Wpis do rejestru


(sexy69bis) #1

Mam w rejestrze wpisany taki kod:
“FirstStart”=hex:00,00,00,00,60,7c,e4,40

utworzyłem skrypt VBS, aby dokonać takiego wpisu.

Dim klucz, oReg, Uruchom, WshShell
Const HKCU = &H80000001

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\.\root\cimv2”)
Set oReg = GetObject(“winmgmts:\.\root\default:StdRegProv”)
Set Uruchom = CreateObject(“WScript.Shell”)

klucz = “Software\TEST”

Uruchom.RegWrite “HKCU” & klucz & “FirstStart”, xxxxx, “REG_BINARY”

Set Uruchom = Nothing
WScript.Quit

co wpisać zamiast xxxxx, aby był taki wpis jak na obrazku?


(FadeMind) #2

https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/03ba4174-78ee-45ee-aa26-d8a0eb610f85/add-reg-key-to-registry-with-hex-data?forum=ITCG


(sexy69bis) #3

Nic tam nie ma, co mogłoby pomóc.