Zamula komputer podejrzany to olhrwef.exe


(M Kate) #1

Witam mam problem z laptopem:

  1. chodzi bardzo wolno, ciągle zawiesza się !

  2. zauważyłam brak możliwości zaznaczenia opcji "pokaż ukryte pliki"

  3. podejrzewam że za przyczyną tego stoi wirus olhrwef.exe

  4. antywirus przed podaniem logów został skasowany

  5. logi :

a. Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:47:01, on 2009-03-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe

C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcFnF5.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX4400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SAC.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Picture Motion Browser Media Check Tool.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE


--

End of file - 12248 bytes

b. combofix


(Spandau) #2

Wylecz pendriva lub kartę pamięci

Flash Disinfector lub Perlovga Removal Tool

lub format

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(M Kate) #3

Dziękuję za szybką odpowiedź

oto log http://www.wklejto.pl/27992


(Spandau) #4

Log wygląda na czysty.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Przeskanuj system daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(M Kate) #5

zrobiłam wszystko jak wyżej a to link ze skanu Kaspersky http://www.wklejto.pl/28054

Chciałabym się dowiedzieć przy okazji co to za wirusy i jak je można złapać i jak się przed nimi uchronić


(Spandau) #6

To była infekcja z pendrive O infekcji i sposobach ochrony zobacz tutaj http://www.searchengines.pl/Infekcje-z- ... 94761.html

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Pobierz The Avenger zaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

Instrukcja obsługi programu http://cybertrash.pl/images/tata/Avenger/Avenger.html


(M Kate) #7

zrobione link--> http://www.wklejto.pl/txt28055

serdeczne dzięki za pomoc :smiley:


(Spandau) #8

Myślę że wyłączenie przywracania systemu załatwiło sprawę oczywiście dla pewności możesz przeskanować DrWeb'em Jak skaner nic nie znajdzie to włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach Powinno być OK

:slight_smile: