwójnego rozruchu ma należeć system Windows 95 lub Windows 98, zainstaluj system Windows 95 lub Windows 98, a następnie system Windows XP.

Instalację każdego z systemów operacyjnych należy wykonywać zgodnie ze standardową procedurą instalacyjną.

Powrót do początku

Tworzenie systemu wielokrotnego rozruchu z systemami Windows NT 4.0 i Windows XP

Nie jest zalecane długofalowe korzystanie z systemu wielokrotnego rozruchu, do którego należy zarówno system Windows NT 4.0, jak i Windows XP. Aktualizacja systemu NTFS, wchodząca w skład dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows NT 4.0 pomaga jedynie przy uaktualnianiu systemu do systemu Windows XP.

Aby utworzyć system wielokrotnego rozruchu z systemami Windows NT 4.0 i Windows XP:

Upewnij się, że dysk twardy został sformatowany w poprawnym systemie plików.

Zainstaluj system Windows NT 4.0 wraz z dodatkiem SP4, a następnie, na oddzielnym woluminie zainstaluj system Windows XP. Instalację każdego z systemów operacyjnych należy wykonywać zgodnie ze standardową procedurą instalacyjną.

Uwaga: Jeśli zamierzasz zainstalować więcej niż jeden system operacyjny i będzie to kombinacja systemu Windows NT 4.0 z jedynym zainstalowanym aktualnie na komputerze systemem Windows 2000 lub systemem Windows XP, upewnij się, że w systemie Windows NT 4.0 zainstalowany został dodatek SP4. System Windows XP automatycznie zaktualizuje wszystkie odnalezione partycje NTFS do wersji systemu NTFS, która jest używana w systemach Windows 2000 i Windows XP. System Windows NT 4.0 do odczytu i zapisu plików na woluminie formatowanym w wersji systemu NTFS, która jest używana w systemach Windows 2000 i Windows XP, wymaga zainstalowania dodatku SP4.

Powrót do początku

Instalowanie programów w więcej niż jednym systemie operacyjnym

Podczas instalowania programów na więcej niż jednym systemie operacyjnym, każdy z systemów operacyjnych należy traktować jako oddzielny obiekt. Wszelkie programy i sterowniki należy zainstalować w systemie operacyjnym, w którym chcesz ich używać. Na przykład, jeśli program Microsoft Word ma być używany na tym samym komputerze zarówno w systemie Windows 98, jak i systemie Windows XP, należy uruchomić system Windows 98 i zainstalować program Microsoft Word, a następnie uruchomić ponownie komputer w systemie Windows XP i ponownie zainstalować program Microsoft Word.

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu systemu Windows 95 lub Windows 98 może nastąpić zmiana w konfiguracji sprzętu, która może spowodować problemy z konfiguracją po uruchomieniu systemu Windows XP.

Powrót do początku

Określanie domyślnego, uruchamianego automatycznie systemu operacyjnego

Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny, można określić, który system operacyjny ma być domyślnie używany po uruchomieniu komputera:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.

Na karcie Zaawansowane, w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.

W obszarze Uruchamianie systemu , na liście Domyślny system operacyjny kliknij system operacyjny, który ma być uruchamiany po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera.

Zaznacz pole wyboru Wyświetl listę systemów operacyjnych przez , a następnie wpisz liczbę sekund, oznaczających czas wyświetlania listy przed automatycznym uruchomieniem domyślnego systemu operacyjnego.

Aby ręcznie dokonać edycji pliku opcji rozruchu, kliknij przycisk Edytuj. Firma Microsoft zdecydowanie nie zaleca samodzielnej modyfikacji pliku opcji rozruchu (Boot.ini), ponieważ może to spowodować problemy z uruchomieniem komputera.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Podczas uruchamiania programu Microsoft Internet Explorer, program Explorer kończy pracę i pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:

Program iexplore spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module kernel32.dll

Komunikat o błędzie pojawia się wówczas, gdy na jednym woluminie zainstalowano kilka systemów operacyjnych.

Aby rozwiązać ten problem, każdy system operacyjny należy zainstalować na oddzielnym woluminie.

Nie można skonfigurować komputera do uruchamiania zarówno systemu Windows 95, jak i systemu Windows 98 (lub Windows Me).

Systemu wielokrotnego rozruchu komputera nie można skonfigurować do uruchamiania zarówno systemu Windows 95, jak i systemu Windows 98, ponieważ używają one tego samego pliku rozruchu. Dlatego w systemie wielokrotnego rozruchu nie można jednocześnie umieścić systemu Windows 95 i Windows 98.

Podczas uruchamiania komputera nie pojawia się menu rozruchu i nie można uruchomić systemu Windows XP.

Problem może się pojawiać, gdy po zainstalowaniu systemu Windows XP zainstalowano system Windows 95 lub Windows 98.

Aby rozwiązać ten problem, należy naprawić lub ponownie zainstalować system Windows XP.

Powrót do początku

Słownik

Wolumin rozruchowy

Podwójny rozruch

FAT (Tabela alokacji plików)

FAT32

System plików

Wielokrotny rozruch

System plików NTFS

Wolumin systemowy

Wolumin

Wolumin rozruchowy

Wolumin, który zawiera system operacyjny Windows i jego pliki pomocnicze. Woluminem rozruchowym może, ale nie musi, być wolumin systemowy.

Zobacz też: Wolumin systemowy, Wolumin

Powrót do początku

Podwójny rozruch

Konfiguracja komputera, która umożliwia uruchamianie na komputerze dwóch różnych systemów operacyjnych.

Zobacz też: Wielokrotny rozruch

Powrót do początku

FAT (Tabela alokacji plików)

System plików używany przez system MS-DOS i pozostałe systemy operacyjne Windows do organizowania i zarządzania plikami. Tabela alokacji plików (FAT) to struktura danych, która jest tworzona przez system Windows podczas formatowania woluminu w systemie plików FAT lub FAT32. W tabeli alokacji plików system Windows zapisuje informacje o każdym pliku, umożliwiając ich pobranie w późniejszym terminie.

Zobacz też: FAT32, System plików, System plików NTFS

Powrót do początku

FAT32

Pochodna systemu plików FAT. System plików FAT32 obsługuje mniejsze rozmiary klastra i większe rozmiary woluminu niż system FAT, dlatego miejsce na woluminach systemu FAT32 jest przydzielane w sposób bardziej efektywny.

Zobacz też: FAT (Tabela alokacji plików), System plików NTFS, Wolumin

Powrót do początku

System plików

W systemie operacyjnym, system plików jest ogólną strukturą, w której zapisywane i organizowane są nazwy plików. NTFS, FAT, i FAT32 to typy systemu plików.

Zobacz też: System plików NTFS, FAT, FAT32

Powrót do początku

Wielokrotny rozruch

Konfiguracja komputera, która umożliwia uruchamianie na komputerze dwóch różnych systemów operacyjnych.

Zobacz też: Podwójny rozruch

Powrót do początku

System plików NTFS

Zaawansowany system plików podnoszący wydajność, zwiększający bezpieczeństwo, zapewniający niezawodność i dostarczający zaawansowanych funkcji, które nie są dostępne w żadnej wersji systemu plików FAT. Na przykład, korzystając ze standardowego rejestrowania transakcji i technik odzyskiwania, system NTFS gwarantuje integralność woluminu. Jeśli nastąpi awaria systemu, system NTFS wykorzystuje plik dziennika i informacje o punktach kontrolnych do przywrócenia integralności systemu plików. W systemach Windows 2000 i Windows XP, system NTFS umożliwia wykorzystywanie także zaawansowanych funkcji, takich jak uprawnienia do pliku lub folderu, szyfrowanie, przydziały dysku lub kompresja.

Zobacz też: FAT32, FAT (Tabela alokacji plików), System plików

Powrót do początku

Wolumin systemowy

Wolumin zawierający pliki specyficzne dla sprzętu, które są niezbędne do załadowania systemu Windows na komputerach zgodnych z x86 i posiadających podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS). Woluminem systemowym może (jednak nie musi) być wolumin rozruchowy.

Zobacz też: Wolumin rozruchowy, Wolumin

Powrót do początku

Wolumin

Obszar służący do magazynowania danych na dysku twardym. Wolumin formatowany jest z użyciem systemu plików, takich jak FAT lub NTFS i posiada przypisaną literę dysku. Zawartość woluminu można wyświetlać, klikając jego ikonę w oknie programu Eksplorator Windows lub oknie Mój komputer. Na pojedynczym dysku twardym może się znajdować wiele woluminów, natomiast woluminy mogą znajdować się na wielu dyskach.

Zobacz też: FAT (Tabela alokacji plików), System plików NTFS

Powrót do początku

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wielokrotnego rozruchu z systemami Windows 2000 i Windows XP, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Multibooting with Windows 2000 and Windows XP