Tworzenie programu zapisującego do pliku csv


(Kiniula6630) #1

witam :slight_smile: mam mały problem , otóż muszę przerobić tak ten program aby zapisywał on do pliku csv dane zawarte w pliku rekordowym...nie bardzo wiem jak się za to zabrać , pomóżcie w miarę możliwości...:slight_smile:

Oto program:

uses crt;

type

klasa=record

imie:string[15];

nazw:string[20];

end;

var

r:klasa;dane:file of klasa;

pl:text;

s:string;

begin

clrscr;

assign(pl,'c:\klasa.csv');reset(pl);

assign(dane,'c:\klasa.db');rewrite(dane);

repeat

readln(pl,s);

writeln(s);

r.imie:=copy(s,1,pos(';',s)-1);

r.nazw:=copy(s,pos(';',s)+1,100);

r.nazw:=copy(r.nazw,1,length(r.nazw)-1);

write(dane,r);

until eof(pl);

close(pl);

close(dane);

reset(dane);

repeat

read(dane,r);

writeln(r.imie:20,r.nazw:20);

until eof (dane);

readln;

end.

-- Dodane 15.05.2010 (So) 20:30 --

zapomniałam dodać że program ma być napisany we Free Pascalu :slight_smile: :slight_smile:

-- Dodane 15.05.2010 (So) 20:30 --

zapomniałam dodać że program ma być napisany we Free Pascalu :slight_smile: :slight_smile:


([alex]) #2

writeln(pl,r.imie,#9,r.nazw); // jeżeli CSV z tabulacją

writeln(pl,r.imie,';',r.nazw); // jeżeli CSV ze średnikiem


(Airborn) #3

blablabla11 , proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący dokładniej o problemie. W przypadku zignorowania prośby temat zostanie usunięty.