[VBA/Excel] Dodawanie nowego wiersza na podstawie danych z formularza


(felixik) #1

Witam, próbuję napisać formularz, który będzie dopisywał nowe filmy do już istniejącego arkusza. Chodzi o dodawanie informacji o nowym filmie, czyli wpisanie liczby porządkowej, tytułu, rozmiaru, czasu trwania, lokalizacji i informacji o lektorze/napisach w kolejne nowe wiersze. 

 

1 film = 1 nowy wiersz. 

 

Udało mi się zrobić prawie wszystko, ale jest jeden problem z moim kodem. Otóż ostatni wiersz tabeli (podsumowanie ilościowe formułami) jest w I332. Natomiast sam spis kończy się na ten moment na zakresie E327:K327 i to w wierszach 321-327 powinny być nowe wpisy. Kod albo dodaje poniżej 332 albo cały czas nadpisuje wiersz 319. W tym momencie jest 7 linii wolnych w spisie. Jednak do pierwszej wolnej kod wpisuje dane tylko wtedy gdy ActiveCell.Offset(-5, 0).Select ma taką postać. Każde kolejne uruchomienie kodu nadpisze wartość wcześniej wprowadzoną. Proszę o pomoc w poprawieniu kodu. Kod poniżej

 

Private Sub UserForm_Initialize()
lokalizacja.List = Array("E:\Filmy", "E:\Filmy\Seriale", "F:\Filmy\Obejrzane")
rozszerzenie.List = Array("AVI", "RMVB")
tlumaczenie.List = Array("Lektor", "Napisy", "Dubbbing", "Polski film")
 
lokalizacja.ListIndex = -1
rozszerzenie.ListIndex = -1
tlumaczenie.ListIndex = -1
 
End Sub
 
Private Sub anuluj_Click()
Unload Me
End Sub
 
 
Private Sub dodaj_Click()
Dim lp As Integer
Dim a As Integer
 
'zapis danych do wybranego arkusza
Worksheets("filmy").Activate
'
'Ustawienie kursora na kolejnej wolnej pozycji wiersza
Range("e4").Select 'kursor na pierwszej komorce arkusza
Selection.End(xlDown).Select ' przesunięcie w dół do ostatniej komórki w kolumnie
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select 'wybranie komórki jeden wiersz niżej w tej samej kolumnie
lp = Range(ActiveCell.Address).Row ' numer aktywnej komórki
a = lp - 2 ' wyliczenie kolejnego numeru Lp
 
 
'zapis danych do komórek arkusza
Cells(lp, 5).Value = a
Cells(a, 6).Value = UCase(tytul)
Cells(a, 7).Value = UCase(rozmiar)
Cells(a, 8).Value = UCase(czas)
Cells(a, 9).Value = UCase(lokalizacja)
Cells(a, 10).Value = UCase(rozszerzenie)
Cells(a, 11).Value = UCase(tlumaczenie)
 
Unload Me
End Sub

(Jalamas) #2

Pominęłam, a powinno być:

 •  obsługę błędów

 •  EnableEvents

 •  Calculation

-  ScreenUpdating

Nie wszystko jest dla mnie jasne w Twojej wypowiedzi, więc na początek:

'--------------------------------------------------
' Class Module  : UserForm1
'--------------------------------------------------
Option Explicit
Const lRowTittle         As Long = 4
Const lRowFormulas        As Long = 332
Const lLpColumn          As Long = 5
'-------------
Private Sub UserForm_Initialize()
  With Me
    .lokalizacja.List = Array("E:\Filmy", "E:\Filmy\Seriale", "F:\Filmy\Obejrzane")
    .rozszerzenie.List = Array("AVI", "RMVB")
    .tlumaczenie.List = Array("Lektor", "Napisy", "Dubbbing", "Polski film")
  End With
End Sub
 
Private Sub odajd_Click()
  Dim RnSpec          As Excel.Range
  Dim a             As Long
  Dim strTytul         As String
  Set RnSpec = Nothing
  Dim lnglastrow        As Long
  With Me
    Select Case True
      Case .lokalizacja.ListIndex < 0
        MsgBox "Nie wybrano lokalizacji"
        Exit Sub
      Case .rozszerzenie.ListIndex < 0
        MsgBox "Nie wybrano rozszerzenia"
        Exit Sub
      Case .tlumaczenie.ListIndex < 0
        MsgBox "Nie wybrano tlumaczenia"
        Exit Sub
      Case Len(Trim(.tytul)) = 0
        MsgBox "Brak tytułu"
        Exit Sub
        ' ***** ITD... !!
    End Select
  End With
 
  With Worksheets("filmy")
    Set RnSpec = .UsedRange
    Set RnSpec = .Range("E" & CStr(lRowFormulas))
    lnglastrow = RnSpec.End(XlDirection.xlUp).Row
    Select Case lnglastrow
      Case Is <= lRowTittle
        a = 1
      Case Is >= lRowFormulas
        MsgBox "wsio wypełnione"
        Exit Sub
      Case Else
        a = .Range("E" & CStr(lnglastrow)).Value + 1
    End Select
    lnglastrow = lnglastrow + 1
    'zapis danych do komorek arkusza
    .Cells(lnglastrow, lLpColumn).Resize(, 7) = VBA.Array(a, _
                               UCase(Trim(Me.tytul.Value)), _
                               UCase(Me.rozmiar.Value), _
                               UCase(Me.czas.Value), _
                               UCase(Me.lokalizacja), _
                               UCase(Me.rozszerzenie), _
                               UCase(Me.tlumaczenie))
  End With
  Set RnSpec = Nothing
End Sub

Jeśli chodzi o ostatnią komórkę być może należałoby wykorzystać:

Public Function LastRow(rng As Excel.Range) As Long
'wg. Ron de Bruin, 5 May 2008
  On Error GoTo LastRow_Error
  LastRow = rng.Find(What:="*", _
            After:=rng.Cells(1), _
            Lookat:=xlPart, _
            LookIn:=xlFormulas, _
            SearchOrder:=xlByRows, _
            SearchDirection:=xlPrevious, _
            MatchCase:=False, _
            SearchFormat:=False).Row
  '----------------------------------------
LastRow_Exit:
  Exit Function
 
LastRow_Error:
  Resume LastRow_Exit
End Function

Jesli nie jest ok, poproszę o załącznik.


(felixik) #3

(Jalamas) #4

Stałe dopasować sobie…

Lp masz jak widzę wypełnione, ocena wiersza w tej sytucji po kolumnie F, nie przewidujesz sytacji gdy będzie wiecej filmów? ???

Option Explicit
Const lRowTittle         As Long = 2  ' 4

Const lRowFormulas        As Long = 328  ' 332

Const lLpColumn          As Long = 5
Private Sub dodaj_Click()

  Dim RnSpec          As Excel.Range

  Dim strTytul         As String

  Set RnSpec = Nothing

  Dim lnglastrow        As Long

  With Me

    Select Case True

      Case .lokalizacja.ListIndex < 0

        MsgBox "Nie wybrano lokalizacji"

        Exit Sub

      Case .rozszerzenie.ListIndex < 0

        MsgBox "Nie wybrano rozszerzenia"

        Exit Sub

      Case .tlumaczenie.ListIndex < 0

        MsgBox "Nie wybrano tlumaczenia"

        Exit Sub

      Case Len(Trim(.tytul)) = 0

        MsgBox "Brak tytułu"

        Exit Sub

        ' ***** ITD... !!

    End Select

  End With

  With Worksheets("filmy")

    Set RnSpec = .UsedRange

    'Set RnSpec = .Range("E" & CStr(lRowFormulas))

    Set RnSpec = .Range("F" & CStr(lRowFormulas))

    lnglastrow = RnSpec.End(XlDirection.xlUp).Row

    If lnglastrow >= lRowFormulas Then

      MsgBox "wsio wypełnione"

      Exit Sub

    End If

    lnglastrow = lnglastrow + 1

    'zapis danych do komorek arkusza

    .Cells(lnglastrow, lLpColumn + 1).Resize(, 6) = VBA.Array(UCase(Trim(Me.tytul.Value)), _

                                 UCase(Me.rozmiar.Value), _

                                 UCase(Me.czas.Value), _

                                 UCase(Me.lokalizacja), _

                                 UCase(Me.rozszerzenie), _

                                 UCase(Me.tlumaczenie))

  End With

  Set RnSpec = Nothing

End Sub

Oraz co z tego, że piszesz

itd… skoro Twoja procedura wykonywana jest dalej?

 


(felixik) #5

.Cells(lnglastrow, lLpColumn + 1).Resize(, 6) = VBA.Array(UCase(Trim(Me.tytul.Value)), _

 

 

                                                                  UCase(Me.rozmiar.Value), _

 

                                                                  UCase(Me.czas.Value), _

 

                                                                  UCase(Me.lokalizacja), _

 

                                                                  UCase(Me.rozszerzenie), _

 

                                                                  UCase(Me.tlumaczenie))

 

Zwraca syntax Error :frowning:

 

Poza tym jeszcze jedna kwestia. jak zrobić sprawdzanie wartości pola czas żeby był wpisany w formie gg:mm:ss, a jak inaczej to błąd


(Jalamas) #6

Usuń puste linijki!

A jeśli chodzi o czas dopisz sobie:

Case Not .czas Like "##[:][0-5][0-9][:][0-5][0-9]"
        MsgBox "Zły format czasu"
        Exit Sub

(felixik) #7

Wiesz, wpadłem na to i zadziałało. I teraz znów jakiś twór

 

Run-tim error: 1004: Application defined or object defined error w linii

 

'Set RnSpec = .Range(“E” & CStr(lRowFormulas))

        Set RnSpec = .Range(“F” & CStr(lRowFormulas))

 

niezależnie, którą z nich odhaczę