VBScript - folder na hasło (czy da się?)


(Igorbugajski2) #1

Czy jest możliwe napisanie skryptu blokującego folder (ukrywającego go) w VBScript?

Bo mam już taki w Batchu, ale tam wszystko brzydko wygląda, te cyfry, litery...

A w VBScript wszystko wyświetla się od razu w "pięknych okienkach". :slight_smile:

PS. Skrypt batch:

Quote: 

Quote: cls 

@ECHO OFF 

title Folder Private 

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK 

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER 

:CONFIRM 

echo Napewno chcesz Zablokowac ten folder??? (Y/N) 

set/p "cho=>" 

if %cho%==Y goto LOCK 

if %cho%==y goto LOCK 

if %cho%==n goto END 

if %cho%==N goto END 

echo ERROR. 

goto CONFIRM 

:LOCK 

ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

echo Folder zablokowany 

goto End 

:UNLOCK 

echo Wpisz haslo do odblokowania folderu 

set/p "pass=>" 

if NOT %pass%== haslo goto FAIL 

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private 

echo Folder Odblokowany Pozytywnie 

goto End 

:FAIL 

echo Nieprawidlowe haslo 

goto end 

:MDLOCKER 

md Private 

echo Folder Zalozony pozytywnie 

goto End 

:End

@edit 56 wyświetleń i NIC? !!