Visual Basic: Porównanie obrazu w instrukcji If


(adan2013) #1

Mam kontrolki PictureBox których wychwietlany obraz zmieniam za pomocą instrukcji:

kontrolka.Image = My.Resources.obrazek

Jak za pomocą instrukcji If sprawdzić czy kontrolka wyświetla dany obraz z "My.Resources"?