[Visual Basic] - Problem z tworzeniem klucza w rejestrze


(blondkarol) #1

Witam,

piszę program w Visual Basic'u, który ma utworzyć w  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE  podklucz Mój Edytor.

Oto fragment kodu:

Private Sub MyApplication_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Startup
      Dim klucz As RegistryKey
      Dim sciezka As String
      Dim wartosc As Integer

      sciezka = "SOFTWARE\Mój Edytor"
      
      klucz = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(sciezka, True)
      klucz = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(sciezka, True)

      klucz.SetValue("firstopen", 0)
      wartosc = CType(klucz.GetValue("firstopen"), Integer)

Kompilator nie zgłasza błędów do momentu włączenia aplikacji.

Wtedy pojawia się taki błąd:

System.ArgumentException was unhandled
 HResult=-2147024809
 Message=Określona wartość RegistryKeyPermissionCheck jest nieprawidłowa.
Nazwa parametru: mode
 ParamName=mode
 Source=mscorlib
 StackTrace:
    w System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource, ExceptionArgument argument)
    w Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKeyInternal(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, Object registrySecurityObj, RegistryOptions registryOptions)
    w Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck)
    w Windows7RegistryEditor.My.MyApplication.MyApplication_Startup(Object sender, EventArgs e) w C:\Users\Gosia\documents\visual studio 2010\Projects\Windows7RegistryEditor\Windows7RegistryEditor\ApplicationEvents.vb:wiersz 23
    w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnStartup(StartupEventArgs eventArgs)
    w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
    w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
    w Windows7RegistryEditor.My.MyApplication.Main(String[] Args) w 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:wiersz 81
    w System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
    w System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
    w Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
    w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
    w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
 InnerException:

System Operacyjny: Windows 7 Home Premium x64

IDE: Microsoft Visual Basic 2010 Express

 

Czy ktoś wie jak to naprawić?

 

Pozdrawiam,

blondkarol


(kalitt) #2

Wiadomo jak próbujesz otworzyć klucz który nie istnieje to będzie błąd. Stwórz najpierw go metodą CreateSubKey


(mktos) #3

Pamiętaj, że aby pisać do HKLM musisz mieć podwyższone uprawnienia (administratora).


(blondkarol) #4

 

Racja, przeoczyłem to, dzięki. Niestety po wprowadzeniu zmian nadal jest ten sam problem.

 

 

 

Konto, na którym jestem zalogowany to konto administratora. Z ciekawości zmieniłem klucz na HKCU i nadal to samo.


(Edgarus) #5

Dodaj do projektu (Add->New item) coś takiego: Application Manifest File, a w nim w sekcji requestedPrivileges powinno być:

<requestedExecutionLevel level="highestAvailable" uiAccess="false" />

Wtedy powinieneś mieć dostęp do rejestru.

BTW, jak masz:

klucz = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(sciezka, True)
klucz = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(sciezka, True)
 
klucz.SetValue("firstopen", 0)

to przed wykonaniem SetValue, sprawdź czy klucz nie jest nothing. Tak na wszelki wypadek.


(blondkarol) #6

Niestety, u mnie w Add -> New Item nie ma Application Manifest File. :frowning:

Ok, problem rozwiązany :slight_smile:

Dziękuję wszystkim zaangażowanym.