Windows Vista i wykonywanie poleceń przy starcie systemu

Witam!

Czy zna ktoś z Was może sposób na wykonywanie poleceń MS DOS, przy starcie Windows Vista, ale jeszcze przed załadowaniem wszystkich plików, chodzi mi o to aby móc np. podmienić plik shell32.dll, w grę nie wchodzi konsola systemowa, gdyż chcę zaprogramować program, który musi niestety podmienić kilka plików w Windowsie. Autoexec.bat chyba na niewiele się zda…, w Viście

…, a może jest jakieś polecenie, dzięki któremu można podmienić używane pliki…,?

Za ewentualne odpowiedzi serdecznie dziękuję!

Jeśli chcesz tylko podmienić parę plików to spróbuj na Knoppixie. Wystarczy go ściągnąć (pod Winem) i wypalić na płytkę. Bootuje się z CD. Powineneś móc podmieniać pliki Winowsowskie na tym systemie ;).

Tak. http://www.winbeta-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=428 i http://www.winbeta-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=161

[gdyż chcę zaprogramować program,] - ehehehehee :lol: :lol: :lol:

Nie ma żadnej możliwości wykonywania poleceń (jak to nazywasz) dosa przy starcie Visty - nie ma dosa w tym systemie !!

Z “zaprogramowaniem programu” do podmiany plików systemowych będzie trudniej:

Zastosowanie:

TakeOwnership("nazwa_pliku.xxx")

po czym możesz za pomocą wywołań: RenameFile(“plik.org”,“plikkopia.org”); // zminiasz nazwe oryginalnego i CopyFileA(“source”,“destin…”); // kopiujesz docelowo Tu masz kod w C++ 3 funckji. 2 pierwsze potrzebne są trzeciej która służy do przejęcia pliku na własność z poziomu kodu:

#include 

#include 


BOOL SetPrivilege(HANDLE hToken, LPCTSTR lpszPrivilege, BOOL bEnablePrivilege)

{

 TOKEN_PRIVILEGES tp;


 LUID luid;


 if(!LookupPrivilegeValue(NULL,lpszPrivilege, luid))

 {

  return FALSE;

 }

 else

 {

   //error

 }


 tp.PrivilegeCount = 1;

 tp.Privileges[0].Luid = luid;


 if(bEnablePrivilege)

 {

  tp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;

 }

 else

 {

  tp.Privileges[0].Attributes = 0;

 }


 if(!AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, tp, sizeof(TOKEN_PRIVILEGES), (PTOKEN_PRIVILEGES) NULL, (PDWORD) NULL))

 {

  return FALSE;

 }

 else

 {

  //error

 }

 return TRUE;

}


BOOL CreateMyACL(SECURITY_ATTRIBUTES * pSA)


{

  TCHAR * szSD = TEXT("D:") // DACL

  TEXT("(D;OICI;GRLOFR;;;AN)")     

  TEXT("(A;;RPWPCCDCLCRCWOWDSDSW;;;SY)") 

  TEXT("(A;OICI;GACCFA;;;LA)")     

  TEXT("(A;OICI;GACCFA;;;S-1-5-11)")   

  TEXT("S:") // SACL

  TEXT("(OU;SAFA;RPWPCCDCLCRCWOWDSDSW;;;S-1-5-18)") 

  TEXT("(OU;SAFA;GACCFA;;;AU)") 

  TEXT("(OU;SAFA;GAWPFW;;;LA)");


  if(pSA == NULL) return FALSE;


  return ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptor(

   szSD,            

   SDDL_REVISION_1,    

   (pSA-lpSecurityDescriptor), 

   NULL);        

}


BOOL TakeOwnership(LPTSTR lpszOwnFile)

{


  BOOL bRetval = FALSE;


  HANDLE hToken = NULL;

  PSID pSIDAdmin = NULL;

  PSID pSIDEveryone = NULL;

  PACL pACL = NULL;

  SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SIDAuthWorld = SECURITY_WORLD_SID_AUTHORITY;

  SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SIDAuthNT = SECURITY_NT_AUTHORITY;

	const int NUM_ACES = 2;

  EXPLICIT_ACCESS ea[NUM_ACES];

  DWORD dwRes;


  if (!AllocateAndInitializeSid(SIDAuthWorld, 1,

           SECURITY_WORLD_RID,

           0,

           0, 0, 0, 0, 0, 0,

           pSIDEveryone)) 

  {

		printf("AllocateAndInitializeSid (Everyone) error %u\n", GetLastError());

    goto Cleanup;

  }


  if (!AllocateAndInitializeSid(SIDAuthNT, 2,

           SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID,

           DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS,

           0, 0, 0, 0, 0, 0,

           pSIDAdmin)) 

  {

    printf("AllocateAndInitializeSid (Admin) error %u\n", GetLastError());

    goto Cleanup;

  }


  ZeroMemory(ea, NUM_ACES * sizeof(EXPLICIT_ACCESS));


  ea[0].grfAccessPermissions = GENERIC_READ;

  ea[0].grfAccessMode = SET_ACCESS;

  ea[0].grfInheritance = NO_INHERITANCE;

  ea[0].Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_SID;

  ea[0].Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP;

  ea[0].Trustee.ptstrName = (LPTSTR) pSIDEveryone;


  ea[1].grfAccessPermissions = GENERIC_ALL;

  ea[1].grfAccessMode = SET_ACCESS;

  ea[1].grfInheritance = NO_INHERITANCE;

  ea[1].Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_SID;

  ea[1].Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_GROUP;

  ea[1].Trustee.ptstrName = (LPTSTR) pSIDAdmin;


  if (ERROR_SUCCESS != SetEntriesInAcl(NUM_ACES,

                     ea,

                     NULL,

                     pACL))

  {

    printf("Failed SetEntriesInAcl\n");

    goto Cleanup;

  }


  dwRes = SetNamedSecurityInfo(

    lpszOwnFile,        

    SE_FILE_OBJECT,      

    DACL_SECURITY_INFORMATION, 

    NULL, NULL,        

    pACL,           

    NULL);           


  if (ERROR_SUCCESS == dwRes) 

  {

    printf("Successfully changed DACL\n");

    bRetval = TRUE;

    // No more processing needed.

		goto Cleanup;

  }

  if (dwRes != ERROR_ACCESS_DENIED)

  {

    printf("First SetNamedSecurityInfo call failed: %u\n", dwRes); 

    goto Cleanup;

  }  if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), 

             TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES, 

             hToken)) 

    {

     printf("OpenProcessToken failed: %u\n", GetLastError()); 

     goto Cleanup; 

    } 


  if (!SetPrivilege(hToken, SE_TAKE_OWNERSHIP_NAME, TRUE))

  {

    printf("You must be logged on as Administrator.\n");

    goto Cleanup; 

  }


  dwRes = SetNamedSecurityInfo(

    lpszOwnFile,        

    SE_FILE_OBJECT,     

    OWNER_SECURITY_INFORMATION, 

    pSIDAdmin,         

    NULL,

    NULL,

    NULL); 


  if (dwRes != ERROR_SUCCESS) 

  {

    printf("Could not set owner. Error: %u\n", dwRes); 

    goto Cleanup;

	}


   if (!SetPrivilege(hToken, SE_TAKE_OWNERSHIP_NAME, FALSE)) 

  {

    printf("Failed SetPrivilege call unexpectedly.\n");

    goto Cleanup;

  }


  dwRes = SetNamedSecurityInfo(

    lpszOwnFile,        

    SE_FILE_OBJECT,   

    DACL_SECURITY_INFORMATION,  

    NULL, NULL,        

    pACL,          

    NULL);          


  if (dwRes == ERROR_SUCCESS)

  {

    printf("Successfully changed DACL\n");

    bRetval = TRUE; 

  }

  else

  {

    printf("Second SetNamedSecurityInfo call failed: %u\n", dwRes); 

  }


Cleanup:


  if (pSIDAdmin)

    FreeSid(pSIDAdmin); 


  if (pSIDEveryone)

    FreeSid(pSIDEveryone); 


  if (pACL)

    LocalFree(pACL);


  if (hToken)

    CloseHandle(hToken);


  return bRetval;


}

pewnie że nie ma ale mi chodziło tylko o emulacje polecenia… :slight_smile:

sCooBy^ - dzięki za przykładowe źródełko