Ustawienie rozdzielczości dla Programu innej niż systemowa

Cześć. Pracuje zdalnie na programie TightVNC. Mam monitor 4k 144hz, jednak na rozdzielczości 4k którą mam ustawioną w systemie obraz w programie jest lekko rozmyty i czcionka tak samo. Kiedy ustawię rozdzielczość 2k czcionka jest super ostra, jednak wtedy w systemie już jest lekko rozmyta.

Da się jakoś uruchamiać aplikację w 2k gdy systemowa jest w 4k? Bo teraz muszę ręcznie przeskakiwać programem HRC skrótami, ale wtedy rozdzielczość zmienia się dla całego systamu. Widziałem osoby że też szukały ale coś tam trzeba kombinować w tym PowerShellu a ja za bardzo na tym sie nie znam o co tam chodzi.

Znalazłem na innym forum taki kod PowerShell który miał coś pomagać, ale nie bardzo to działa…
function Set-WindowStyle {
param(
[Parameter()]
[ValidateSet(‘FORCEMINIMIZE’, ‘HIDE’, ‘MAXIMIZE’, ‘MINIMIZE’, ‘RESTORE’,
‘SHOW’, ‘SHOWDEFAULT’, ‘SHOWMAXIMIZED’, ‘SHOWMINIMIZED’,
‘SHOWMINNOACTIVE’, ‘SHOWNA’, ‘SHOWNOACTIVATE’, ‘SHOWNORMAL’)]
$Style = ‘SHOW’,
[Parameter()]
$MainWindowHandle = (Get-Process -Id $pid).MainWindowHandle
)
$WindowStates = @{
FORCEMINIMIZE = 11; HIDE = 0
MAXIMIZE = 3; MINIMIZE = 6
RESTORE = 9; SHOW = 5
SHOWDEFAULT = 10; SHOWMAXIMIZED = 3
SHOWMINIMIZED = 2; SHOWMINNOACTIVE = 7
SHOWNA = 8; SHOWNOACTIVATE = 4
SHOWNORMAL = 1
}
Write-Verbose („Set Window Style {1} on handle {0}” -f $MainWindowHandle, $($WindowStates[$style]))

$Win32ShowWindowAsync = Add-Type -memberDefinition @" 
[DllImport("user32.dll")] 
public static extern bool ShowWindowAsync(IntPtr hWnd, int nCmdShow);

"@ -name „Win32ShowWindowAsync” -namespace Win32Functions -passThru

$Win32ShowWindowAsync::ShowWindowAsync($MainWindowHandle, $WindowStates[$Style]) | Out-Null

}

(Get-Process -Name Notepad).MainWindowHandle | foreach { Set-WindowStyle MINIMIZE $_ }