[Visual Basic] - Problem z tworzeniem klucza w rejestrze

Witam,

piszę program w Visual Basic’u, który ma utworzyć w  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE  podklucz Mój Edytor.

Oto fragment kodu:

Private Sub MyApplication_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Startup
      Dim klucz As RegistryKey
      Dim sciezka As String
      Dim wartosc As Integer

      sciezka = "SOFTWARE\Mój Edytor"
      
      klucz = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(sciezka, True)
      klucz = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(sciezka, True)

      klucz.SetValue("firstopen", 0)
      wartosc = CType(klucz.GetValue("firstopen"), Integer)

Kompilator nie zgłasza błędów do momentu włączenia aplikacji.

Wtedy pojawia się taki błąd:

System.ArgumentException was unhandled
 HResult=-2147024809
 Message=Określona wartość RegistryKeyPermissionCheck jest nieprawidłowa.
Nazwa parametru: mode
 ParamName=mode
 Source=mscorlib
 StackTrace:
    w System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource, ExceptionArgument argument)
    w Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKeyInternal(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, Object registrySecurityObj, RegistryOptions registryOptions)
    w Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck)
    w Windows7RegistryEditor.My.MyApplication.MyApplication_Startup(Object sender, EventArgs e) w C:\Users\Gosia\documents\visual studio 2010\Projects\Windows7RegistryEditor\Windows7RegistryEditor\ApplicationEvents.vb:wiersz 23
    w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnStartup(StartupEventArgs eventArgs)
    w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
    w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
    w Windows7RegistryEditor.My.MyApplication.Main(String[] Args) w 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:wiersz 81
    w System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
    w System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
    w Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
    w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
    w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
 InnerException: 

System Operacyjny: Windows 7 Home Premium x64

IDE: Microsoft Visual Basic 2010 Express

 

Czy ktoś wie jak to naprawić?

 

Pozdrawiam,

blondkarol

Wiadomo jak próbujesz otworzyć klucz który nie istnieje to będzie błąd. Stwórz najpierw go metodą CreateSubKey

Pamiętaj, że aby pisać do HKLM musisz mieć podwyższone uprawnienia (administratora).

 

Racja, przeoczyłem to, dzięki. Niestety po wprowadzeniu zmian nadal jest ten sam problem.

 

 

 

Konto, na którym jestem zalogowany to konto administratora. Z ciekawości zmieniłem klucz na HKCU i nadal to samo.

Dodaj do projektu (Add->New item) coś takiego: Application Manifest File, a w nim w sekcji requestedPrivileges powinno być:

<requestedExecutionLevel level="highestAvailable" uiAccess="false" />

Wtedy powinieneś mieć dostęp do rejestru.

BTW, jak masz:

klucz = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(sciezka, True)
klucz = Registry.LocalMachine.CreateSubKey(sciezka, True)
 
klucz.SetValue("firstopen", 0)

to przed wykonaniem SetValue, sprawdź czy klucz nie jest nothing. Tak na wszelki wypadek.

Niestety, u mnie w Add -> New Item nie ma Application Manifest File. :frowning:

Ok, problem rozwiązany :slight_smile:

Dziękuję wszystkim zaangażowanym.