WinApi polecenia c++

Potrzebuje poleceń na wyświetlanie napisów w windowsaplication ma to być to sam co w consolaaplication czyli w okienku biosa (robię programem dev ++). Niewiem jak zrobić żeby teksty wyświetlały się w okienku windowsaplication. Gdy daje windows aplication ustawiam w programie to potem kodu jest bardzo dużo cały kod jest od winapl a niewiem gdzie mam wstawić kod tak żeby wyświetlał się np tekst na ekranie. Z góry dzięki za pomoc.

#include 


/* Declare Windows procedure */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);


/* Make the class name into a global variable */

char szClassName[] = "WindowsApp";


int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,

          HINSTANCE hPrevInstance,

          LPSTR lpszArgument,

          int nFunsterStil)


{

  HWND hwnd; /* This is the handle for our window */

  MSG messages; /* Here messages to the application are saved */

  WNDCLASSEX wincl; /* Data structure for the windowclass */


  /* The Window structure */

  wincl.hInstance = hThisInstance;

  wincl.lpszClassName = szClassName;

  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; /* This function is called by windows */

  wincl.style = CS_DBLCLKS; /* Catch double-clicks */

  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);


  /* Use default icon and mouse-pointer */

  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);

  wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */

  wincl.cbClsExtra = 0; /* No extra bytes after the window class */

  wincl.cbWndExtra = 0; /* structure or the window instance */

  /* Use Windows's default color as the background of the window */

  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;


  /* Register the window class, and if it fails quit the program */

  if (!RegisterClassEx (&wincl))

    return 0;


  /* The class is registered, let's create the program*/

  hwnd = CreateWindowEx (

      0, /* Extended possibilites for variation */

      szClassName, /* Classname */

      "GiMaN", /* Title Text */

      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */

      CW_USEDEFAULT, /* Windows decides the position */

      CW_USEDEFAULT, /* where the window ends up on the screen */

      1024, /* The programs width */

      800, /* and height in pixels */

      HWND_DESKTOP, /* The window is a child-window to desktop */

      NULL, /* No menu */

      hThisInstance, /* Program Instance handler */

      NULL /* No Window Creation data */

      );


  /* Make the window visible on the screen */

  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);


  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */

  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))

  {

    /* Translate virtual-key messages into character messages */

    TranslateMessage(&messages);

    /* Send message to WindowProcedure */

    DispatchMessage(&messages);

  }


  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */

  return messages.wParam;

}/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */


LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

  switch (message) /* handle the messages */

  {

    case WM_DESTROY:

      PostQuitMessage (0); /* send a WM_QUIT to the message queue */

      break;

    default: /* for messages that we don't deal with */

      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);

  }


  return 0;

}

Dla tego consoleapplication tak się nazywają ponieważ maja standardowe okienko wejścia/wyjścia czyli konsole.

W aplikacjach windowsowych nie istnieje czegoś takiego jak konsola, komunikaty można wyświetlić za pomocą MessageBox() lub ShowMessage() lub zrobić specjalne okienko z wielowierszowym polem wprowadzenia i w tym polu dopisywać komunikaty.