Zamula kompter i internet

Witam…strasznie mi zamula komputer i internet. Mam łacze o predkosci 2 mb a czasami cięzko otworzyc strone interneową . zamieszczam moje logi z hijack…prosze o spawdzenie… gory dziekuj.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:33:21, on 2011-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\avp.exe

C:\Program Files\Belkin\F5D7051\WLService.exe

C:\Program Files\Belkin\F5D7051\WLanCfgG.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\avp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\PROGRA~1\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ipla\ipla.exe

C:\Documents and Settings\areq\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Documents and Settings\areq\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\ievkbd.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: FlashGetBHO - {b070d3e3-fec0-47d9-8e8a-99d4eeb3d3b0} - C:\Documents and Settings\areq\Dane aplikacji\FlashGetBHO\FlashGetBHO3.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\klwtbbho.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe”

O4 - HKLM…\Run: [switchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM…\Run: [AdobeCS5ServiceManager] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe” -launchedbylogin

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu 10] “C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Documents and Settings\areq\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [iPLA!] C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun

O4 - HKCU…\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User ‘Default user’)

O4 - Startup: TalkTalk Setup CD Reporting Tool.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download all by FlashGet3 - C:\Documents and Settings\areq\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetAllUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Download by FlashGet3 - C:\Documents and Settings\areq\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy poomocy FlashGet3 - C:\Documents and Settings\areq\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet3 - C:\Documents and Settings\areq\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetAllUrl.htm

O9 - Extra button: Wpis w blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Wpis w blogu w Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll

O9 - Extra button: &Klawiatura wirtualna - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: &Sprawdzanie adresów internetowych - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://software.kuaiche.com

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\AVP11\mzvkbd3.dll,C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\AVP11\kloehk.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 10 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.10.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2011\avp.exe

O23 - Service: Belkin High-Speed Mode Wireless G USB Driver (Belkin High-Speed Mode Wireless G USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\F5D7051\WLService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBackMonitor - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\MBK\MBackMonitor.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: PEVSystemStart - Unknown owner - C:\ComboFix\PEV.cfxxe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

End of file - 11793 bytes

Wklej log z otl http://forum.dobreprogramy.pl/otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

Nie moge otworzyc programu OTL…jak klikam na program to mi wyskakuje bład :

AppName: otl.exe AppVer: 3.2.20.6 ModName: kernel32.dll

ModVer: 5.1.2600.5781 Offset: 00012afb

Pobierz z tego adresu http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

lub z tych http://www.itxassociates.com/OT-Tools/OTL.exehttp://www.itxassociates.com/OT-Tools/OTL.comhttp://www.itxassociates.com/OT-Tools/OTL.scr

probowałem z wszystkich linkow i zawsze ten sam problem…

Przeskanuj programem Dr.WEB CureIt.

skanowalem i nadal bez zmian

Dodane 29.01.2011 (So) 0:46

jak probuje właczyc OTL to uzycie procesora jest 100% i wysakuje błąd :

Sygnatura błędu

AppName: otl.scr AppVer: 3.2.20.6 ModName: kernel32.dll

ModVer: 5.1.2600.5781 Offset: 00012afb

Spróbuj przeskanować programem Malwarebytes Anti-Malware.

zeskanowałem Malwarebytes Anti-Malware .

Malwarebytes’ Anti-Malware 1.50.1.1100

http://www.malwarebytes.org

Wersja bazy: 5633

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

2011-01-29 12:16:23

mbam-log-2011-01-29 (12-16-23).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:|D:|E:|F:|G:|H:|)

Przeskanowano obiektów: 397757

Upłynęło: 2 godzin(y), 52 minut(y), 2 sekund(y)

Zainfekowanych procesów w pamięci: 0

Zainfekowanych modułów w pamięci: 0

Zainfekowanych kluczy rejestru: 0

Zainfekowanych wartości rejestru: 0

Zainfekowane informacje rejestru systemowego: 0

Zainfekowanych folderów: 0

Zainfekowanych plików: 6

Zainfekowanych procesów w pamięci:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych modułów w pamięci:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych kluczy rejestru:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych wartości rejestru:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowane informacje rejestru systemowego:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych folderów:

(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych plików:

e:\Adobe\adobe photoshop cs5\keygen.exe (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

e:\pobrane\21.11.2010_fresh_kaspersky_keys\winrar 3.93 pro final 2010-full\winrar 3.93 pro final 2010-full\winrar3.93.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Quarantined and deleted successfully.

e:\pobrane\adobe photoshop cs5 extended pl\Keygen\keygen.exe (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

e:\pobrane\adobe_photoshop_cs5_extended_pl\adobe photoshop cs5 extended pl\Keygen\keygen.exe (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

g:\programy po instalacji\removewga.exe (PUP.RemoveWGA) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\system32\secushr.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Dodane 29.01.2011 (So) 13:26

lecz nadal nie otworze OTL

Spróbuj teraz pobrać nowego OTL-a.

caly czas to samo

http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0111/otl6d5d.jpg

Spróbuj w trybie awaryjnym.

w trybie awaryjnym tak samo…ten sam błąd

Dodane 30.01.2011 (N) 10:43

czy moze mi ktos pomoc??