Wolny komp i autostart


(Jacolok) #1

Proszę o sprawdzenie loga i z góry dziękuje za wszelkie porady.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:59:31, on 2007-02-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

d:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

d:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\KeTsOk.KETSOK-8693AA5A\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Colej_uk Design Toolbar Helper - {F5A59502-1D46-4a2b-941A-22D5AB2A5AC9} - C:\Program Files\Colej_uk Design Toolbar\v2.0.0.5\Colej_uk_Design_Toolbar.dll

O2 - BHO: XBTP02634 - {F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: Colej_uk Design Toolbar - {584AAC83-CDBD-4016-9518-96B5016BB0D3} - C:\Program Files\Colej_uk Design Toolbar\v2.0.0.5\Colej_uk_Design_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Stefan] D:\Program Files\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FC7B1C04-B4F2-4F49-8ABF-9EBE7FE7FF49}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: wintxr32 - wintxr32.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

(adam9870) #2

Folder usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HJT.

Czy sam instalowałeś ten toolbar? Jeśli nie to również usuń.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.