Youtube dl


(dominikk26) #1

W jaki sposób mogę zapisać lokalizacje stworzonego pliku bo chciałbym otworzyć okno eksploratora z zaznaczonym plikiem. Jak sprawdzić czy pobieranie nie zostało w jakiś sposób przerwane aby moc wykonać odpowiednie teksty.
Jak zrobić zapytania np if (this) then begin
i kilka rzeczy ma raz
a nie ze za kazdym razem musze dac if.
Czy da się stworzyć liste z pomoca youtube -F link ktora bedzie wpisana w tablice i bym mogl wyselekcjonowac z niej te numery i stworzyc wlasny tekst do wyswietlenia. Jak sprawdzić wartość null wpisana? Jak sprawdzić czy wpisany tekst jest liczba;
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
:audio
:types
cls
Color 0b
mode con:cols=116 lines=43
echo Skrypt do pobierania z youtube stworzony przez Dominik.
echo.
echo.
set /P "audio=Podaj link: "
if “!audio!” == “exit” echo Wychodzenie z programu
if “!audio!” == “exit” (pause)
if “!audio!” == “exit” (exit /B)
set /P "types=Podaj numer formatu: "
cls
echo.
echo Czekaj na rozpoczecie.
%cd%\youtube-dl.exe -f “!types!” -o “Download%%(title)s.%%(ext)s” "!audio!"
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo Ukonczono pobieranie.
echo.
echo Pliki znajdziesz tutaj %cd%\Download
echo.
echo.
echo.
echo.
pause
cls
%cd%\DownloaderFast.bat
exit /B