Your Computer is infected! Uour copmuter is in Danger!


(Slq Babe) #1

Dostałem laptopa do wyczyszczenia i co widze masa ikonek w trayu...

Your Computer is infected!

Uour copmuter is in Danger!

Your Computer is hack!

do tego w kazdym zainstalowanym antyvirusie znajduje on virusa...

Tak samo w logach... logi pliki txt avast widzi jako vrius/trojan czy plik niebiezpiczny. Podaje logi.

(Pisze to z kompa stacjonarnego ... zrobienie czegokolwiek na tym laptaku graniczy z cudem. Logi z laptaka pendrivem przenioslem na kompa stacjonarnego)

Hijackthis 1.99.1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:50:50, on 2007-08-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\medctrro.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\WINDOWS\system32\kernelwind32.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q5.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Documents and Settings\Natalia\Desktop\naprawa\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{98D58420-BA1E-4696-A4FD-33F70CAAF984}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ati2kaag - ati2kaag.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: ICF - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\icf.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

Hijackthis 2 Beta

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 10:51:23, on 2007-08-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\medctrro.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\WINDOWS\system32\kernelwind32.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q5.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Documents and Settings\Natalia\Desktop\naprawa\HiJackThis_v2\HiJackThis_v2.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{98D58420-BA1E-4696-A4FD-33F70CAAF984}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ati2kaag - ati2kaag.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: ICF - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\icf.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE


--

End of file - 10008 bytes

Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."]

"Firewall auto setup" = "C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"igfxtray" = "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"igfxhkcmd" = "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"igfxpers" = "C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" ["Intel Corporation"]

"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]

"ehTray" = "C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [MS]

"LaunchApp" = "Alaunch" ["Acer Inc."]

"RTHDCPL" = "RTHDCPL.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"SkyTel" = "SkyTel.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"AzMixerSel" = "C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"ntiMUI" = "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe" [null data]

"ADMTray.exe" = ""C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"" ["Avocent Inc."]

"eDataSecurity Loader" = "C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" ["HiTRUST"]

"IMJPMIG8.1" = ""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32" [MS]

"MSPY2002" = "C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC" [null data]

"PHIME2002ASync" = "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC" [MS]

"PHIME2002A" = "C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName" [MS]

"ePower_DMC" = "C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" ["Acer Incorporated"]

"Acer ePower Management" = "C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot" ["Acer Value Labs, Taiwan"]

"LManager" = "C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" ["Dritek System Inc."]

"eRecoveryService" = "C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe" ["acer Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Sony Ericsson PC Suite" = ""C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"Google Desktop Search" = ""C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup" ["Google"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Notifier BHO"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Display Panning CPL Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Display Panning CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "HyperTerminal Icon Ext"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{6af09ec9-b429-11d4-a1fb-0090960218cb}" = "My Bluetooth Places"

 -> {HKLM...CLSID} = "Moje miejsca interfejsu Bluetooth"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\btneighborhood.dll" ["Broadcom Corporation."]

"{2b45bd21-71f8-4c8c-a87a-7eeb25a1a3e0}" = "EPM-PO Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "EPM-PO Shell Extensions"

          \InProcServer32\(Default) = "epm-po.dll" ["Acer Labs USA"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{A5110426-177D-4e08-AB3F-785F10B4439C}" = "Sony Ericsson File Manager"

 -> {HKLM...CLSID} = "Sony Ericsson File Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\File Manager\fmgrgui.dll" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL" ["Google"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> ati2kaag\DLLName = "ati2kaag.dll" [file not found]

<> igfxcui\DLLName = "igfxdev.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

EDSshellExt\(Default) = "{29FF7AB0-BE34-4992-A30B-53A9D86EE239}"

 -> {HKLM...CLSID} = "eDSshlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\eDSshellExt.dll" ["HiTRUST"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

EDSshellExt\(Default) = "{29FF7AB0-BE34-4992-A30B-53A9D86EE239}"

 -> {HKLM...CLSID} = "eDSshlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\eDSshellExt.dll" ["HiTRUST"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|

Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"InstallVisualStyle" = (REG_EXPAND_SZ) C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

{unrecognized setting}


"InstallTheme" = (REG_EXPAND_SZ) C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Natalia\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Natalia" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

"BTTray" -> shortcut to: "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe" ["Broadcom Corporation."]

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\wshbth.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 05, 08 - 25

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 06 - 07Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Acer eDataSecurity Management"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll" ["HiTRUST"]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AdminWorks Agent X6, AWService, ""C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe"" ["Avocent Inc."]

Automatic LiveUpdate Scheduler, Automatic LiveUpdate Scheduler, ""C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Bluetooth Service, btwdins, "c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe" ["Broadcom Corporation."]

Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

Windows Service Pack Installer update service, spupdsvc, "C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = "FXSMON.DLL" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 43 seconds.

---------- (total run time: 88 seconds)

ComboFix

ComboFix 07-08-17.2 - "Natalia" 2007-08-23 10:54:31.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1033.18.214 [GMT 2:00]

 * Created a new restore point((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C:\Autorun.inf

C:\DOCUME~1\Natalia\APPLIC~1.\microsoft\internet explorer\Desktop.htt

C:\DOCUME~1\NATALIA\APPLIC~1\install.dat

C:\Program Files\bravesentry

C:\Program Files\bravesentry\BraveSentry.exe

C:\Program Files\bravesentry\BraveSentry.lic

C:\Program Files\bravesentry\BraveSentry0.bs

C:\Program Files\bravesentry\BraveSentry1.bs

C:\Program Files\FunWebProducts

C:\Program Files\FunWebProducts\Installr\Cache\00180A0D.exe

C:\Program Files\FunWebProducts\Installr\Cache\files.ini

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\001AEDEB.urr

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MailStampBtn.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignatureInsertBtn.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MySignaturePreviewBtn.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyStationeryBtn.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\res100.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\SmileyCentralBtn.html

C:\setup.exe

C:\WINDOWS\deskcfg.dat

C:\WINDOWS\desktop.html

C:\WINDOWS\system32\4_exception.nls

C:\WINDOWS\system32\DefLib.sys

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q1.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q2.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q5.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q6.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q7.exe

C:\WINDOWS\system32\dllh8jkd1q8.exe

C:\WINDOWS\system32\f3PSSavr.scr

C:\WINDOWS\system32\kernelwind32.exe

C:\WINDOWS\system32\vedxg4am1et2.exe

C:\WINDOWS\system32\vedxg6ame4.exe

C:\WINDOWS\system32\vedxga4m1et4.exe

C:\WINDOWS\system32\vedxga4me1.exe

C:\WINDOWS\system32\vx.tll

C:\WINDOWS\system32\winservcs32.dll

C:\WINDOWS\xpupdate.exe

C:\windows\xpupdate.exe((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-------\LEGACY_ICF

-------\LEGACY_RUNTIME

-------\ICF

-------\runtime

-------\SysLibrary((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-23 to 2007-08-23 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-08-23 10:46	51,200	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-08-22 18:45	3,335	-rahs----	C:\WINDOWS\system32\msvc32.dll

2007-08-22 18:44	8,176	--a------	C:\WINDOWS\system32\ati2ksag.sys

2007-08-22 18:44	51,200	--a------	C:\WINDOWS\system32\icf.exe

2007-08-22 18:43	591	--a------	C:\WINDOWS\system32\hrpdcf.bin

2007-08-22 18:43	58,989	--a------	C:\WINDOWS\system32\msdnc0.exe

2007-08-22 18:43	36,442	--a------	C:\WINDOWS\system32\msdnc1.exe

2007-08-22 18:43	21,504	--a------	C:\WINDOWS\system32\msdnc9.exe(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


2007-08-22 18:45	3584	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

2007-07-28 00:07	783224	--a------	C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-07-28 00:02	94416	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-07-28 00:02	92848	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-07-28 00:00	23152	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-07-27 23:59	42912	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-07-27 23:58	26624	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-07-27 23:57	95608	--a------	C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-07-15 22:33	---------	d--------	C:\Program Files\Skype

2007-07-15 22:33	---------	d--------	C:\Program Files\Common Files\Skype

2007-06-26 17:13	851968	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll

2007-06-26 16:35	665600	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll

2007-06-26 08:08	1104896	--a------	C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2007-06-26 08:08	1104896	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxml3.dll

2007-06-19 15:31	282112	--a------	C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2007-06-19 15:31	282112	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\gdi32.dll

2007-06-15 10:12	96256	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\inseng.dll

2007-06-15 10:12	616960	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll

2007-06-15 10:12	55808	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll

2007-06-15 10:12	532480	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll

2007-06-15 10:12	474112	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\shlwapi.dll

2007-06-15 10:12	449024	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll

2007-06-15 10:12	39424	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll

2007-06-15 10:12	357888	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtmsft.dll

2007-06-15 10:12	3064320	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll

2007-06-15 10:12	251904	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\iepeers.dll

2007-06-15 10:12	205824	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll

2007-06-15 10:12	16384	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll

2007-06-15 10:12	151040	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdfview.dll

2007-06-15 10:12	1498112	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\shdocvw.dll

2007-06-15 10:12	146432	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll

2007-06-15 10:12	1054208	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\danim.dll

2007-06-15 10:12	1022976	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\browseui.dll

2007-06-14 12:32	18432	---------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe

2007-06-13 12:23	1033216	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe

2007-06-13 12:23	1033216	--a------	C:\WINDOWS\explorer.exe

2007-06-11 23:51	10834944	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmp.dll((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*Note* empty entries & legit default entries are not shown 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2006-03-23 12:17]

"igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2006-03-23 12:13]

"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2006-03-23 12:17]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 00:56 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]

"ehTray"="C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 13:56]

"LaunchApp"="Alaunch" []

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-06-28 14:54 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 18:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-12-22 19:58]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07]

"ntiMUI"="C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe" [2006-12-22 20:05]

"ADMTray.exe"="C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe" [2005-10-24 16:45]

"eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2005-12-27 15:50]

"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-10 20:00]

"MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-10 20:00]

"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-10 20:00]

"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-10 20:00]

"ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-08-10 19:29]

"Acer ePower Management"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe" [2006-12-22 20:22]

"LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-07-20 22:15]

"eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe" [2006-01-24 18:00]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2006-12-22 18:44]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2006-10-25 06:37]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-07-28 00:03]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 23:46]

"Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 16:17]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-05-07 17:18]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 04:00]

"Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2007-08-13 16:54]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-07-02 17:10]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-10 20:00]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-04-17 23:41]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-05 13:03]


C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-01-17 10:45:32]

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2006-11-10 19:22:29]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ati2kaag] 

ati2kaag.dll 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"appinit_dlls"=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL


R0 UBHelper;UBHelper;C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys

R1 OsaFsLoc;OsaFsLoc;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\OsaFsLoc.sys

R2 int15.sys;int15.sys;\??\C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys

R2 osaio;osaio;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys

R2 osanbm;osanbm;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys

R3 Cam5603D;Acer OrbiCam;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BisonCam.sys

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys

R3 EMSCR;EMSCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EMS7SK.sys

R3 ESDCR;ESDCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESD7SK.sys

R3 ESMCR;ESMCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESM7SK.sys

R3 NdisFilt;OSA NdisFilter Protocol;C:\WINDOWS\system32\Drivers\NdisFilt.sys

S2 cb52671032;Mi041322t Windows Browser Servce;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

S2 sb04760632;Wi076506Shell Control Servic;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

S3 k510bus;Sony Ericsson K510 Driver driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510bus.sys

S3 k510mdfl;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdfl.sys

S3 k510mdm;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdm.sys

S3 k510mgmt;Sony Ericsson K510 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mgmt.sys

S3 k510obex;Sony Ericsson K510 USB WMC OBEX Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510obex.sys


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

cb52671032

sb04760632**************************************************************************


catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-08-23 10:58:24

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI


scanning hidden processes ...


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden files: 0


**************************************************************************


Completion time: 2007-08-23 11:01:14 - machine was rebooted

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-08-23 11:01


	--- E O F ---

(jessica) #2

Logi nie zgadzają się ze sobą, więc żeby uaktualnić sytuację, dasz nowe logi.

Ale przedtem zrób te poniższe:

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\DOCUME~1\Natalia\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\msvc32.dll

C:\WINDOWS\system32\icf.exe

C:\WINDOWS\system32\hrpdcf.bin

C:\WINDOWS\system32\msdnc0.exe 

C:\WINDOWS\system32\msdnc1.exe 

C:\WINDOWS\system32\msdnc9.exe

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie nowy log)

Nie znam tych usług - znasz je?

Ten klucz związany jest z tymi nieznanymi usługami.

Teraz daj te logi: z Combo zrobiony w czasie usuwania, z Sillenta i Hijacka.

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

EDIT:

To jest też nieznane i powstało w tej samej minucie, co infekcja, więc jest baardzo podejrzane.

Sprawdź go na http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

jessi


(Slq Babe) #3

Tego wpisu już mi nie znalazło być może dlatego, że najpierw robiłem skan hijackiem i silentem a pozniej combofixem i mogly zostac usuniete.

Nowe logi

Hijack

SilentRunners

ComboFix

S2 cb52671032;Mi041322t Windows Browser Servce;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs 

S2 sb04760632;Wi076506Shell Control Servic;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Co do tych wpisów kompletnie nie wiem czego moga dotyczyć..

Złączono Posta : 23.08.2007 (Czw) 12:33

Edit:

Scan pliku ati2ksag.sys

wklej.org nie działą... więc logi w poscie


(jessica) #4

Po pierwsze: ani Hijack, ani Sillent nie potrafią usuwać plików, a ComboFix też nie usuwał tego "winlogona" (a przynajmniej nie widać tego w jego sekcji "Other Deletions")

Po drugie: logi z Hijacka i Sillenta są czyste.

Po trzecie: u mnie "wklej.org" działa bez problemów.

Po czwarte - usuwanie tych nieznanych:

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) cmd >> zastosować te komendy (po każdej wciśnij "ENTER"):

Potem:

Potem daj nowy log z ComboFixa.

jessi


(Slq Babe) #5

Usunięte...

Log

ComboFix 07-08-17.2 - "Natalia" 2007-08-23 13:11:18.3 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1033.18.111 [GMT 2:00]((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-23 to 2007-08-23 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-08-23 10:46	51,200	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


2007-08-22 18:45	3584	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

2007-07-28 00:07	783224	--a------	C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-07-28 00:02	94416	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-07-28 00:02	92848	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-07-28 00:00	23152	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-07-27 23:59	42912	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-07-27 23:58	26624	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-07-27 23:57	95608	--a------	C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-07-15 22:33	---------	d--------	C:\Program Files\Skype

2007-07-15 22:33	---------	d--------	C:\Program Files\Common Files\Skype

2007-06-26 17:13	851968	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll

2007-06-26 16:35	665600	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll

2007-06-26 08:08	1104896	--a------	C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2007-06-26 08:08	1104896	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxml3.dll

2007-06-19 15:31	282112	--a------	C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2007-06-19 15:31	282112	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\gdi32.dll

2007-06-15 10:12	96256	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\inseng.dll

2007-06-15 10:12	616960	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll

2007-06-15 10:12	55808	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll

2007-06-15 10:12	532480	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll

2007-06-15 10:12	474112	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\shlwapi.dll

2007-06-15 10:12	449024	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll

2007-06-15 10:12	39424	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll

2007-06-15 10:12	357888	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtmsft.dll

2007-06-15 10:12	3064320	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll

2007-06-15 10:12	251904	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\iepeers.dll

2007-06-15 10:12	205824	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll

2007-06-15 10:12	16384	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll

2007-06-15 10:12	151040	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdfview.dll

2007-06-15 10:12	1498112	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\shdocvw.dll

2007-06-15 10:12	146432	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll

2007-06-15 10:12	1054208	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\danim.dll

2007-06-15 10:12	1022976	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\browseui.dll

2007-06-14 12:32	18432	---------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe

2007-06-13 12:23	1033216	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe

2007-06-13 12:23	1033216	--a------	C:\WINDOWS\explorer.exe

2007-06-11 23:51	10834944	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmp.dll((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*Note* empty entries & legit default entries are not shown 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2006-03-23 12:17]

"igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2006-03-23 12:13]

"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2006-03-23 12:17]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 00:56 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]

"ehTray"="C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 13:56]

"LaunchApp"="Alaunch" []

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-06-28 14:54 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 18:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-12-22 19:58]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07]

"ntiMUI"="C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe" [2006-12-22 20:05]

"ADMTray.exe"="C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe" [2005-10-24 16:45]

"eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2005-12-27 15:50]

"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-10 20:00]

"MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-10 20:00]

"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-10 20:00]

"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-10 20:00]

"ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-08-10 19:29]

"Acer ePower Management"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe" [2006-12-22 20:22]

"LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-07-20 22:15]

"eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe" [2006-01-24 18:00]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2006-12-22 18:44]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2006-10-25 06:37]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-07-28 00:03]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 23:46]

"Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 16:17]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-05-07 17:18]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 04:00]

"Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2007-08-13 16:54]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-07-02 17:10]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-10 20:00]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-04-17 23:41]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-05 13:03]


C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-01-17 10:45:32]

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2006-11-10 19:22:29]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"appinit_dlls"=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL


R0 UBHelper;UBHelper;C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys

R1 OsaFsLoc;OsaFsLoc;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\OsaFsLoc.sys

R2 int15.sys;int15.sys;\??\C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys

R2 osaio;osaio;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys

R2 osanbm;osanbm;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys

R3 EMSCR;EMSCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EMS7SK.sys

R3 ESDCR;ESDCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESD7SK.sys

R3 ESMCR;ESMCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESM7SK.sys

R3 NdisFilt;OSA NdisFilter Protocol;C:\WINDOWS\system32\Drivers\NdisFilt.sys

S3 Cam5603D;Acer OrbiCam;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BisonCam.sys

S3 k510bus;Sony Ericsson K510 Driver driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510bus.sys

S3 k510mdfl;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdfl.sys

S3 k510mdm;Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mdm.sys

S3 k510mgmt;Sony Ericsson K510 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510mgmt.sys

S3 k510obex;Sony Ericsson K510 USB WMC OBEX Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k510obex.sys


*Newly Created Service* - INT15.SYS


**************************************************************************


catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-08-23 13:12:45

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI


scanning hidden processes ...


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden files: 0


**************************************************************************


Completion time: 2007-08-23 13:13:31

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-08-23 13:13

C:\ComboFix3.txt ... 2007-08-23 11:01

C:\ComboFix2.txt ... 2007-08-23 12:16


	--- E O F ---

(jessica) #6

Ja nie widzę teraz już nic podejrzanego w tym logu. :slight_smile: :slight_smile:

jessi


(Lost World) #7

Kosmetyka

Zbędniki w Autostracie

Optymalizacja XP : http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Podstawy optymalizacji systemu windows xp :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ymalizacja


Czyszczenie rejestru:

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

RegSeeker + Opis