Zarządzanie urządzeniami w systemie Windows XP

Zarządzanie urządzeniami w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak używać Menedżera urządzeń do zarządzania urządzeniami w systemie Microsoft Windows XP.

Zarządzanie urządzeniami za pomocą Menedżera urządzeń

Menedżer urządzeń oferuje graficzny widok sprzętu zainstalowanego na komputerze, a także sterowników urządzeń i zasobów skojarzonych z tym sprzętem. Menedżer urządzeń stanowi centrum modyfikacji sposobów skonfigurowania sprzętu i jego interakcji z mikroprocesorem komputera.

Korzystanie z Menedżera urządzeń w celu zarządzania urządzeniami i ich sterownikami wymaga następujących uprawnień, z których wszystkie przyznawane są administratorom:

Uprawnienie do ładowania i zwalniania sterowników.

Uprawnienia potrzebne do kopiowania plików do katalogu system32\drivers.

Uprawnienia potrzebne do zapisywania ustawień w Rejestrze.

Menedżer urządzeń pozwala:

Ustalać, czy sprzęt komputera działa poprawnie.

Zmieniać ustawienia konfiguracji sprzętu.

Identyfikować sterowniki urządzeń, które są ładowane dla poszczególnych urządzeń, oraz uzyskiwać informacje o każdym sterowniku urządzenia.

Zmieniać zaawansowane ustawienia i właściwości każdego urządzenia.

Instalować zaktualizowane sterowniki urządzeń.

Włączać, wyłączać i odinstalowywać urządzenia.

Ponownie instalować poprzednie wersje sterowników.

Identyfikować konflikty między urządzeniami i ręcznie konfigurować ustawienia zasobów.

Drukować podsumowanie urządzeń zainstalowanych w komputerze.

Zazwyczaj Menedżer urządzeń jest używany do sprawdzania stanu urządzeń komputera i aktualizowania sterowników urządzeń na komputerze. Użytkownicy zaawansowani, którzy mają dużą wiedzę na temat sprzętu komputerowego, mogą używać funkcji diagnostycznych Menedżera urządzeń do usuwania konfliktów między urządzeniami oraz zmieniania ustawień zasobów.

Aby uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń, należy zastosować jedną z następujących metod:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie devmgmt.msc.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

start devmgmt.msc

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń na komputerze lokalnym lub zdalnym:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie mmc.

Kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę w menu Plik (lub naciśnij klawisze CTRL+M), kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

Po wykonaniu tej procedury utworzony zostaje skrót do Menedżera urządzeń, którego można używać do otwierania Menedżera urządzeń.

Wyświetlanie informacji o sterowniku urządzenia

Aby uzyskać informacje o sterowniku urządzenia, wykonaj następujące czynności:

Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, dla którego chcesz wyświetlić informacje.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dane urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Na karcie Sterownik kliknij przycisk Szczegóły sterownika.

Wyświetlanie informacji o sterowniku urządzenia

Te informacje pomagają ustalić wersję pliku sterownika urządzenia. Obok sterowników urządzeń podpisanych cyfrowo jest wyświetlana ikona.

Sterowniki urządzeń i pliki systemu operacyjnego Windows zostały cyfrowo podpisane przez firmę Microsoft dla zagwarantowania ich jakości. Podpis cyfrowy firmy Microsoft stanowi gwarancję, że dany plik pochodzi od danego producenta i że nie został on zmieniony ani zastąpiony w procesie instalacji innego programu.

W zależności od konfiguracji komputera, system Windows albo ignoruje sterowniki urządzeń, które nie są podpisane cyfrowo, albo wyświetla ostrzeżenie po wykryciu sterownika urządzenia niepodpisanego cyfrowo (zachowanie domyślne), albo uniemożliwia instalowanie sterowników urządzeń pozbawionych podpisu cyfrowego.

Widoki i ich charakterystyka

Widoki wraz z charakterystyką są dostępne w następujących opcjach i ich opisach:

Urządzenia według typów - wyświetla urządzenia według typu zainstalowanego urządzenia, takiego jak Monitor czy Mysz. Nazwa połączenia jest wyświetlona pod jego typem.

Urządzenia według połączeń - wyświetla urządzenia według sposobu ich połączenia z komputerem. Każde urządzenie jest wyświetlone pod sprzętem, z którym jest połączone. Na przykład, jeśli na liście znajduje się karta SCSI, urządzenia podłączone do niej będą wyświetlone pod nią.

Zasoby według typów - wyświetla stan wszystkich przydzielonych zasobów według typu urządzenia korzystającego z tych zasobów. Zasobami są: kanały bezpośredniego dostępu do pamięci DMA (Direct Memory Access), porty wejścia/wyjścia (We/Wy), przerwania (IRQ) i adresy pamięci.

Zasoby według połączeń - wyświetla stan wszystkich przydzielonych zasobów według typu połączenia. Zasobami są: kanały DMA, porty We/Wy, przerwania IRQ i adresy pamięci.

Pokaż ukryte urządzenia - wyświetla dodatkowo urządzenia nie obsługujące technologii Plug and Play (urządzenia o sterownikach urządzeń starszych systemów Windows).

Aktualizacja lub zmiana sterownika urządzenia

Należy upewnić się, że w systemie Windows XP są załadowane najnowsze sterowniki dla każdego z urządzeń. Producenci często aktualizują sterowniki w celu rozwiązania problemów i pełniejszego wykorzystania opcji systemu operacyjnego. Zaktualizowane sterowniki są zazwyczaj dostępne w witrynach producentów w sieci Web; ponadto także firma Microsoft przechowuje pliki sterowników wielu urządzeń w swoich witrynach sieci Web.

Po pobraniu sterowników zapoznaj się z instrukcjami producenta, zanim podejmiesz próbę użycia plików do aktualizacji urządzenia. Często zdarza się, że pobrane pliki sterowników są skompresowane w samorozpakowującym się pliku wykonywalnym, z którego muszą być wyodrębnione przed użyciem. W Kreatorze aktualizacji sprzętu kliknij, aby zaznaczyć, opcję Z dysku, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj w celu zlokalizowania plików sterownika.

Jak zainstalować nowy sterownik za pomocą Menedżera urządzeń

Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które chcesz zaktualizować lub zmienić.

Kliknij prawym przyciskiem myszy konkretny sterownik urządzenia, który chcesz zaktualizować lub zmienić.

Kliknij polecenie Aktualizuj sterownik, aby otworzyć Kreatora aktualizacji sprzętu. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Przywracanie poprzedniej wersji sterownika

Tej opcji można użyć po napotkaniu problemów wynikających z zainstalowania sterownika, takich jak komunikaty o błędach wyświetlane przy próbie dostępu do urządzenia, błędne zachowanie urządzenia lub nawet niemożność uruchomienia systemu Windows.

System Windows XP umożliwia przywrócenie poprzedniej, działającej wersji sterownika urządzenia:

Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, dla którego ma być przywrócona poprzednia wersja sterownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Kliknij kartę Sterowniki.

Kliknij przycisk Przywróć sterownik.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie ma stan Wyłączony, jest to przeważnie efektem działania użytkownika i nie musi oznaczać, że występuje problem z urządzeniem. Czasami jednak użytkownicy mogą wyłączyć urządzenie, ponieważ powoduje ono problem, i należy wówczas włączyć je w celu sprawdzenia, czy nie oddziałuje ono negatywnie na inne urządzenie.

Jeśli występuje problem z urządzeniem, w polu Stan urządzenia wyświetlany jest typ problemu. Może pojawić się tam kod problemu lub numer (albo jedno i drugie) wraz z sugerowanym rozwiązaniem. W razie kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną numer ten może przydać się do określenia i zdiagnozowania problemu.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem wymaga kroków specyficznych dla tego urządzenia. Jeśli w polu Stan urządzenia wyświetlony jest jakiś problem, kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uruchomić w systemie Windows XP moduł rozwiązywania problemów dla tego typu urządzenia. Podawaj informacje i odpowiadaj na pytania pojawiające się w monitach.

Jeśli użycie narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomoże rozwiązać problemu, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home Edition

Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń

Dotyczy

Streszczenie

Podczas wyświetlania informacji o urządzeniu za pomocą Menedżera urządzeń na komputerze z systemem Windows 2000 na liście może widnieć nieznane urządzenie oznaczone żółtym znakiem zapytania. Ustalenie pochodzenia tego nieznanego urządzenia może być trudne, ponieważ niewiele jest wskazówek, co mogło je utworzyć. Ten artykuł opisuje możliwe przyczyny pojawienia się nieznanego urządzenia na liście Menedżera urządzeń.

Więcej informacji

Poniżej przedstawiono typowe przyczyny, dla których Menedżer urządzeń może wyświetlać urządzenie jako nieznane:

Urządzenie nie ma sterownika

Jeżeli sterownik danego urządzenia jest niedostępny, Menedżer urządzeń wyświetla to urządzenie jako nieznane i umieszcza je w folderze Inne urządzenia. Bardzo często dotyczy to urządzeń kompozytowych uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) i urządzeń zgodnych ze specyfikacją 1394 instytutu Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE). Ponadto we właściwościach urządzenia w Menedżerze urządzeń może być wyświetlany stan „Kod błędu 1” lub „Kod błędu 10”.

UWAGA: większość urządzeń magistrali USB i IEEE 1394 zostało zaprojektowanych tak, aby działały poprawnie bez dodatkowych sterowników urządzeń, ponieważ są skonfigurowane i włączane przez sterowniki tych typów magistrali zawarte w systemie Windows 2000. Jednak w przypadku, gdy dane urządzenie nie mieści się w zdefiniowanej i udostępnionej klasie sterowników systemu Windows 2000, niezbędny jest dodatkowy sterownik urządzenia. Gdy magistrala nie może rozpoznać danego urządzenia, interpretuje to urządzenie jako urządzenie kompozytowe i wykazuje to w Menedżerze urządzeń.

Używasz sterownika urządzeń systemu Windows 98/95

Nie należy używać plików sterownika urządzenia wirtualnego (.vxd) wspólnych dla sterowników systemu Windows 98/95 z systemem Windows 2000, a próby instalowania ich na komputerze z systemem Windows 2000 mogą powodować, że dane urządzenie będzie wymieniane jako nieznane w Menedżerze urządzeń. Takie sytuacje zdarzają się zwykle wtedy, gdy producent sterownika urządzenia nie wyróżnia prawidłowo tych dwóch sterowników lub zakłada, że system Windows 2000 może używać plików .vxd systemu Windows 98/95.

Nierozpoznany identyfikator urządzenia

Każde urządzenie sprzętowe ma specjalny identyfikator używany przez standard Plug and Play. Identyfikator ten może składać się z kilku różnych typów identyfikatorów, takich jak identyfikator dostawcy, identyfikator urządzenia, identyfikator podsystemu, identyfikator dostawcy podsystemu lub identyfikator poprawki. Jeżeli nie ma identyfikatora urządzenia lub komputer z systemem Windows 2000 nie rozpoznaje identyfikatora urządzenia, Menedżer urządzeń może wyświetlać to urządzenie jako nieznane.

UWAGA: oprogramowanie, które wymaga wirtualnych haków w sprzęcie, może tworzyć takie urządzenia. Na przykład program Insight Manager firmy Compaq tworzy wirtualne urządzenia do komunikowania się i monitorowania sprzętu. Uaktualnienie komputera z zainstalowanym programem Insight Manager firmy Compaq do systemu Windows 2000, może powodować wygenerowanie nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń, ponieważ starsze wersje tego oprogramowania nie zapewniają prawidłowych definicji urządzeń wirtualnych. Urządzenia, które są mostkiem między różnymi typami magistrali, np. sterownik urządzenia, który zezwala urządzeniu portu równoległego emulować magistralę SCSI lub ATAPI, także generują nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń.

Wadliwy sprzęt lub oprogramowanie układowe

Możliwe scenariusze, w których wadliwy sprzęt lub oprogramowanie układowe mogą spowodować wyświetlanie nieznanych urządzeń w Menedżerze urządzeń:

Urządzenie wirtualne utworzone za pomocą oprogramowania

Sterowniki urządzeń oprogramowania nie ujawniają identyfikatora urządzenia, a nie ma standardowej metody instalowania takich urządzeń. Niektórzy producenci instalują takie urządzenie za pomocą programu instalacyjnego InstallShield lub inną podobną metodą. Należy zauważyć, że po usunięciu urządzenia w Menedżerze urządzeń całkowite usunięcie oprogramowania zainstalowanego innymi metodami może się nie powieść. Konieczne może być sprawdzenie rejestru w komputerze z systemem Windows 2000 i upewnienie się, że wszystkie wpisy zostały usunięte.

Aby ustalić, czy nieznane urządzenie zostało utworzone przez oprogramowanie, użyj dowolnej z następujących metod:

Chociaż nie jest to w 100 procentach niezawodne, uruchomienie komputera z systemem Windows 2000 w trybie awaryjnym może być jednym z najłatwiejszych sposobów ustalenia, czy nieznane urządzenie zostało utworzone przez oprogramowanie. Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows 2000 naciśnij klawisz F8, wybierz pozycję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli nieznanego urządzenia nie ma już na liście Menedżera urządzeń, to prawdopodobnie nieznane urządzenie nie jest sprzętem.

Jeżeli podejrzewasz, że nieznane urządzenie mogło być utworzone przez określone oprogramowanie, sprawdź folder Autostart na komputerze z systemem Windows 2000, aby zobaczyć programy skonfigurowane na uruchamianie przy rozruchu. Wskazówkę oprócz tego dać może sprawdzenie na pasku menu, które programy są uruchamiane automatycznie. Należy jednak pamiętać, że niektóre programy skonfigurowane na uruchamianie przy rozruchu nie pojawiają się w folderze Autostart.

Do rozpoznania przyczyny wyświetlania nieznanego urządzenia może posłużyć narzędzie Informacje o systemie Windows 2000. Aby uruchomić narzędzie Informacje o systemie:

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.

W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem, kliknij folder Informacje o systemie, kliknij dwukrotnie folder Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij dwukrotnie folder Programy grupy Autostart.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich programów skonfigurowanych na uruchamianie przy rozruchu.

Następnie w dzienniku zdarzeń należy sprawdzić błędy dotyczące dowolnego z tych programów, aby sprawdzić, czy któryś z nich działa nieprawidłowo. Jeżeli uda się znaleźć odpowiednie zdarzenie, odinstaluj skojarzony z nim program. Należy zauważyć, że utworzenie przez program nieznanego urządzenia nie znaczy, że program nie działa; chyba, że od tego urządzenia zależy uruchomienie skojarzonego programu.

Na komputerze z systemem Windows 2000 możliwe jest wyświetlenie każdego składnika, w tym również sterowników niezbędnych do działania składników. Aby wyświetlić składniki zainstalowane na komputerze z systemem Windows 2000:

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.

W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem kliknij dwukrotnie folder Narzędzia systemowe.

Kliknij dwukrotnie folder Informacje o systemie, a następnie kliknij dwukrotnie folder Składniki.

Sprawdź folder Urządzenia powodujące problemy znajdujący się w folderze Składniki.

UWAGA: aby wyświetlić folder Składniki, należy wykonać kroki poprzedniej metody.

Wyświetlane są następujące kolumny:

Potoczna nazwa urządzenia lub nazwa skojarzonego z nim sterownika wyświetlana jest w kolumnie Urządzenie.

Identyfikatory urządzeń takich jak magistrala PCI lub ISA, niektóre inne typy magistrali lub typy nieznane są wymieniane w kolumnie Identyfikator urządzenia PnP.

Kolumna Kod błędu zawiera kod błędu skojarzony z określonym problemem. W wielu sytuacjach kod błędu Menedżera urządzeń ułatwia ustalenie, co utworzyło nieznane urządzenie. Na przykład, jeżeli komputer z systemem Windows 2000 wyświetli komunikat o błędzie „Zły lub brakujący sterownik urządzenia”, w folderze Urządzenia powodujące problemy wyświetlane mogą być trzy typy wpisów w zależności od typu urządzenia:

Identyfikator urządzenia PCI PnP:

Nazwa urządzenia | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kod błędu

Identyfikator urządzenia ISA PnP:

Nazwa urządzenia | ?\PNP0000\0

Zły lub niezgodny sterownik urządzenia:

Nazwa urządzenia | ROOT\UNKNOWN\0000

Informacje wymienione w pliku Setupapi.log mogą być przydatne do ustalenia, który program mógł utworzyć nieznane urządzenie, jeżeli urządzenie to ma nazwę opisową. Czasami podana nazwa urządzenia może być myląca. Na przykład urządzenie może być wymienione w Menedżerze urządzeń jako urządzenie szeregowe, kiedy w rzeczywistości wcale nie jest związane z portem szeregowym. Zwykle zdarza się tak, kiedy dostępny jest częściowy identyfikator standardu Plug and Play, a Menedżer urządzeń interpretuje go jako urządzenie szeregowe. Przyczyną takiej interpretacji może być określony przez urządzenie zgodny identyfikator. I w tym przypadku problem można naprawić, znajdując program grupy Autostart, który może nie działać poprawnie.

Należy pamiętać, że zwykłe usunięcie nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń działa wówczas, gdy nieznane urządzenie zostało utworzone przez oprogramowanie. Należy odinstalować program, który utworzył urządzenie, a następnie ponownie uruchomić komputer z systemem Windows 2000. Jeżeli zaś nieznane urządzenie nadal jest wyświetlane na liście po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows 2000 w trybie awaryjnym, to należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w usunięciu urządzenia.

Urządzenia sprzętowe

Wyodrębnienie urządzeń sprzętowych jest mniej skomplikowane niż urządzeń wirtualnych i można użyć dowolnej z następujących metod:

Usuwaj urządzenia sprzętowe z komputera z systemem Windows 2000 po jednym naraz aż do momentu, gdy nieznane urządzenie nie będzie już wyświetlane w Menedżerze urządzeń. Należy zauważyć, że ta metoda może być powolna i czasami zawodzi.

Sprawdź, czy sterownik urządzenia ma cyfrowy podpis. Jeżeli podczas instalacji sterownika urządzenia system Windows 2000 wykryje, że sterownik urządzenia nie posiada cyfrowego podpisu, generowany jest następujący komunikat o błędzie:

Nie podpisane cyfrowo

Należy pamiętać, że sterownik urządzenia podpisany cyfrowo może być wyświetlany w Menedżerze urządzeń jako nieznane urządzenie. Należy też zauważyć, że użytkownik może nie widzieć komunikatu o błędzie, jeżeli komunikat został wyłączony.

UWAGA: informacje o podpisywaniu cyfrowym sterowników urządzeń są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web oraz za pomocą narzędzia Device Driver Kit (DDK):

http://www.microsoft.com/ddk/

Możliwe jest zablokowanie instalacji niepodpisanych sterowników urządzeń. Na serwerach niezbędnych do funkcjonowania firmy może to być dobrym podejściem, zapobiegającym rozmyślnym próbom zdestabilizowania serwera. Aby uniemożliwić instalowanie niepodpisanych sterowników urządzeń:

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

Kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Sprzęt.

Kliknij przycisk Podpisywanie sterowników, a następnie kliknij opcję Zablokuj - zapobiegaj instalacji plików bez podpisu.

Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wyświetlić listę załadowanych urządzeń niepodpisanych cyfrowo, użyj jednej z następujących metod:

Sprawdź plik Setupapi.log w poszukiwaniu wpisów podobnych do następujących:

Plik (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) nie jest podpisany cyfrowo, pominięto datę sterownika.

Instalowanie sekcji epatapi_inst z d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf Nie podpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (d:\documents and settings\ nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.inf) został zainstalowany dla Parallel ATAPI Adapter… Błąd 0xe000022f: Plik INF, pochodzący z innego źródła, nie zawiera podpisu cyfrowego. Kopiowanie pliku d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.mpd do D:\WINNT\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd. Nie podpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) został zainstalowany dla Parallel ATAPI Adapter. Błąd 0xe000022f: Plik INF pochodzący z innego źródła nie zawiera podpisu cyfrowego.

gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika.

Użyj narzędzia Sigverif.exe, które pozwala utworzyć plik dziennika zawierający wszystkie niepodpisane sterowniki zainstalowane na komputerze z systemem Windows 2000. Plik dziennika Sigverif.txt utworzony za pomocą narzędzia Sigverif.exe znajduje się w folderze %SystemRoot% komputera z systemem Windows 2000 i może być wyświetlony za pomocą edytora tekstów (np. Notatnika). Aby uruchomić narzędzie Sigverif.exe:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sigverif , a następnie kliknij przycisk OK.

Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz opcję Wyszukaj inne pliki nie podpisane cyfrowo na karcie Wyszukaj.

Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij podfoldery, a następnie kliknij polecenie Przeglądaj.

Zlokalizuj, a następnie kliknij folder %SystemRoot%\System32\Drivers, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Start.

Kompilowanie przez komputer obszernej listy nie podpisanych sterowników może potrwać dłuższą chwilę. Sprawdź listę nie podpisanych sterowników, a następnie sprawdź, czy producent sterownika ma zaktualizowany sterownik podpisany cyfrowo.

Urządzenia USB oparte na wcześniejszych wersjach specyfikacji USB mogą tworzyć urządzenia urojone, które pojawiają się, kiedy urządzenie jest podłączone, a następnie znikają po odłączeniu urządzenia. Oprócz tego urządzenie w danej chwili może działać świetnie, ale może utworzyć nieskojarzone nieznane urządzenie, które zwykle jest tworzone albo przez zdezaktualizowane, albo błędnie skonfigurowane oprogramowanie układowe. W takim przypadku skontaktuj się z producentem urządzenia w sprawie zaktualizowanego oprogramowania układowego.

Urządzenia urojone mogą też pojawiać się, jeżeli użytkownik ręcznie instaluje sterownik urządzenia standardu Plug and Play, które komputer już wykrył i zainstalował. Normalnie urządzenia Plug and Play nie są wyświetlane na liście po ręcznym zainstalowaniu urządzeń za pomocą Kreatora sprzętu. Ponieważ użytkownicy nie widzą listy swoich urządzeń, mogą przypuszczać, że urządzenie jest nieobsługiwane, a następnie wymusić instalację za pomocą innego sterownika urządzenia, powodując pojawienie się urządzenia urojonego. Usunięcie urządzenia urojonego na ogół rozwiązuje ten problem. Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności ani niezawodności tych produktów.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2000 Server