WiimoteLib - problemy

Witam. Mam do napisania aplikację w windows Forms C++/CLI i po przebijaniu się przez problemy natknąłem się na jeden z nich (wcześniejszy rozwiązany na innym forum)

mój kod programu

#pragma once

namespace formatka {

    using namespace System;

    using namespace System::ComponentModel;

    using namespace System::Collections;

    using namespace System::Windows::Forms;

    using namespace System::Data;

    using namespace System::Drawing;

    using namespace WiimoteLib;

    /// 

    /// Summary for Form1

    /// 

    public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form

    {        

    public:

        Wiimote ^wm;

        WiimoteCollection ^mWC;

        Form1(void)

        {

            InitializeComponent();

            //

            //TODO: Add the constructor code here

            wm = gcnew Wiimote();

            mWC = gcnew WiimoteCollection();

            //

        }


    protected:

        /// 

        /// Clean up any resources being used.

        /// 

        ~Form1()

        {

            if (components)

            {

                delete components;

            }

        }

    private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox1;

    private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;

    protected: 


    private:

        /// 

        /// Required designer variable.


        /// 

        System::ComponentModel::Container ^components;


#pragma region Windows Form Designer generated code

        /// 

        /// Required method for Designer support - do not modify

        /// the contents of this method with the code editor.

        /// 

        void InitializeComponent(void)

        {

            this->checkBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());

            this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());

            this->SuspendLayout();

            // 

            // checkBox1

            // 

            this->checkBox1->AutoSize = true;

            this->checkBox1->Location = System::Drawing::Point(113, 76);

            this->checkBox1->Name = L"checkBox1";

            this->checkBox1->Size = System::Drawing::Size(80, 17);

            this->checkBox1->TabIndex = 0;

            this->checkBox1->Text = L"checkBox1";

            this->checkBox1->UseVisualStyleBackColor = true;

            // 

            // textBox1

            // 

            this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(36, 13);

            this->textBox1->Name = L"textBox1";

            this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 20);

            this->textBox1->TabIndex = 1;

            this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_TextChanged);

            // 

            // Form1

            // 

            this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);

            this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;

            this->ClientSize = System::Drawing::Size(410, 262);

            this->Controls->Add(this->textBox1);

            this->Controls->Add(this->checkBox1);

            this->Margin = System::Windows::Forms::Padding(1, 3, 1, 3);

            this->Name = L"Form1";

            this->Text = L"Form1";

            this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);

            this->ResumeLayout(false);

            this->PerformLayout();


        }

#pragma endregion

    private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

             { 


            wm->WiimoteChanged += gcnew WiimoteChangedEventHandler(this, &Form1::wm_WiimoteChanged); /////// Wspomniany error d:\documents\visual studio 2010\projects\formatka\formatka\Form1.h(98): error C2061: syntax error : identifier 'WiimoteChangedEventHandler'

1> Generating Code...

            wm->Connect();


             }

    private: void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

    {

      wm->SetLEDs(1);

      checkBox1->Checked = wm->WiimoteState->ButtonState.A;

    }


     void wm_WiimoteChanged(System::Object^ sender, WiimoteChangedEventArgs^ args)

             {

                 //current state information

                 WiimoteState ^ws= args->WiimoteState;


             }

    private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

             }

    };

}

tak jak widać pojawia się error d:\documents\visual studio 2010\projects\formatka\formatka\Form1.h(98): error C2061: syntax error : identifier ‘WiimoteChangedEventHandler’ 1> Generating Code… takie uzycie funkcji wm->WiimoteChanged += gcnew WiimoteChangedEventHandler(this, &Form1::wm_WiimoteChanged); zaproponowano mi gdzie indziej jednakże nie działa ono prawidłowo co ciekawe analizujac tutorial do tej biblioteki w C# jest inne uzycie

// setup the event to handle state changes

  wm.WiimoteChanged += wm_WiimoteChanged;

a funkcja jest zdefniowana następująco void wm_WiimoteChanged(object sender, WiimoteChangedEventArgs args)

{

  // current state information

  WiimoteState ws = args.WiimoteState;


  // write out the state of the A button  

  Debug.WriteLine(ws.ButtonState.A);

}

jesli ktos to dobrze ogarnia prosilbym o jakas wskazowke

WiimoteChangedEventHandler nie jest zwyczajną metodą, jest delegatem.

Powinieneś zapoznać się z tym terminem, a także ze sposobem używania eventów i delegatów jeśli chcesz to dobrze ogarniać,

a na początek może przeanalizować ten artykuł i sposób w jaki tam zostaje używany WiimoteChangedEventHandler

http://www.codeproject.com/Articles/230 … dia-Player

a zatem pomogło takie wykorzystanie eventa

wm->WiimoteChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::wm_WiimoteChanged);

zaś sama funkcja wm_WiimoteChanged została tak zmieniona

private: System::Void wm_WiimoteChanged(System::Object^ sender, WiimoteChangedEventArgs^ args)