Zapytanie MySQL, któego nie możńa zamknąć


(Kamilkocon) #1

Witam wszystkich.

Z cudownego snu wyrwał mnie telefon, w wyniku którego oznajmiono mi, że moja strona została zablokowana. Powód, który mi podano to zapytania do bazy MySql, które nie dają się zamknąć. Pracuję na joomli 2.5.

Oto przykładowe zapytanie:

SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published

FROM api8o_content AS a

LEFT JOIN api8o_categories AS c ON c.id = a.catid

LEFT JOIN api8o_users AS ua ON ua.id = a.created_by

LEFT JOIN api8o_users AS uam ON uam.id = a.modified_by

LEFT JOIN (

SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language

FROM api8o_contact_details AS contact

WHERE contact.published = 1

GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by

LEFT JOIN api8o_categories as parent ON parent.id = c.parent_id

LEFT JOIN api8o_content_rating AS v ON a.id = v.content_id

LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM api8o_categories AS cat JOIN api8o_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id

INNER JOIN api8o_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id

WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2013-02-01 11:08:06') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2013-02-01 11:08:06')

GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls

 ORDER BY fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 5

Czy jest tutaj ktoś, kto potrafi mnie nakierować na rozwiązanie sprawy? Stroną zajmuje się amatorsko, na mój gust problem jest z komponentem users, ale ni groma nie wiem co dalej.

Z góry dzięki.

Kalaim


(ra-v) #2

Na tą chwilę po 1. radzę ci wykonać zapytania typu

;OPTIMIZE TABLE api8o_categories;OPTIMIZE TABLE api8o_users;

... na wszystkich tabelach które są w tym zapytaniu. Można to zrobić na 2 kliknięcia w phpMyAdmin

Druga rzecz to wyeksportuj całą bazę do pliku SQL, sprawdź czy eksport się powiódł (WAŻNE: otwórz plik, popatrz czy są wszystkie tabele), wyrzuć wszystkie tabele z bazy i zaimportuj na nowo. MySQL ma tendencję do wykładania się na czymś i potem pojawiają się jakieś wolne zapytania szczególnie z JOINami.Gdybyś nam podesłał zrzut bazy lub tabel w ww. zapytaniu na PW w pliku SQL to mógłbym sprawdzić czy nie ma problemu z samą optymalizacją zapytania (dużo joinów, grupowań, sortowania...).