Zastosowanie Komponentu Image w Delphi 7


(Agnieszkabogdan1i2) #1

Jak należy zaprogramować komponent Image. Mianowicie jakich procedur mam użyć(chodzi o kod programu) żeby móc coś narysować??


(Simplex111) #2

Do rysowania po komponencie Image trzeba wykorzystać właściwość Canvas.

Poniżej mały przykład: poruszanie myszką przy wciśniętym lewym klawiszu rysuje czerwoną linię, a wciśnięcie prawego klawisza myszki wypełnia na niebiesko obszar ograniczony kolorem czerwonym.

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

 Y: Integer);

begin

 if ssLeft in Shift then Image1.Canvas.LineTo(X, Y);

end;


procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

 if ssLeft in Shift then begin

  Image1.Canvas.Pen.Color:= clRed;

  Image1.Canvas.Pen.Width:= 5;

  Image1.Canvas.MoveTo(X, Y);

 end

 else if ssRight in Shift then begin

  Image1.Canvas.Brush.Color:= clBlue;

  Image1.Canvas.FloodFill(X, Y, clRed, fsBorder);

 end;

end;

Poczytaj w pomocy Delphi o TCanvas , a znajdziesz dużo więcej możliwości.


(Monczkin) #3

czego-sluzy-komponent-bitbtn-delphi-t415876.html#p2656582