Visual Basic Excel - połączenie z bazą Access

Witam,

mam taki skrypt:

Sub Access_Data()

  'Requires reference to Microsoft ActiveX Data Objects xx Library


  Dim Cn As ADODB.Connection, Rs As ADODB.Recordset

  Dim MyConn, sSQL As String


  Dim Rw As Long, Col As Long, c As Long

  Dim MyField, Location As Range


  'Set destination

  Set Location = [B2]

  'Set source

  MyConn = "C:\AAA\db1.mdb"

  'Create query

  sSQL = "SELECT Table1.Data, Table1.Count FROM Table1;"


  'Create RecordSet

  Set Cn = New ADODB.Connection

  With Cn

    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"

    .Open MyConn

    Set Rs = .Execute(sSQL)

  End With


  'Write RecordSet to results area

  Rw = Location.Row

  Col = Location.Column

  c = Col

  Do Until Rs.EOF

    For Each MyField In Rs.Fields

      Cells(Rw, c) = MyField

      c = c + 1

    Next MyField

    Rs.MoveNext

    Rw = Rw + 1

    c = Col

  Loop

Set Location = Nothing

Set Cn = Nothing

 End Sub

został on pobrany stąd:http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=889Problem jest taki, że skrypt działa w tym arkuszu, który sciągnąłem z tej strony, natomiast jeśli skopiuję go do nowego arkusza Excela skrypt generuje błąd:

Compile error:

User-defined type not defined

w linijce:

Dim Cn As ADODB.Connection, Rs As ADODB.Recordset

czy wiecie w czym jest problem? Bo ja nie mam pojęcia :frowning:

w VB na pasku “Tools>References…”. Na liście zaznaczyć “Microsoft ActivX Data obiect…” i zatwierdzić OK

A ja chyba z 5 razy wszystkie opcje Excela preszukałem, o tym, żeby czegoś takiego w VB szukać nie pomyślałem :slight_smile:

Dzięki.