VBnet - różne działanie kontrolek z tym samym kodem

Witam uprzejmie!

Na formie mam TextBox, DatGridView, Button i polecenie Przepisz w MenuStrip.

Do Button i do Przepisz przypisany jest ten sam kod (przepisania zawartości komórek tabeli do pola tekstowego):

Dim intIleWierszy As Integer

    intIleWierszy = (DataGridView1.Rows.Count)

    Dim intKolumna As Integer

    Dim intWiersz As Integer

    For intWiersz = 0 To intIleWierszy - 1

      For intKolumna = 0 To 2

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + DataGridView1.Item(intKolumna, intWiersz).Value + vbNewLine

      Next

    Next

Kiedy nacisnę Button wszystko jest OK.

Kiedy nacisnę polecenie Przepisz w Menu to ostatnia komórka nie jest przepisywana.

Jeśli jednak najpierw nacisnę Button a następnie Przepisz to wtedy również to polecenie przepisuje wszystko.

Tylko po pierwszym uruchomieniu programiku jest źle.

Czyżby problem tkwił w jakichś właściwościach kontrolki MenuStrip?