Wyskakujący błąt po przeniesieniu strony

Przeniosłem stronę i wyskakuje mi taki błąd co mam zrobić

Table ‘lowicz_cba_pl.fusion_settings’ doesn’t existTable ‘lowicz_cba_pl.fusion_settings’ doesn’t exist

Warning: include(locale//global.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtual/lowicz.cba.pl/maincore.php on line 167

Warning: include() [function.include]: Failed opening ‘locale//global.php’ for inclusion (include_path=’.:/usr/share/php:/usr/share/pear’) in /var/www/virtual/lowicz.cba.pl/maincore.php on line 167

Table ‘lowicz_cba_pl.fusion_blacklist’ doesn’t exist

adres strony to lowicz.cba.pl a właśnie na ten adres chce przenieść tą stronę http://www.zslowicz.rtu.pl

Musisz też przenieść wszystkie dane z bazy danych.

a jak to zrobić???

A masz dostęp do jakiegoś narzędzia do zarządzania np. phpmyadmin? Jak tak to exportujesz ją do pliku, a w drugiej importujesz ją z pliku.

importowałem i zapisałem to w zip potem rozpakowałem weszłem na drugą stronę i improtowałem

ale wyskoczo mi to

Błąd

zapytanie SQL:

– Baza danych: duch123_pierwsza

CREATE DATABASE duch123_pierwsza DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;

MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

#1044 - Access denied for user ‘duch’@’%’ to database ‘duch123_pierwsza’

pewnie muszę coś zmienić w tym pliku bo te nazwy baz są inne i na innym serwerze jest bo chcę stronę założyć na cba a baze ściągam z rtu

duchu wywal to zapytanie z pliku przed importem :slight_smile:

usunąłem toi wygląda to

-- phpMyAdmin SQL Dump

– version 2.10.3

http://www.phpmyadmin.net

– Host: localhost

– Czas wygenerowania: 06 Paź 2007, 14:55

– Wersja serwera: 4.1.21

– Wersja PHP: 4.4.7

SET SQL_MODE=“NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO”

USE duch123_pierwsza;


– Struktura tabeli dla fusion_admin

CREATE TABLE fusion_admin (

admin_id tinyint(2) unsigned NOT NULL auto_increment,

admin_rights char(2) NOT NULL default ‘’,

admin_image varchar(50) NOT NULL default ‘’,

admin_title varchar(50) NOT NULL default ‘’,

admin_link varchar(100) NOT NULL default ‘reserved’,

admin_page tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘1’,

PRIMARY KEY (admin_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=41 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_admin

INSERT INTO fusion_admin VALUES (1, ‘AD’, ‘admins.gif’, ‘Administratorzy’, ‘administrators.php’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (2, ‘AC’, ‘article_cats.gif’, ‘Kategorie Artyku³ów’, ‘article_cats.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (3, ‘A’, ‘articles.gif’, ‘Artyku³y’, ‘articles.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (4, ‘B’, ‘blacklist.gif’, ‘Czarna Lista’, ‘blacklist.php’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (5, ‘C’, ‘’, ‘Komentarze’, ‘reserved’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (6, ‘CP’, ‘c-pages.gif’, ‘Strony Informacyjne’, ‘custom_pages.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (7, ‘DB’, ‘db_backup.gif’, ‘Kopia bazy danych’, ‘db_backup.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (8, ‘DC’, ‘dl_cats.gif’, ‘Kategorie Download’, ‘download_cats.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (9, ‘D’, ‘dl.gif’, ‘Download’, ‘downloads.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (10, ‘FQ’, ‘faq.gif’, ‘FAQ’, ‘faq.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (11, ‘F’, ‘forums.gif’, ‘Forum’, ‘forums.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (12, ‘IM’, ‘images.gif’, ‘Zarz±dzanie grafikami.’, ‘images.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (13, ‘I’, ‘infusions.gif’, ‘Zarz±dzanie wtyczkami Infusion’, ‘infusions.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (14, ‘IP’, ‘’, ‘Panele wtyczek Infusion’, ‘reserved’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (15, ‘M’, ‘members.gif’, ‘U¿ytkownicy’, ‘members.php’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (16, ‘N’, ‘news.gif’, ‘Newsy’, ‘news.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (17, ‘NC’, ‘news_cats.gif’, ‘Kategorie Newsów’, ‘news_cats.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (18, ‘P’, ‘panels.gif’, ‘Zarz±dzanie Panelami’, ‘panels.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (19, ‘PH’, ‘photoalbums.gif’, ‘Albumy Zdjêæ’, ‘photoalbums.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (20, ‘PI’, ‘phpinfo.gif’, ‘PHP Info’, ‘phpinfo.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (21, ‘PO’, ‘polls.gif’, ‘Ankiety’, ‘polls.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (22, ‘S’, ‘shout.gif’, ‘Shoutbox’, ‘shoutbox.php’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (23, ‘SL’, ‘site_links.gif’, ‘Menu strony’, ‘site_links.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (24, ‘SU’, ‘submissions.gif’, ‘Nades³ane materia³y’, ‘submissions.php’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (25, ‘U’, ‘upgrade.gif’, ‘Aktualizacja’, ‘upgrade.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (26, ‘UG’, ‘user_groups.gif’, ‘Grupy U¿ytkowników’, ‘user_groups.php’, 2);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (27, ‘WC’, ‘wl_cats.gif’, ‘Kategorie Linków’, ‘weblink_cats.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (28, ‘W’, ‘wl.gif’, ‘Linki’, ‘weblinks.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (29, ‘S1’, ‘settings.gif’, ‘G³ówne Ustawienia’, ‘settings_main.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (30, ‘S2’, ‘settings_time.gif’, ‘Ustawienia daty i czasu’, ‘settings_time.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (31, ‘S3’, ‘settings_forum.gif’, ‘Ustawienia Forum’, ‘settings_forum.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (32, ‘S4’, ‘registration.gif’, ‘Ustawienia Rejestracji’, ‘settings_registration.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (33, ‘S5’, ‘photoalbums.gif’, ‘Ustawienia Galerii’, ‘settings_photo.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (34, ‘S6’, ‘settings_misc.gif’, ‘Ustawienia Ró¿ne’, ‘settings_misc.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (35, ‘S7’, ‘settings_pm.gif’, ‘Ustawienia Prywatnych Wiadomo¶ci’, ‘settings_messages.php’, 3);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (36, ‘PH’, ‘photoalbums.gif’, ‘Galeria 2’, ‘photoalbums2.php’, 1);

INSERT INTO fusion_admin VALUES (38, ‘IP’, ‘infusion_panel.gif’, ‘B³êdne Logowania’, ‘…/infusions/bad_login/admin.php’, 4);


– Struktura tabeli dla fusion_article_cats

CREATE TABLE fusion_article_cats (

article_cat_id smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,

article_cat_name varchar(100) NOT NULL default ‘’,

article_cat_description varchar(200) NOT NULL default ‘’,

article_cat_sorting varchar(50) NOT NULL default ‘article_subject ASC’,

article_cat_access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (article_cat_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_article_cats

INSERT INTO fusion_article_cats VALUES (1, ‘PISTOLETY’, ‘’, ‘article_subject ASC’, 0);


– Struktura tabeli dla fusion_articles

CREATE TABLE fusion_articles (

article_id smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,

article_cat smallint(5) unsigned NOT NULL default ‘0’,

article_subject varchar(200) NOT NULL default ‘’,

article_snippet text NOT NULL,

article_article text NOT NULL,

article_breaks char(1) NOT NULL default ‘’,

article_name smallint(5) unsigned NOT NULL default ‘1’,

article_datestamp int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,

article_reads smallint(5) unsigned NOT NULL default ‘0’,

article_allow_comments tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘1’,

article_allow_ratings tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘1’,

PRIMARY KEY (article_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_articles


– Struktura tabeli dla fusion_bad_login

CREATE TABLE fusion_bad_login (

login_id smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,

login_ip varchar(200) NOT NULL default ‘’,

login_time varchar(200) NOT NULL default ‘’,

login_user varchar(200) NOT NULL default ‘’,

PRIMARY KEY (login_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_bad_login


– Struktura tabeli dla fusion_blacklist

CREATE TABLE fusion_blacklist (

blacklist_id smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,

blacklist_ip varchar(20) NOT NULL default ‘’,

blacklist_email varchar(100) NOT NULL default ‘’,

blacklist_reason text NOT NULL,

PRIMARY KEY (blacklist_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_blacklist


– Struktura tabeli dla fusion_comments

CREATE TABLE fusion_comments (

comment_id smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,

comment_item_id smallint(5) unsigned NOT NULL default ‘0’,

comment_type char(2) NOT NULL default ‘’,

comment_name varchar(50) NOT NULL default ‘’,

comment_message text NOT NULL,

comment_smileys tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘1’,

comment_datestamp int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,

comment_ip varchar(20) NOT NULL default ‘0.0.0.0’,

PRIMARY KEY (comment_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_comments


– Struktura tabeli dla fusion_custom_pages

CREATE TABLE fusion_custom_pages (

page_id smallint(5) NOT NULL auto_increment,

page_title varchar(200) NOT NULL default ‘’,

page_access tinyint(3) unsigned NOT NULL default ‘0’,

page_content text NOT NULL,

page_allow_comments tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘0’,

page_allow_ratings tinyint(1) unsigned NOT NULL default ‘0’,

PRIMARY KEY (page_id)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=22 ;

– Zrzut danych tabeli fusion_custom_pages

INSERT INTO fusion_custom_pages VALUES (1, ‘¯YCIORYS JÓZEFA PI£SUDSKIEGO’, 0, '<?php\r\n\r\n?>\r\nStrona g³ówna

\r\n\r\n

\r\n¯YCIORYS JÓZEFA PI£SUDSKIEGOSIZE>

\r\n

\r\n

''<a\r\n

\r\n

\r\n\r\n

¯YCIORYS JÓZEFA PI£SUDSKIEGO

SIZE=\\"4\\"

\r\nJózef Pi³sudski - urodzi³ siê w Zu³owie na Litwie 5 grudnia 1867 r. Pochodzi³ z niezamo¿nej rodziny ziemiañskiej o starych tradycjach niepodleg³o¶ciowych. W 1886 r. wys³any na studia medyczne do Charkowa, prowadzi³ dzia³alno¶æ rewolucyjn± i niepodleg³o¶ciow± w¶ród studentów. Przypadkowo zamieszany w przygotowanie zamachu na cara Aleksandra III, zosta³ aresztowany w Wilnie 1887 i zes³any na Syberiê, gdzie przebywa³ w latach 1888-1892. Po powrocie uczestniczy³ w I Zje¼dzie PPS w 1893 r. Powo³a³ (m.in. z udzia³em Stanis³awa Wojciechowskiego) w 1899 r. organ PPS - \\"Robotnik\\", którego by³ redaktorem i publicyst±. Aresztowany ponownie w 1900 r. w £odzi, uciek³ w roku nastêpnym do Galicji. W czasie rewolucji 1905 r. kierowa³ dzia³alno¶ci± Organizacji Bojowej PPS. Zabiega³ o poparcie Japonii, a tak¿e Austro-Wêgier w walce z Rosj±. Po roz³amie PPS, w 1906 r. zosta³ przywódc± zorientowanej niepodleg³o¶ciowo PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Na terenie Galicji organizowa³ m.in. paramilitarne Zwi±zki Strzeleckie.\r\n

\r\nPo wybuchu I wojny ¶wiatowej zosta³ dowódc± I Pu³ku Legionów Polskich, nastêpnie dowodzi³ I Brygad±. Z jego inicjatywy powsta³a konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa. Przeciwstawi³ siê werbunkowi do Legionów, nie widz±c mo¿liwo¶ci pozostania w obozie pañstw centralnych. W 1917 r. zosta³ internowany przez Niemców w twierdzy magdeburskiej. \r\n

\r\n10 listopada 1918 roku powróci³ do Warszawy entuzjastycznie witany przez rodaków. Jako Naczelnik Pañstwa i Naczelny Wódz obj±³ najwy¿sz± w³adzê w kraju. Kiedy idea federacji z Litw± i Bia³orusi± oraz sojuszu z Ukrain± , dla przeciwstawienia siê imperialnym planom Rosji, zawiod³a, zdo³a³ jako Wódz Naczelny (od marca 1920 r. Pierwszy Marsza³ek Polski) odeprzeæ zwyciêsko agresjê bolszewick± w 1920 roku. Pozostaj±c w krytyce wobec ówczesnego parlamentaryzmu i konflikcie z endecj± wycofa³ siê w 1923 r. z oficjalnego ¿ycia politycznego.\r\n

\r\n \r\nW maju 1926 r. za pomoc± zamachu stanu przej±³ w³adzê w pañstwie, g³osz±c has³o sanacji, czyli uzdrowienia stosunków w kraju. W swym rêku skupi³ faktyczn± w³adzê, chocia¿ w latach 1926-35 formalnie by³ tylko ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Si³ Zbrojnych, a w latach 1926-28 i w 1930 r. premierem. Nie przyj±³ natomiast urzêdu prezydenta.\r\n

\r\nG³osz±c idee nadrzêdno¶ci pañstwa zmierza³ do ograniczenia roli parlamentu, rozszerzenia w³adzy wykonawczej, zwiêkszenia roli prezydenta. W 1930 r. zdecydowa³ siê na aresztowanie przywódców Centrolewu. Autorytarny system rz±dów pomajowych nie zlikwidowa³ podstawowych swobód demokratycznych, ograniczaj±c je jedynie w znacznym stopniu, nie unicestwia³ te¿ opozycyjnych partii politycznych i ich prasy.\r\n

\r\nW sprawach polityki zagranicznej, zachowywa³ sojusz z Francj±, doprowadzi³ do uk³adu o nieagresji ze Zwi±zkiem Radzieckim w 1922 r. i z Niemcami w 1934 r.\r\n

\r\nZmar³ 12 maja 1935 roku. Jego cia³o z³o¿ono w Krypcie ¶wiêtego Leonarda, a pó¼niej w Krypcie Srebrnych Dzwonów Katedry Wawelskiej.

\r\n

\r\n\r\n\r\nopracowa³ artyku³ Dariusz Nowiñski \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n Strona g³ówna ', 0, 0);

INSERT INTO `fusion_custom_pages` VALUES (2, '¦PIEWNIK', 0, ' Strona g³ówna \r\n

\r\n \r\n1)HYMN POLSKI

\r\n 2) MARSZ STRZELCÓW

\r\n 3)

\r\n

\r\n\r\n \r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n

\r\n \r\n\r\n

Walecznych tysi±c opuszcza Warszawê,

\r\nPrzysiêga klêcz±c: „Naszym ¶wiadkiem Bóg!

\r\nZ bagnetem w rêku Pójdziem w ¶wiêt± sprawê,

\r\n¦mieræ naszym has³em, niechaj zadr¿y wróg”.

\r\nJu¿ dobosz zagrzmia³, ju¿ sojusz zawarty,

\r\nZ panewk± pró¿n± idzie w bój Pu³k Czwarty.

\r\n\r\nWiadoma ¶wiatu ta s³awna Olszyna,

\r\nGdzie nieprzyjaciel twardym murem sta³:

\r\nPaszcz tysi±c zieje, rze¼ siê krwawa zaczyna,

\r\nJu¿ mur zwalony, nie pad³ ani strza³.

\r\nOkropny przestrach pad³ na t³um roz¿arty,

\r\nSpokojnie wróci³ do Pragi Pu³k Czwarty.

\r\n\r\nPod Ostro³êk± wróg siê dumnie zrywa,

\r\nOtacza wolnych dzikiej hordy wa³.

\r\n¦mieræ albo ¿ycie, tu wyboru nie ma,

\r\nZ bagnetem w rêku, nie pad³ ani strza³.

\r\nI ju¿ dla naszych odwrót jest otwarty,

\r\nI któ¿ to dzia³a³? A by³ to Pu³k Czwarty!

\r\n\r\nOn to po ciê¿kiej i krwawej rozprawie,

\r\nJak ostry piorun, jako bitwy pan,

\r\nPonuro wraca³ ku têsknej Warszawie,

\r\nKrew obmy³ w Wi¶le ju¿ z przyschniêtych ran.

\r\nCzerwono p³ynie w morzu pr±d niestarty,

\r\nKrew to walecznych: przela³ j± Pu³k Czwarty.

\r\n \r\nDaremne mêstwo - Ojczyzna zgubiona.

\r\nAch, nie pytajcie, kto spe³ni³ ten czyn.

\r\nZabójczy potwór wyszed³ z matki ³ona,

\r\nOjczyzny zgub± jest wyrodny syn.

\r\nW kawa³ki znowu kraj polski rozdarty,

\r\nKrwawymi ³zami zap³aka³ pu³k Czwarty.

\r\n\r\n¯egnajcie bracia, których nam przy boku

\r\nZa ¶wiêt± sprawê wziê³a ¶mierci d³oñ,

\r\nWam lepszy udzia³ dosta³ siê w wyroku,

\r\nNam chytra zdrada wziê³a z rêki broñ.

\r\nJak biedny tu³acz na kiju oparty,

\r\nW kraj obcy idzie nasz dzielny Pu³k Czwarty.

\r\n\r\nDziesiêciu mê¿ów ob³±kanym krokiem

\r\nPrzechodzi chwiejno przez graniczny s³up.

\r\nCiekawym zewsz±d patrz± na nich okiem,

\r\nZ nich ka¿dy idzie jak bez ¿ycia trup.

\r\nKtó¿ idzie? Stójcie! – grzmi± graniczne warty.

\r\n– My to dziesiêciu: ca³y nasz Pu³k Czwarty!

\r\n\r\n \r\n \r\n

BYWAJ DZIEWCZÊ ZDROWE

\r\n \r\n

Bywaj dziewczê zdrowe, Ojczyzna mnie wo³a,

\r\nIdê za kraj walczyæ w¶ród rodaków ko³a,

\r\nI choæ przyjdzie ¶cigaæ jak najdalej wroga,

\r\nNigdy nie zapomnê, jak mi jeste¶ droga.

\r\n\r\nPo có¿ ta ³za w oku, po có¿ serca bicie,

\r\nTobiem winien mi³o¶æ, a Ojczy¼nie ¿ycie,

\r\nPamiêtaj ¿e¶ Polka, ¿e to za kraj walka.

\r\nNiepodleg³o¶æ Polski – to twoja rywalka.

\r\n\r\nPolka mnie zrodzi³a, z jej piersi wyssa³em:

\r\nByæ ojczy¼nie wiernym, a kochance sta³ym.

\r\nI choæ przyjdzie zgin±æ w ojczystej potrzebie,

\r\nNie rozpaczaj dziewczê, zobaczymy siê w niebie.

\r\n\r\nCzujê to, bom Polka, Ojczyzna w potrzebie.

\r\nNie pamiêtaj o mnie, nie oszczêdzaj siebie,

\r\nKto nie zna jej cierpieñ i g³os jej przyt³umi,

\r\nNie godzien mi³o¶ci i kochaæ nie umie.

\r\n\r\nTy godnie odpowiesz, o to siê nie troszczê,

\r\n¯e jeste¶ mê¿czyzn± tego ci zazdroszczê.

\r\nTy znasz moje serce, ty znasz moj± duszê,

\r\n¯em nie zdolna walczyæ, tyle cierpieæ muszê.

\r\n\r\nNie mów o rozpaczy, bo to s³abo¶æ duszy,

\r\nBo mnie tylko jarzmo mego kraju wzruszy.

\r\nGdzie b±d¼ siê spotkamy, spotkamy siê przecie

\r\nZawsze Polakami, chocia¿ w innym ¶wiecie.

\r\n \r\n\r\n \r\nMODLITWA STRZELECKA

\r\n \r\n

O Panie Bo¿e, Ojcze nasz,

\r\nW opiece swej nas miej,

\r\nStrzeleckich serc Ty drgnienia znasz,

\r\nNam pomóc zawsze chciej.

\r\n\r\nWszak Ciebie i Ojczyznê,

\r\nMi³uj±c chcemy ¿yæ!

\r\nStrzeleckim prawom w ¿ycia dniach

\r\nWiernymi zawsze byæ!

\r\n \r\n \r\n