Zhakowane konto i na wp i fb

Witam, zostały przejęte dwa konta mojej mamy, pisałem do wp.pl ale może i tu ktoś zobaczy, do fb nawet nie wiem gdzie napisać, i pytanie co robić dalej?

Jak napisałeś, to czekać.

Masz odnośnie FB artykuł

Odnośnie wp tylko napisać i czekać oraz mieć nadzieje, że ktoś pomoże. Możesz zobaczyć czy może na którymś komputerze nie masz aktywnej sesji, gdzie nie jesteś jeszcze ze skrzynki wylogowany.

Patrząc w regulamin usługi masz:

WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

oraz w dziale reklamacji

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Usługą na adres poczty elektronicznej: reklamacje@wp.pl lub za pomocą formularza udostępnionego pod adresem https://pomoc.wp.pl, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
  1. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.