Zmniejszanie fotek w PHP do określonego rozmiaru


(northwest) #1

Witam serdecznie,

Mam problem ze zmniejszaniem zdjęć w PHP :frowning:

Mam następujący kod:

class Image

{

    const JPG = 'jpg';

    const JPEG = 'jpeg';

    const GIF = 'gif';

    const PNG = 'png';


    private $handle;

    private $width;

    private $height;

    private $imageType;


    function __construct($fileName = '')

    {

        if ($fileName)

        {

            $this->open($fileName);

        }

    }


    function __destruct()

    {

        if ($this->handle)

        {

            $this->close();

        }

    }


    public function setImageType($imageType)

    {

        $this->imageType = $imageType;

        return $this;

    }


    public function getImageType()

    {

        return $this->imageType;

    }


    public function create($imageType, $width, $height)

    {

        $this->imageType = $imageType;

        $this->handle = imagecreatetruecolor($width, $height);


        $this->width = $width;

        $this->height = $height;

        return $this;

    }


    /**

     * Otwarcie obrazu

     * @param string $fileName Sciezka/nazwa pliku

     */

    public function open($fileName)

    {

        if (!file_exists($fileName))

        {

            throw new Exception("$fileName does not exist");

        }


        $this->imageType = strtolower(end(explode('.', $fileName)));

        list($this->width, $this->height, , ,) = @getimagesize($fileName);


        switch ($this->imageType)

        {

            case 'jpeg':

            case 'jpg':

                $this->handle = @imagecreatefromjpeg($fileName);

            break;


            case 'gif':

                $this->handle = @imagecreatefromgif($fileName);

            break;


            case 'png':

                $this->handle = @imagecreatefrompng($fileName);

            break;


            default:

                throw new Exception('Unsupported image format');

        }

    }


    public function getHandle()

    {

        return $this->handle;

    }


    /**

     * Zamyka uchwyt i konczy prace z obrazem

     */

    public function close()

    {

        @imagedestroy($this->handle);

    }


    /**

     * Zwraca szerokosc obrazu

     * @return int

     */

    public function getWidth()

    {

        return $this->width;

    }


    /**

     * Zwraca wysokosc obrazu

     * @return int

     */

    public function getHeight()

    {

        return $this->height;

    }


    /**

     * Zmiara rozmiaru obrazu do wartosci podanych w parametrach

     * @param int $width

     * @param int $height

     */

    public function resize($width, $height)

    {

        $image = @imagecreatetruecolor($width, $height);

//$this->handle = imagealphablending ($image, true);

        @imagecopyresampled($image, $this->handle, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->width, $this->height);


        $this->handle = $image;

        $this->width = $width;

        $this->height = $height;

    }


    /**

     * Konwersja do systemu szestnastkowego

     * @param int $red

     * @param int $green

     * @param int $blue

     * @return string

     */

    public function rgb2hex($red, $green, $blue)

    {

         return sprintf('#%02s%02s%02s', dechex($red), dechex($green), dechex($blue));

    }


    /**

     * Konwersja liczby szestnastkowej okreslajacej kolor, do tablicy liczb RGB

     * @param string $hex np. #ccc lub #f8f8f8

     * @return array

     */

    public function hex2rgb($hex)

    {

        if ($hex{0} == '#')

        {

            $hex = substr($hex, 1);

        }

        if (strlen($hex) == 6)

        {

            list($red, $green, $blue) = array(substr($hex, 0, 2), substr($hex, 2, 2), substr($hex, 4, 2));

        }

        elseif (strlen($hex) == 3)

        {

            list($red, $green, $blue) = array($hex[0] . $hex[0], $hex[1] . $hex[1], $hex[2] . $hex[2]);

        }

        else

        {

            return false;

        }


        return array(hexdec($red), hexdec($green), hexdec($blue));

    }


    /**

     * Metoda generuje miniature o podanych rozmiarach

     * @param int $width Szerokosc w px

     * @param int $height Wysokosc w px

     * @param strig $color Kolor tla dla miniatury

     */

    public function thumbnail($width, $height, $color = '#FFF')

    {

        // jezeli wysokosc jest MNIEJSZA niz szerokosc

        // obraz poziomy

        if ($this->height < $this->width)

        {

            $ratio = $this->getHeight() / $this->getWidth();

            $cHeight = $width * $ratio;


            $this->resize($width, $cHeight);

        }

        // obraz pionowy

        else

        {

            $ratio = $this->getWidth() / $this->getHeight();

            $cWidth = $height * $ratio;


            $this->resize($cWidth, $height);

        }


        list($red, $green, $blue) = $this->hex2rgb($color);

        $output = imagecreatetruecolor($width, $height);


        $color = imagecolorallocate($output, $red, $green, $blue);

        imagefill($output, 0, 0, $color);


        imagecopy($output, $this->handle, round(($width - $this->getWidth()) / 2), round(($height - $this->getHeight()) / 2), 0, 0, $this->getWidth(), $this->getHeight());


        $this->handle = $output;

    }


    /**

     * Zapis obrazu do pliku

     * @param $fileName Nazwa (sciezka) pliku

     */

    public function save($fileName)

    {

        switch ($this->imageType)

        {

            case 'jpg':

            case 'jpeg':

                 @imagejpeg($this->handle, $fileName, 80);

            break;


            case 'gif':

                @imagegif($this->handle, $fileName);

            break;


            case 'png':

                @imagepng($this->handle, $fileName);

            break;

        }

    }

}


$image = new Image("pliki/" . "" . $f1a);

$image->thumbnail(160, 240, '#FFFFFF');

$image->save("pliki/" . "mini222_" . $f1a); // miniatura

$image->close();

Zdjęcie źródłowe wygląda następująco:

minifotka.jpg

skrypt obrabia mi fotkę do czegoś takiego:

kadr1.jpg

a Chciałbym żeby to wyglądało następująco:

kadr2.jpg

Czyli całe zdjęcie, sformatowane tak ażeby się mieściło proporcjonalnie... :slight_smile:

Generalnie mam różnego rodzaju fotki i chciałbym żeby miniaturka tak operowała tymi białymi paskami ażeby zawsze całe fotki były widoczne...

Macie pomysł co mam źle w moim skrypcie?


(R@z0r) #2

Ten skrypt nie służy do tego. On tylko zmienia rozmiar, a to byś dodatkowo musiał dopisać funkcję, która zmniejszony obraz nałożyła by na białe tło o podanych przez ciebie rozmiarach.