Kwalifikacja wojskowa

Witam
Za niedługo pewnie będę miał wezwanie na komisję wojskową. Chcuiabym się dowiedzieć czy lekarz sprawdza części intymne ciała. W aktualnym stanie psychicznym i fizycznym nie jestem w stanie pokazać się na komisji nago czy pozwolić na kontrolę wrażliwych miejsc. Czy można odmówić badania? Ktoś miał już podobny problem? Aktualnie blokada psychiczna jest nie do złamania.

Nie wiem jak jest teraz, ale 20 lat temu wyglądało to tak, że musiałeś się rozebrać do gaci na oględziny komisji (krótka rozmowa by ocenić stan psychiczny, badanie wzroku itd.). Ostatni etap to właśnie „zaproszenie” za parawan, jeden lekarz, i tak, obowiązkowo trzeba było okazać „klejnoty rodowe” plus anus… Upokarzające i **** wie po co to komu… Ale nie masz wyboru, nie możesz odmówić bo są chyba jakieś procedury, które umożliwiają użycie siły doraźnej. Tak samo jak nie możesz się nie stawić na komisji.

Nic się nie martw, użyją odpowiednich akcesoriów.
21sjdN7oD8S.AC_SY1000

Jak masz problem psychiczny, to od tego są lekarze. Idziesz i jeśli stwierdzi, że to nie fanaberie, to przecież wystawi ci odpowiednie zaświadczenie.

Ten wpis został oflagowany przez społeczność i został tymczasowo ukryty.

Dokładnie. Dlatego pewnie na te badania mnie zgłoszą i szybka kategoria E gotowa :slight_smile: Nie zmuszą mnie żadnym przynusem. Najwyżej jeśli zaczną straszyć to powiem żeby to zgłosili gdzie trzeba. Nie mają prawa nikogo zmuszać do rozbierania sie przed pedofilem. Jeszcze kwestia ewentualnej ucieczki w sytuacji kryzysowej. W tej chwili nie jestem w stanie pozwolić na to badanie i tyle.

Przecież takie komunistyczne wynalazki zostały wycofane z użycia dawno temu!
Czemu miałbyś dostać wezwanie?

Nie wiem kolego gdzie to słyszałeś ale mi nikt w gacie na komisji nie zaglądał a było to trochę więcej niż

Kolejna miejska legenda?

Mi też nikt nie zaglądał, ale to może zależy od komisji?
Kwalifikacja wojskowa nie jest wycofana, nie ma tylko obowiązkowej służby.

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 17), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), zwanej dalej ustawą, od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 220 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach prowadzania kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach, powiatach (miastach) zostaną podane do publicznej wiadomości przez wojewodów, w dniu 21 marca 2022 r. poprzez wywieszenie stosownych obwieszczeń.

Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej
w 2022 r. otrzyma od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły
o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności
do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

  • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
  • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
  • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
  • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę
na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe i wynika z art. 26 ustawy.

Powiatowa komisja lekarska wyda każdej osobie pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalając jedną z kategorii zdolności. Osoba niezadowolona z orzeczenia może wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia (lub skutecznego jego doręczenia). W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (na piśmie), a z chwilą złożenia takich oświadczeń przez wszystkie strony, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne. Strony, składając takie oświadczenia, zrzekają się również prawa do wniesienia skargi do sądu – art. 13 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę do osobistego stawienia się w siedzibie komisji, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku
w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody,
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/17

Z tego co wiem obowiązkowa komisja wojskowa dalej działa w państwie polskim :slight_smile: Zniesiona jest jedynie zasadnicza służba wojskowa.

Jaka miejsca legenda? Normalne powszechne procedury na komisji wojskowej… Niestety.

Nie wiem jak jest teraz, wiem jak było w czasach kiedy służba wojskowa była obowiązkowa, więc komisja też była obowiązkowa. Być może dzisiaj jest normalnie, a być może nie…

Jak Berion ma około 40 lat to tylko wspominki.

A klasyfikację wojskową dalej preferują, jedynie zniesiono służbę i po 14 dniach można jechać podbić książeczkę jako „uregulowany”.

Niektórzy wojskowi nawet mówią, że bez podbicia ma się uregulowany stan służby (czyżby polegali na bazie danych zamiast indywidualnym papierku…?).

Co do oceny to może części wystarcza opięcie bielizny.

Ja tylko chciałem się dowiedzieć co się może stać po odmówieniu. Ja już postanowiłem że do takiego badania nie przystąpię. Teraz się zastanawiam nad możliwym konsekwencjami. Może już zacznę spisywać testament.

Doprowadzą cię siłą i siłą zbadają… Możesz uciec z kraju, tylko że już nigdy nie będziesz mógł wrócić, więc raczej nie warto…

Jak nie masz majątku w wieku 19 lat to pisanie testamentu jest raczej bez sensu.

Nikt ci tam krzywdy nie zrobi. To się nazywa komisja wojskowa, ale to normalni lekarze. Im też się nie widzi siedzieć cały dzień i siurki oglądać, więc załatwią całą procedurę w minutę i do domu. Minimum prywatności również będziesz miał zapewnione.

Siłą? Skąd ty masz te teorie? To jakieś procedury z dawnej ruskiej polski?

Przeczytaj rozporządzenie które ci wysłałem:

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Wyżej masz cytat o doprowadzeniu przez policję, karze grzywny i wolności.

Krzywda psychiczna to co? W sumie najlepszą opcją jest doprowadzenie mnie do badań psychiatrycznych. Wtedy i kategoria się zmniejszy i ja będę szczęśliwszy z poszanowania prywatności.

Okej zrozumiałem konsekwencje. Wątek można zamknąć

„nie stawią się na komisję” czy mowa tu o pojedynczym badaniu? Czytaj ze zrozumieniem