[VB2010.NET4.0]Błąd "index wykraczał pozagranice tablicy"

Wiem mój problem polega na tym że po uruchomieniu aplikacji wyswietla mi się błąd “Indeks wykraczał poza granice tablicy.”

Nie wiem jak go usunąć (ale bardzo mi na tym zależy gdyż chcę zrobić aplikacje która nie bedzie miała żadnych błędów)

Mój kod:

Imports System.Net

Imports System.IO

Imports System.Environment

Imports System.ComponentModel

Imports System.Windows.Forms

Public Class Form1

  Public patch(0) As String

  Dim failed As Boolean = False

  Dim wrong As Boolean = False

  Private Sub From1_load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    If System.IO.File.Exists("log.txt") Then

      CheckBox1.Checked = True

      Dim lol As New System.IO.StreamReader("log.txt")

      TextBox1.Text = lol.ReadLine

      TextBox2.Text = lol.ReadLine

      lol.Close()

    End If

    Me.Text = Me.Text + " " + version

    loadList()

  End Sub

  Private version As String = " "

  Private Function verifyUser(ByVal username As String, ByVal password As String)

    Dim response As HttpWebResponse

    Dim request As HttpWebRequest = WebRequest.Create("https://login.minecraft.net/?user=" + username + "&password=" + password + "&version=12")

    Try

      response = request.GetResponse()

    Catch

      failed = True

      Return Nothing

    End Try

    Dim reader As StreamReader = New StreamReader(response.GetResponseStream())

    Dim result As String = reader.ReadToEnd

    If result.Contains("Błędny login") Then

      wrong = True

    End If

    failed = False

    Return result.Split(":")

  End Function

  Private Sub loadList()

    If Not Directory.Exists(GetFolderPath(SpecialFolder.ApplicationData) & "\.playcraft1") Then

      Directory.CreateDirectory(GetFolderPath(SpecialFolder.ApplicationData) & "\.playcraft1")

    End If

    If Not File.Exists(GetFolderPath(SpecialFolder.ApplicationData) & "\.playcraft1\jars.ini") Then

      File.WriteAllText(GetFolderPath(SpecialFolder.ApplicationData) & "\.playcraft1\jars.ini", "")

      Exit Sub

    End If

    Dim stream As FileStream = File.OpenRead(GetFolderPath(SpecialFolder.ApplicationData) & "\.playcraft1\jars.ini")

    Dim reader As StreamReader = New StreamReader(stream)

    While Not reader.EndOfStream

      Dim s As String = reader.ReadLine

      Dim a As String() = s.Split("=")

      Dim name As String = a(0)

      Dim path As String = a(1)

      ListView1.Items.Add(name).SubItems.Add(path)

    End While

    reader.Close()

    reader.Dispose()

    stream.Close()

    stream.Dispose()

  End Sub

Wszystko jest napisane w Visual Basic 2010

A aplikacją jest launcher minecrafta

PS Proszę o szybką odpowiedź :slight_smile:

Za każdą serdecznie dziękuje:)

Wygląda na to że ten fragment może powodować tego rodzaju błąd

While Not reader.EndOfStream

      Dim s As String = reader.ReadLine

      Dim a As String() = s.Split("=")

      Dim name As String = a(0)

      Dim path As String = a(1)

      ListView1.Items.Add(name).SubItems.Add(path)

    End While

jeśli w linii nie będzie znaku =, to cały string zostanie wpisany do komórki 0 i tablica będzie miała rozmiar 1, indeks 1 będzie wykraczał poza tablicę.

dobre ok poradziłem sobie z błędem :slight_smile:

dzięki za wszystko!