Wyświetlanie tablicy w poziomie TURBO PASCAL


(Tezarrus) #1

witam napisalem sobie programik, niestety nie wiem jak zrobić aby tablice były wyświetlane w poziomie a nie w pionie ( jak jest więcej liczb do wypisania i są w pionie nie mieszczą się na ekranie )

uses crt;

type

plik=file of integer;

var

dok1:plik;

kl:char;

x:array [1..200] of integer;

i,z,y,pom,ilosc,j,k:integer;

zmiana:boolean;

       procedure cos;

            begin

               assign (dok1,'ooo.txt');

               rewrite(dok1);

               textcolor(1);

               writeln ( ' podaj ile liczb: '); readln(y);

            end;

       procedure zapelnij;

             begin

                 for i:=1 to y do

             begin

               x[i]:=random(y);

             end;

             end;

         procedure pokaz;

              begin

                 for i:=1 to y do

              begin

              textcolor(16);

                 writeln(x[i]);

                 end;

              end;

              procedure daj;

              begin

               for i := 1 to y do begin

  for j := 1 to y-1 do begin

   if x[j] < x[j+1] then

   begin

    k := x[j];

    x[j] := x[j+1];

    x[j+1] := k;

   end;

  end;

 end; for i := 1 to y do

  writeln(x[i]);

  end;procedure coscos;

            begin

textbackground(7);

clrscr;

cos;

zapelnij;

writeln(' twoich liczb wylosowanych: ');

pokaz;

textcolor(12);

writeln( ' Ich srednia arytmetyczna: ', x[i]/y:0:2);

writeln( ' Te liczby posortowane od najwiekszej: ');

daj;

write(dok1,i);

close(dok1);

assign(dok1,'ooo.txt');

reset (dok1);

while not eof (dok1) do

     begin

read (dok1,z);

       end;

close(dok1);

      end;begin

repeat kl:=#47;

coscos;

textcolor(8);

writeln ( ' - PRACUJ DALEJ, - WYJDZ ');

kl:=readkey

until

kl=#27;


end.

dzięki.


(Solak Lukas) #2

Zamiast writeln, użyj write. Pamiętaj o spacji, między kolejnymi elementami tablicy.